TE KAOTIOTI 17

1Ao e roko temanna mai buakoia anera ake itiman ake iai i rouia boora ake itiua, ao a taetae nako iu, ni kaangai, “Mai ikai; N na kaota nako im motikan taekan te kabekaau are kakannato are tekateka i aon raan aika bati; 2are a wene ni bure ma ngaia uean aonnaba, ao are a manging i rouna kaain aonnaba ni wain n ana wene ni bure.” 3Ngke I mena i aani m'aakan ana kairiri te Tamnei, ao E uotai nakon te rereua; ao I nora te aine ae tekateka i aon te man ae uraura ae tiritiri, aika a mena i aon rab'atana ni kabuta aara ni bakanatua, ao itiua atuna, ao tengauni korona. 4Ao e kunnikaiaki te aine arei n te ura-roo ma te uraura, ao e katamaroaaki ni b'aai ni katamaroa aika koora ma atibu aika kakawaki ma moomi; ao iai te m'angko ae te koora i nanoni baina, ae te m'angko ae on ni baika riai ni bati n ribaki, ma baika kammaira aika b'ain ana wene ni bure; 5ao e koreaki i aon ram'ana te ara ae iai nanona ae raba, ao e kaangai te ara arei: “B'ABURON AE KAKANATO, AE TINAIA KABEKAAU MA B'AIN AON TE ABA AIKA RIAI NI BATI N RIBAKI.” 6Ao I nora te aine arei b'a e manging n raraaia aomata ake a itiaki, ma raraaia ake a kamateaki i bukin onimakinan Iesu. Ngke I nora neierei, ao I rangi ni mimi. 7Ao e kaangai te anera nako iu, “Ko aera ngkai ko mimi? N na tuangko nanon te baere raba are i bukin te aine ma te man are tiritiri are uota neierei, ae te man are itiua atuna ao tengauni korona. 8Te man are ko noria bon iai ngkoa, ma akea ngkai: ao e nangi rierake mai Abuto, ma n nako n te kamateaki. Ao a na mimi akana maeka i aon te aba, akana aki koreaki araia ni bokin te maiu ma ngke a moa ni karikaki aonnaba, ngkana a nora te man arei b'a bon iai ngkoa ma akea ngkai, ao b'a e na manga kaoti. 9“Aio nanona nakon ane iai nanona ae rabakau: Atu ake itiua boni maunga aika itiua aika e tekateka iai te aine; ao bon uea aika itiman. 10A b'aka niiman i buakoia man nakoaia n uea, ao e teimatoa uean temanna, ao are temanna e tuai n roko; ao ngkana e roko, ao e na uea i nanon te tai ae aki maan. 11Ao te man are iai ngkoa ma akea ngkai, bon te kawaniman, are temanna i buakoia ake itiman; ao e nako n te kamateaki. 12“Ao kooro ake tengaun, ake ko noori, bon uea aika tengaun, aika tuai n reke ueaia; ma a anganaki te m'aaka n tautaeka ngkai kanga uea, ti teuana te aoa, ni buoka ana tautaeka te man arei. 13Ti teuana nanoia, ao a angan te man arei m'akaia ma aia tautaeka. 14Ane a na buakana te Tiibuteteei, ao a na konaaki aoia iroun te Tiibuteteei ma raona ake a weteaki ma n rineaki ake a kakaonimaki, b'a kioina ngkai te Tiibuteteei bon aia Uea uea ao aia King king.” 15Ao e kaangai naba nako iu, “Raan ake ko noori, ike e tekateka iai te kabekaau arei, bon natanaomata, ma koraki n aomata aika bati, ma botannaomata, ma aomata nako aika a kakaokoro aia taetae. 16Ao kooro ake tengaun, ake ko noori, ma te man arei, a na riba te kabekaau, ao a na kurib'aia n anai ana b'ai ni kababanei, ma ni katikua n akea karabaana; ao a na kana irikona, ao a na kabuokia n te ai. 17B'a E a tia te Atua ni kaaki i nanoia te kani karaoa ana kaantaninga n te nano ae ti teuana, ao n aroia n anga m'akaia n tautaeka nakon te man arei, ni karokoa ae a kakoroaki raoi nanon ana taeka te Atua ake a tia n taekinaki. 18“Ao te aine are ko noria bon te kaawa are kakannato are tautaeka i aoia uea i aonnaba.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\