TE KAOTIOTI 18

1I mwini baikai ao I nora te anera temanna b'a e ruo mai karawa. E korakora m'aakana, ao e oota aon te aba ni mimitongina. 2Ao e taetae n te b'ana ae korakora, ao e kaangai, “E a b'aka B'aburon are kakannato! e a b'aka ao e riki b'a neia ni maeka taimonio. Ao neia ni kabureaki tamnei aika kam'ara ni kabaneia, Ao neia ni kainaki maan aika ribaki ni kabaneia. 3B'a a bane botannaomata ni moi n ana wain, ae te wain ni wene ni bure; ao a wene ni bure ma ngaia uea i aonnaba ni korakoran nanona ni kaib'ab'aru. 4Ao I ongo te b'ana teuana mai karawa b'a e kaangai, “Au aomata, kam na oti nako mai rouna! Kam na aki buokanib'ai ma ngaia n ana bure; ao kam na aki buokanib'ai naba ma ngaia ni katuaeana! 5B'a a rota karawa ana bure, ao te Atua E aki m'aninga taekan ana bure. 6Are e karaoia nakoimi, ao kam na karaoia naba nakoina; ao kauoua te tai m'aitini booni mwin te b'ai are e karaoia, ao kaona ana m'angko n te moi, ni kauoua te tai korakoran te moi are e a tia ni karaoi i bukimi. 7Kam na kabatia marakina ma nanokawakina n ai aroni m'aitini kainikatongana ma arona ni maiu ni kaub'ai. B'a e kaangai i nanona B'aburon: ‘Bon te uea ae te aine ngai, ae I tekateka!; Ao tiaki te aine ae e mate buna ngai, ma ngaia ae N na bon aki kona n nanokawaki!’ 8Ma ngaia ae a na roko baika kamamate i rouna n te bong ae ti te bongina, ae te aoraki ae kamamate, ma te nanokawaki ae bati, ma te rongo; ao e na kabuokaki ni kabaneaki n te ai; b'a E m'aaka te Uea ae te Atua ae motika taekana. 9Ao uean aonnaba ake a wene ni bure ma ngaia ma ni buokanib'ai ma ngaia ni maiuna ni kaub'ai, a na tang ma n tanginiwenei i bukina, ngkana a nora bubuni buena. 10A na tei mai kiraroa, b'a a maku ni marakina; ao a na kaangai, “Ai kaawa ra, ai kaawa ra, te kaawa are kakannato are B'aburon! are te kaawa are korakora! B'a e roko motikan taekam n te aoa ae ti teuana.” 11Ao a tang man tanginiwenei taani bitineti i bukina, b'a ai akea temanna ae na manga kabooi aia kaako mai rouia, 12kaako ake koora, ma tirewa, ma atibu aika kakawaki, ma moomi, ma kunnikai aika karaoaki man te kunnikai ae tamaroa ae te mainaina ae te rinen, ao man te kunnikai ae ura-roo, ma ae tirika, ma ae uraura; ao kaako naba aika kaai aika boiarara ni kabane, ma b'aai ni kabane aika karaoaki mani koroia ereb'anti, ao mani kaai nako aika rangi ni kakawaki, ao b'aai aika karaoaki mani buraati ma biiti ma atibu aika mabora; 13ma te tineman, ma te amomum, ma baika boiarara, ma muura, ma riibano, ma te wain, ma b'aan te oriwa, ma te buraawa ae karaoaki raoi man uita, ma uita aika tuai n riki ni buraawa, ma kaao, ma tiibu, ma aoti, ma kaa aika katikitikaki irouia aoti, ma tooro, ma taenikai. 14A taetae taani bitineti ao a kaangai, “A a nako mai roum baika raraoi aika ko mamateakin ni maium, ao a bane ni bua mai roum kaub'aim ma tamaroam ae katika te mata, ao a bon aki manga reke i roum.” 15Taani bitineti, ake a reke kaub'aia mai rouna, a na tei mai kiraroa b'a a maku ni marakina, ao a na tang ma n tanginiwenei; 16ao a na kaangai, “Ai kaawa ra, ai kaawa ra, te kaawa are kakannato, are kunnikaiaki n te rinen ae e raoiroi, ma te kunnikai ae ura-roo, ma ae uraura, are te kaawa are katamaroaaki n te koora ma atibu aika kakawaki ma moomi! 17B'a a kamaunaki kaub'ai akekei i nanon teuana te aoa.” Ao kaaben ma akana boborau nakon te tabo teuana ma teuana, ao kaimoa ma akana bob'ai i tari, a bane n tei mai kiraroa, 18ao a takarua ngke a nora bubuni buena, ao a kaangai, “Bon akea te kaawa ae ai aron te kaawa ae kakannato arei” 19A kaaki te tano i aon atuia b'a a nanokawaki, ao a tang ma n tanginiwenei, ao a kaangai, “Ai kaawa ra, ai kaawa ra, te kaawa are kakannato, are a bane n reke mai iai kaub'aia te koraki ni kabane ake iai aia kaibuke i marawa, ni kaub'aina; b'a a kamaunaki kaub'aina i nanon teuana te aoa.” 20Ko na kim'areirei, karawa, n te b'ai ae riki nakoina; ao kam na kim'areirei naba ngkami aika kam itiaki, ma taan tuatua, ma burabeti: b'a E karekei kaina te Atua i bukin te baere e karaoi nakoimi. 21Ao temanna te anera ae korakora e tabeka te atibu ae ab'akin te atibu n ii b'araua, ae te atibu ae ab'ab'aki, ao e tewea nako marawa; ao e kaangai, “Ao aio aroni B'aburon, are te kaawa are kakannato: e na kab'akaki ni karurunginakoaki, ao e na aki manga noraki. 22Ao aomata a na aki manga ongo i nanom tangin taian aabi, ma b'anaaia aika rabakau n anene, ma tangini b'aai ni katangitang aika kaib'ab'aa, ma tangin taiani bu; ao e na bon aki manga noraki naba i nanom te aomata ae te tia karaoi b'aai aika tamaroa mani b'aai n aekaia nako, ao ai uana naba ma karongoaan te atibu n ii b'araua. 23E na bon aki manga oota ootan te taura i nanom, ao a na bon aki manga ongo aomata b'anaan te tia iein ae te m'ane i nanom, ma b'anaan te aine ae a tib'a iein. B'a a kakannato i aonnaba am aomata aika taani bitineti, ao a bane botannaomata nako ni m'am'anaki n am tabunea.” 24A noraki i nanon te kaawa ae B'aburon raraaia burabeti ma ake a itiaki, ao raraaia naba te koraki ni kabaneia ake a kamateaki i aonnaba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\