TE KAOTIOTI 19

1I mwini baikai ao I ongo te bae kanga te b'ana ae korakora ae b'anaaia kaain te botaki ae ab'ab'aki i karawa, ae kaangai, “Neboa te UEA! Ana b'ai Atuara te kamaiu, ma te neboaki, ma te m'aaka, 2b'a a koaua ana moti ao a eti. E a tia ni motika taekan te kabekaau are rangi n atoatongaki taekana, are te kabekaau are kam'araea te aba n ana wene ni bure; ao E a tia ni karekea kaina i bukina ngke e kamateia ana toro.” 3A a manga kaangai riki, “Neboa te UEA! E aetorake bubuni bueen neierei n aki totoki.” 4Ao a katorobubua ni bobaraaki unimm'aane ake uangauni ma aman ma baike a maiu ake aman, ao a taromauria te Atua are tekateka i aon te kaintokanuea, ao a kaangai, “Amen! Neboa te Atua!” 5Ao e nako te b'ana man te kaintokanuea, ae kaangai, “Kam na karaoiroa Atuara, ngkami aika ana toro ni kabaneingkami, ma ngkami aika kam makua, aika kam mangori ma aika kam kakannato.” 6Ao I ongo te bae kanga b'anaaia kaain te botaki ae ab'ab'aki, ae kanga karongoani b'aron naao aika bati, ao kanga rebwerebweni baa aika korakora, ao a kaangai, Areruia! B'a E uea te Uea ae Atuara ae Moan te M'aka. 7Ti na kim'areirei ma ni kakatonga, ao ti na neboia. B'a e a roko ana tai ni mare te Tiibuteteei, ao e a tia ni katauraoia neiere E na mareaki ma ngaia. 8E a tia n anganaki neierei kunnikaina ae te rinen ae e raoiroi ae raneanea ae itiaki b'a e na b'ainna. (Te rinen ae e raoiroi, bon aroia ake a itiaki ni kakaraoa nanon te Atua ni maiuia). 9Ao e taku te anera nako iu, “Ko na korea ae kaangai, A a kab'aia akana kaoaki nakon ana am'arake ni mare te Tiibuteteei.” Ao e kaangai naba, “Taeka aikai bon taeka aika koaua aika ana taeka te Atua.” 10Ao I katorobubua ni bobaraaki i rarikini waena b'a N na taromauria. Ao e taku nako iu, “Tarataraiko b'a ko na aki taromauriai; bon raom n toro ngai, ao raoia naba n toro tarim ake a teimatoa n taua te koaua are E kaotiotia Iesu. Ko na taromauria te Atua n tii Ngaia; b'a te koaua are E kaotiotia Iesu boni ngaia ae angania ana aomata te Atua te kona n taetae ni burabeti.” 11Ao I nora karawa b'a e uki; ao noria, te aoti ae mainaina! Ao aran teuare toka i aona boni Kakaonimaki ao Koaua; E aki ribuaka n ana moti, ao E aki naba ngkana E buaka. 12Ai aron uran te ai matana, ao a bati baunuea i aon atuna; ao iai te ara ae koreaki i aon rab'atana, ae akea temanna ae ataia b'a ti Ngaia. 13Ao E kunnikaiaki n te kunnikai ae kateboaki n te raraa; ao e atongaki arana b'a ana “Taeka te Atua”. 14Ao a iria n ri mwina taanga ni buaka ake i karawa i aoia aoti aika mainaina, ao a kunnikaiaki n te rinen ae e raoiroi ae mainaina ae itiaki. 15Ao e oti nako mai wina te kabaang ae kakang, b'a E na oreia botannaomata iai, ao E na tauu taekaia ni kairiia ma te matoa; ao E na toutoua aon nen taonani kureebe are ana b'ai korakoran unin te Atua are Moan te M'aka. 16Ao iai arana ae koreaki i aon ana kunnikai ao i aon rangana, ae kaangai, “AIA KING KING AO AIA UEA UEA”. 17Ao I nora te anera temanna b'a e tei n taai; ao e taetae n te b'ana ae korakora, ao e kaangai nakoia maan ni kabane aika kibakiba i aan-nang, “Kam na bane mai, ni botaki i bukin ana am'arake ae ab'ab'aki te Atua; 18b'a kam na kang irikoia uea ma mataniwi n taanga ni buaka, ma tautia, ma irikoia aoti ma taan toka i aoia, ma aomata ni kabaneia, aika inaomata ma tooro, ma aika mangori ma aika kakannato.” 19Ao I nora te man are tiritiri, ma uea i aonnaba ma aia taanga ni buaka, b'a a ikotaki b'a a na buakana Teuare toka i aon te aoti, ma ana taanga ni buaka. 20Ao e tauaki te man are tiritiri, ma te burabeti ni kewe are karaoi kanikina i matana, ake e m'am'anaia iai te koraki ake a kanikinaeaki n ana kanikina te man are tiritiri, ma te koraki naba ake a taromauria te bouananti are karaoaki b'a katotongana. E teweaki nako te man are tiritiri ma te burabeti ni kewe, ngke e maiu, i nanon te nama are te ai are ura n te burimton. 21Ao ake tabem'aang ake nikira a kamateaki n ana kabaang Teuare toka i aon te aoti, are te kabaang are oti nako mai wina; ao a bane ni ngae maan ake a am'arake n irikoia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\