TE KAOTIOTI 2

1Ko na koroboki nakon ana anera te ekaretia are i Ebeto ni kaangai: “Aio ana taeka Teuare tau itoi ake itiua i ataina, are E nakonako i buakoni kain-tei n taura ake koora ake itiua: 2I atai aroarom ni kabane, ma arom n rangi ni m'akuri korakora, ma nanom'aakam, ma arom n aki kona n taona nanom nakoia akana buakaka; ao ko a tia ni kataia akana taku b'a taan tuatua ngaiia ngke bon tiaki, ao ko kuneia b'a bon taani kewekewe. 3Iai i roum te nanom'aka, ao ko taotaona nanom i bukin arau, ao e aki b'ara nanom. 4Ma iai te b'ai ae N na waeiko iai, b'a ko a tia ni kaaki te tangira are reke i roum ngke ko moan riki b'a te Kristian. 5Ma ngaia ae ko na uringa te aro are ko b'aka mai iai, ao ko na raira nanom, ao karaoi m'akuri ake ko karaoi ngke ko moa n riki b'a te Kristian; ao ngkana ko aki, ao ae N na nako im, ao N na uota nako am kain-tei n taura mani nena. 6Ma iai arom aei: ko ribaai aia m'akuri raon Nikorao, ake m'akuri ake I ribaai naba. 7“Ane iai taningana n ongo, ao ke e ongo ana taeka te Tamnei “Ane tokanikai ao N na anganna te am'arake man te kai ni maiu are mena n ana B'aretaiti te Atua. 8“Ao ko na koroboki nakon ana anera te ekaretia are i Temurena ni kaangai: “Aio ana taeka Teuare bon te Moa ao te Toki, are E a tia ni mate, ao E a manga uti: 9I ata rawawatam ma aki-kaub'aim; ma ko boni kaub'ai! I ata taetaebuakaam irouia ake a taku b'a I-Iutaia ngaiia, ao bon tiaki, ma bon ana botaki n aomata Tatan! 10Ko na tai makui baika ko nangi maraki iai; noria, ane e nang kaakiia tabem'aang i buakomi te riaboro i nanon te karabuuti, b'a kam aonga ni kataaki iai, ao tengaun ami bong ni maraki iai. Ko na kakaonimaki ni karokoa matem, ao N na anganiko te bau are te maiu. 11“Ane iai taningana ao ke e ongo ana taeka te Tamnei “Ane tokanikai ao e na bon aki kamarakaki n te mate are te kauoua. 12“Ao ko na koroboki nakon ana anera te ekaretia are i Berekamo ni kaangai: “E kaangai Teuare iai i rouna te kabaang are kakang, ae uaitera wina, 13I ata ike ko mena iai, ike e mena iai ana kaintokanuea Tatan: ko kakaonimaki nako iu, ao ko aki kaaki arom n onimakinai n te tai are e kamateaki iai Antib'ati are au tia kaotioti are kakaonimaki, are kamateaki i buakomi, ike e maeka iai Tatan. 14Ma iai b'aai tabeua aika I riai ni waeiko iai: b'a iai i roum ikekei aika toua mwin ana reirei B'araam, are reireia B'araka b'a e na kaaki te b'ai ni kab'akab'aka i mataia te botannaomata ae Iteraera b'a a aonga ni kang kareani bouananti, ma ni wene ni bure. 15Ao bon iai naba i roum tem'angina ake a tou mwin aia reirei te koraki ake raon Nikorao n te aro naba anne. 16Ma ngaia ae ko na raira nanom; ao ngkana ko aki, ao ae N na waetata n nako im, ao N na buakaniia n te kabaang are oti nako mai wiiu. 17“Ane iai taningana n ongo ao ke e ongo ana taeka te Tamnei “Ane tokanikai ao I a anganna te maana are raba, ao N na anganna te atibu ae mainaina ma te ara ae boou ae koreaki i aona, ae te ara ae akea temanna ae ataia b'a ti ane anganaki. 18“Ao ko na koroboki nakon ana anera te ekaretia are i Tuateira ni kaangai: “E kaangai Natin te Atua, are iai matana aika ai aron uran te ai, ma waena aika ai aron te buraati ae raneanea: 19I atai aroarom ni kabane ma am tangira, ma am onimaki, ma akoan te aba i roum, ma nanom'akam, ma am m'akuri ake ko a tib'a karaoi rimwi b'a a m'aiti riki nakon ake rimoa. 20Ma iai te b'ai ae N na waeiko iai: b'a ko aki tuka te aine are Ietebera, are taku b'a te burabeti ngaia; ao e reireiia ni burebureia au toro b'a a na wene ni bure, ma ni kang kareani bouananti; 21ao I anganna ana tai are e na raira nanona iai man arona ni wene ni bure, ma e rawa ni kan rairaki man arona ni wene ni bure. 22Noria, N na kaaoraka neierei, ao uake a wene ni bure ma ngaia, N na karawawataia n te aro ae korakora, ngkana a aki rairi nanoia ni kitan aia m'akuri ake a karaoi ma neierei; 23ao N na kamateia natin neierei, ao ane a na bane ekaretia n ataai b'a te tia tirotiroi naano ma iango aika raba Ngai; ao N na anganingkami n tatabemaningkami nako booni mwin ami m'akuri. 24“Ma ngkami, akana nikiraia ami koraki i Tuateira, akana kam aki toua mwin te reirei ae buakaka aei, akana kam aki atai baikana a atongaki irouia tem'angina b'a ana b'ai Tatan aika nano, I aki kani kaaki riki te rawawata teuana i aomi. 25Ma kam na taua ane iroumi ni karokoai. 26Ao ane tokanikai, ma ni karaoi baike I tuangnga b'a e na karaoi ni karokoa te toki, ao N na anganna te m'aaka n tauu taekaia botannaomata; 27ao N na anganna te m'aaka are ti te bo ma are I anganaki mairoun Tamau, ao e na tauu taekaia ni kairiia ma te matoa, ao a na uruaki n ai aroni m'angko aika karaoaki man te bokaboka; 28ao N na anganna te itoi ni ngaina. 29“Ane iai taningana ao ke e ongo ana taeka te Tamnei


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\