TE KAOTIOTI 20

1Ao I nora te anera temanna b'a e ruo mai karawa, ao e taua i nanoni baina te taurekereke ae buubura, ma kingin Abuto. 2- 3E taua te rakon, are te naeta nikawai, are te riaboro are Tatan; ao e kabaea n te taurekereke ao e tewea nako Abuto, ao e kaina mataroana ao e kanikinaea aona b'a e aonga n aki kaukaki. E na tiku ikekei i nanon teuana tengaa te ririki, b'a e aonga n aki manga m'am'anaia botannaomata nako. E na boni kainaomataki rimwi, ma e na aki maan ana tai n inaomata. 4Ao I noori kaintokanuea ma ake a tekateka i aoia b'a a anganaki te kona ni motiki taeka: bon aomataia ni koaua te koraki ake a tia ni mate ngke a kabakuaki i bukin tataekinan te koaua are E kaotiotia Iesu, ao i bukin tataekinan ana taeka te Atua. A aki taromauria te man are tiritiri, ao a aki taromauria naba te bouananti are katotongana; a aki kanikinaeaki ram'aia ma baiia n ana kanikina te man arei; ao a maiu, ma n uea ma te Kristo tengaa te ririki. 5(Ao maate ake nikira a aki maiu ni karokoa a koro ririki ake tengaa). Aei te moa ni manga-maiu. 6E a kab'aia ane e reke nena n te moa ni manga-maiu; bon ana aomata ni koaua te Atua. Akea m'aakan te mate are te kauoua i aoia aomata aika ai aroia aikai: a na riki b'a ana ibonga te Atua ma Kristo, ao a na uea ma Ngaia tengaa te ririki. 7Ao ngkana a koro ririki ake tengaa, ao e na kab'araki Tatan man te tabo are e kainaki iai, 8ao e na nako ni m'am'anaia botannaomata nako ake a mena i aon aaba ni kabane, ake botannaomata ake Koka ma Makoka E na botiia i bukin te buaka; ao m'aitiia ai aroni m'aitin tanon te bike. 9Ao a nako ni kabuta aon te aba, ao a otab'aninia neia ni maeka n rianna te koraki ake a itiaki, ma te kaawa are tangiraki; ao e b'aka te ai mai karawa, ao e kabuokiia ni kamaunaia. 10Ao te riaboro are e m'am'anaia e a teweaki nako n te nama are te ai ma te burimton, ike e mena naba iai te man are tiritiri ma te burabeti ni kewe; ao a na kamarakaki ni ngaina ao ni bong n aki totoki. 11Ao I nora te kaintokanuea ae ab'ab'aki ae mainaina, ma Teuare tekateka i aona. A biri nako aonnaba ma karawa mai Rouna, ma akea te tabo ae a na nako iai. 12Ao I nooriia maate, ake te koraki ake a kakannato ma ake a mangori, b'a a tei i nanoaan te kaintokanuea; ao a kaukaki nira ni boki. E kaukaki naba te nira ni boki teuana, ae bokin te maiu. Ao a motikaki taekaia maate ni kaeti ma baike a tia ni karaoi, n ai aron taekaia ake a koreaki n taian nira ni boki akekei. 13Ao marawa e anga maate ake i nanona; te Mate ma Eriti a anga naba maate ake i nanoia; ao a bane maate aikai ni motikaki taekaia ni kaeti ma baike a tia ni karaoi. 14Ao te Mate ma Eriti a teweaki nako nanon te nama are te ai. (Aei te mate are te kauoua, ae te nama are te ai.) 15Ao ngkana iai ae ataaki b'a akea arana ni bokin te maiu, ao e teweaki nako nanon te nama are te ai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\