TE KAOTIOTI 21

1Ao I nora karawa ae boou ma aonnaba ae boou; b'a e a tia ni mauna te moa ni karawa ma te moa n aonnaba, ao ai aron naba marawa. 2Ao I nora te kaawa are tabu, are Ierutarem ae boou, b'a e ruo mai karawa mairoun te Atua, ao e katauraoaki n ai aron te aine ae katamaroaaki i bukin teuare e na mare ma ngaia. 3Ao I ongo te b'ana man te kaintokanuea b'a e kaangai, “Noria, e mena ana um'anrianna te Atua irouia aomata! E na maeka i rouia, ao a na riki b'a ana botannaomata; ao te Atua E na memena i rouia. 4E na kabane rannimataia te Atua ni kaoi mai mataia; ao akea te mate ae na riki, ao e na akea naba te nanokawaki, ma te tang, ma te maraki: b'a a mauna nako b'aai nikawai.” 5Ao E kaangai Teuare tekateka i aon te kaintokanuea, “Noria, I a karaoi b'aai ni kabane b'a b'aai aika boou. Ao E kaangai naba, Ko na koroi baika I a tia n taekin; b'a a koaua taeka aikai ao a onimakinaki.” 6Ao E taku nako iu, “A bane n tia. Boni Ngai te Moa ao te Toki; boni moani b'aai Ngai ao tokiia naba Ngai. N na angan ane kani moi nimana mani koburaken te ran, are te ran ni maiu, ae akea boona. 7Ane tokanikai ao e na b'aib'ai ni baikai; ao N na riki b'a Atuana, ao ngaia e na riki b'a natiu. 8Ma te koraki akana kimamaaku, ma akana aki onimaki, ma akana riai ni bati n ribaki, ma taani kamateia aomata, ma taani wene ni bure, ma taan tabunea, ma taan taromauri bouananti, ma taani kewekewe, a na reke tib'angaia n te nama are e ura iai te ai ma te burimton, are te mate are te kauoua.” 9Ao e roko te anera temanna mai buakoia anera ake itiman, ake iai i rouia boora ake itiua, ake a on ni b'aai ni kamamate ake itiua; ao e taetae nako iu, ni kaangai, “Mai ikai, N na kaota te aine are nangi mareaki, are na riki b'a bun te Tiibuteteei.” 10Ao e kairai nakon te maunga ae ab'ab'aki ae rietaata, ngke I mena i aani m'aakan ana kairiri te Tamnei; ao e kaota te kaawa are tabu are Ierutarem nako iu ngke e tabe n ruo mai karawa mairoun te Atua, ao e raneanea n raneanean te oota are nako mairoun te Atua; 11ao raneaneana ai aron raneanean te atibu ae rangi ni kakawaki; kaanga ai aron te atibu are te iatebi, ae tara ni kiraati n ai aron te kirutitaro. 12Ao iai nonona ae ab'ab'aki ae rietaata, ma mataroana aika tebwi ma uoua, ma anera aika tengauni ma uoman aika toa ni mataroa n tantani i rarikiia; ao a toa naba mataroa aikai ma tatabeua aara aika koreaki i aoia, aika araia baronga ake tengauni ma ua baronga ake tibun Iteraera. 13Tenua te mataroa n iteran te nono are mai mainiku, ao tenua n iterana are mai meaang, tenua mai maiaki, ao tenua mai maeao. 14E kateaki te nono aei i aon aana aika tebwi ma uoua, aika koreaki i aoia aara aika tebwi ma uoua aika araia taan tuatua ake tengauni ma uoman, ake ana tia tuatua te Tiibuteteei. 15Ao te anera are taetae ma ngai iai ana kai ni baire ae te koora, are e na bairea iai te kaawa, ma mataroana nako, ma nonona. 16E tikuea te kaawa, b'a ti te bo ab'akina ma rababana. E anaa ab'akin te kaawa ma rababana n ana kai ni baire, ao e anaa naba rietana: teuana tengaa ao nimabubua te maire ab'akina, ae ti te bo ma rababana ao rietana. 17E anaa naba bairen nonona, b'a tebubua ma abwi ma aua te m'anokunibai, n te b'ai ni baire are kakabonganaki irouia aomata. 18E karaoaki nonona n te iatebi, ao te kaawa n te koora, ae ai aron te kiraati ae itiaki. 19A katamaroaaki aan nonon te kaawa arei n atibu nako aika kakawaki: moan aana n te iatebi, ao aana are te kauoua n te tabeiro, ao are te katenua n te kareketona, ao are te kaaua n te timaraketo; 20e katamaroaaki are te kanimaua n te taretonuka, ao are te kaonoua n te tarerio, ao are te kaitiua n te kerutorito; are te kawanua n te beruro, ao are te karuaiwa n te tobati; are te katebwina n te kurutoberato, ao are te katebwi ma teuana n te uakinto; ao are te katebwi ma uoua n te ametuteto. 21Ao mataroana ake tebwi ma uoua boni moomi aika tebwi ma uoua; a karaoaki n tatabeua nako mani moomi aika kaka ti teuana; ao kawain te kaawa bon te koora ae itiaki, ae kanga ai aron te kiraati ae itiaki. 22Akea te Tembora teuana ae I noria n te kaawa; b'a te Tembora iai bon te Uea are te Atua are Moan te M'aka, ma te Tiibuteteei. 23E aki kainanoa taai ke nam'akaina te kaawa arei i bukin ootana; b'a ootana boni mimitongin te Atua, ao taurana bon te Tiibuteteei. 24Ane a na nakonako botannaomata n ootana, ao uea i aonnaba a na uoti kaub'aia nako nanona. 25A na bon aki kainaki mataroana n te ngaina, b'a akea te bong ikekei. 26Ao a na uoti kaub'aia aomata nako ma aia b'ai aika rangi ni kakawaki nako nanon te kaawa. 27Ao e na bon aki kona n rin i nanona te b'ai ae kam'ara, ke ane e karaoa ae riai ni bati n ribaki ma ni b'ab'aina te kewe; ma a na rin iai ti te koraki ake a tia ni m'akoro araia ni bokin te maiu are ana b'ai te Tiibuteteei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\