TE KAOTIOTI 22

1Ao te anera arei e kaota nako iu karaangan te ran ni maiu, ae te ran ae raneanea n ai aron te kurititaro; ao e raanga nako te ran arei man ana kaintokanuea te Atua ma te Tiibuteteei, 2n ri nuukani kawain te kaawa. Ao n iteran te karaanga ake uoua bon iai kaai ni maiu, aika kariki uaaia teuana te tai ni katoa nam'akaina i nanon teuana te ririki; ao baanikaai akekei boni b'aini kamaiuaia botannaomata. 3Ao akea ae reke kaina ae na manga noraki n te kaawa arei; ao e na mena iai ana kaintokanuea te Atua ma te Tiibuteteei, ao ana toro te Atua a na taromauria. 4A na nora matana, ao E na koreaki arana i aon ram'aia. 5E na akea te bong; ao a aki kainanoa ootan te taura ma taai, b'a E na riki te Atua b'a te oota i aoia; ao a na uea n aki totoki. 6Ao e taku te anera nako iu, “A kona n onimakinaki taeka aikai b'a a koaua. Ao te Uea, ae Atuan tamneia burabeti E kanakoa ana anera b'a e na kaoti nakoia ana toro baika na waetata n roko.” 7“Ao noria, ae N na waetata n roko E a kab'aia ane taua te taeka ni burabeti ae n te boki aei.” 8Boni ngai, ae Ioane, ae I ongo ma n noori baikai. Ao ngke I ongo ma n noori, ao I katorobubua ni bobaraaki i rarikini waen te anera are kaoti baikai nako iu. 9Ao e taku nako iu, “Tarataraiko b'a ko na aki taromauriai; bon raom n toro ngai, ao raoia n toro tarim ake burabeti, ma ake a ongeaba nakon taeka aika n te boki aei. Ko na taromauria te Atua. 10Ao e taku nako iu, Ko na tai kanikinaei n ae a na aki kakaotaki taeka ni burabeti n te nira ni boki aei, b'a e a kaan te tai; 11Ane buakaka, ao ke e teimatoa ni kakaraoa ae buakaka; ao ane kam'ara, ao ke e kateimatoa arona ni kam'ara. Ane b'ab'aina te eti, ao ke e kakaraoa ae eti; ao ane itiaki man te bure, ao ke e kawakinna mani karaoan ae buakaka.” 12Noria, ae N na waetata n roko ma uotau te bae N na anga nakoia aomata ni kabaneia ni kaeti ma aron aia m'akuri nako. 13Boni Ngai te Moa ao te Toki; boni moani b'aai Ngai ao tokiia naba Ngai. 14A a kab'aia akana teboki aia kunnikai aika m'arairai, b'a e na reke nakoia te kona n roko n te kai ni maiu, ao te kona n rin nako i nanoni mataroan te kaawa, b'a a aonga n rin n te kaawa. 15Taani mena i tinanikun te nono bon te koraki aika baba n tangira te kammaira ma te wene ni bure; ao raoia bon taan tabunea, ma taani kamateia aomata, ma taan taromauri bouananti, ma akana tatangira taekinan te kewe ma karaoana naba. 16“Ngai ae Iesu, ae I kanakoa au anera b'a e na kaoti baikai nakoimi i nanon ekaretia nako. Boni kanoan Tawita Ngai, ao te Itoi ni Ngaina ae oota m'aaka Ngai.” 17Ao E kaangai te Tamnei Ao ane ongo e na kaangai naba, “Mai.” Ao ke e nako mai ane kani moi; ao ke e anaa te ran ni maiu ane kan anaia, n aki kaboa. 18I taetae ma te koaua nakoia aomata nako akana ongo taeka ni burabeti n te nira ni boki aei: b'a ngkana e raon taeka aikai te aomata n ana taeka tabeua, ao te Atua E na raona naba kaina ake b'aai ni kamamate aika a koreaki taekaia n te nira ni boki aei; 19ao ngkana iai te bae e kamaunaa te aomata man taeka ni burabeti n te nira ni boki aei, ao te Atua E na anaa mai rouna tib'angana n te kai ni maiu ao man te kaawa are tabu, ake a koreaki taekaia n te nira ni boki aei. 20E kaangai Teuare kaoti baikai, “Eng, ae N na roko ni waetata, Amen.” Nako mai, te Uea ae Iesu! 21E na mena ana akoi te Uea are Iesu irouia ake a itiaki ni kabaneia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\