TE KAOTIOTI 3

1“Ao ko na koroboki nakon ana anera te ekaretia are i Tareteiti ni kaangai: “E kaangai Teuare iai i rouna itoi ake itiua ma tamnei aika itiman ake mairoun te Atua, I atai aroarom; e ataaki taekam b'a ko maiu, ma ko boni mate. 2Ko na kamarurungko, ao ko na kateimatoai baikana tuai ni mauna, akana nangi mate; b'a I aki noori baika ko a tia ni karaoi b'a a kororaoi aroia i matan te Atua. 3Ma ngaia ae ko na uringa aron are ko reireiaki iai ma are ko ongo; ao ko na taua, ao raira nanom. Ma ngaia aei, ngkana ko aki kamarurungko, ao ae N na nako im n ai aron te tia ira, ao ane ko na bon aki ata te aoa ae N na roko iai i roum. 4Ma iai araia tem'angina i roum ikanne i Tareteiti ake a tuai ni kabaarekai kunnikaia: a na nakonako ma Ngai ni kunnikaiia ni kunnikai aika mainaina, b'a a bon tau. 5Ane tokanikai ao e na kunnikaia ni kunnikai aika mainaina; ao N na bon aki kamaunaa arana man te boki ni maiu arei, ao N na kaotia b'a bon au aomata i matan Tamau ao i mataia ana anera. 6“Ane iai taningana ao ke e ongo ana taeka te Tamnei 7“Ao ko na koroboki nakon ana anera te ekaretia i Biraterebia ni kaangai: “E kaangai Teuare tabu, are kakaonimaki, are iai i rouna ana king Tawita, are ngkana E kauka te mataroa ao akea ae kona ni kainna, ao ngkana E kainna ao akea ae kona ni kaukia. 8I atai aroarom. Noria, I kaaki i matam te mataroa ae uki, ae e aki kona temanna ni bonotia. E karako korakoram, ma ko taua au taeka, ao ko aki kakeaa arau. 9Noria, N na kanakoia tem'angina man ana botannaomata Tatan b'a a na bobaraaki i rarikini waem, te koraki aika taani kewe, aika taku b'a I-Iutaia ngaiia, ma bon tiaki, ao a na ataia b'a I tangiriko. 10Ngkai ko a tia ni kawakina au taeka nako im b'a ko na nanom'aka, ao N na kawakiniko naba man te aoa ni kaririaki are nangi roko i aon te aba ni kabuta, ni kataia ake a maeka iai. 11Ae N na waetata n roko; ko na taua ane i roum, b'a e na aki uota nako am baunuea temanna. 12Ane tokanikai, ao N na karaoia b'a bouan ana Tembora Atuau, ao e na bon aki kona n oti nako mai iai; ao N na korea aran ana kaawa Atuau i aona, ao N na korea naba arau ae boou i aona. 13“Ane iai taningana ao ke e ongo ana taeka te Tamnei 14“Ao ko na koroboki nakon ana anera te ekaretia are i Raorikeia ni kaangai: “E kaangai te Amen are te Tia Kaotioti are kakaonimaki are koaua, are a moa mai Rouna baika karikaki iroun te Atua: 15I atai aroarom; I ataia b'a ko aki mariri ao ko aki bue. Ko bia mariri ke ni bue! 16Ao ngkai ko aang teutana, n aki mariri ke ni bue, ao N na mumutaiko mai wiiu. 17Ngkai ko kaangai: I kaub'ai, ao a kabatiaki au b'ai, ao I aki kainano n te b'ai teuana; ao ko aki ataiko b'a te aomata ae e kai nanona ngkoe, ao ko kananoanga; ko aki kaub'ai, ko matakii, ao akea karabaam. 18Ma ngaia ae aio au taeka n reirei nako im: ko na kabooa te koora ae irou, ae te koora ae aki rengarengan, b'a ko aonga ni kaub'ai. Ko na kabooi kunnikai aika mainaina b'a ko aonga ni kunnikaiko, ao b'a e aonga n aki noraki arom n aki karabaniko ae kamamaa; ao ko na kabooa naba b'aini kabiran te mata ni kabiri matam iai, b'a ko aonga n noraba. 19Akana I tangiriia ao I boaiia ma n reireiia aroia aika riai; ma ngaia ae ko na kakorakorako ao raira nanom. 20Noria, I tei i rarikin te mataroa, ao I karebwerebwe: ngkana e ongo b'anaau temanna, ao ngkana e kauka te mataroa, ao N na nakoina, ao N na am'arake ma ngaia, ao ngaia ma Ngai. 21Ane tokanikai, ao N na anganna te kona n tekateka ma Ngai n au kaintokanuea, n ai arou naba ngke I tokanikai ao I tekateka ma Tamau n ana kaintokanuea. 22“Ane iai taningana ao ke e ongo ana taeka te Tamnei


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\