TE KAOTIOTI 4

1I mwin norani baikai ao I taratara nako, ao noria, te mataroa ae uki i karawa, ma te b'ana are I ongo rimoa, are kanga ai aroni b'anaan te bu are taetae ma ngai, ae kaangai, “Mai rierake, ao N na kaoti nako im baika na bon riki i mwini baikai.” 2Boni ngkekei naba ao I a mena naba i aani m'aakan ana kairiri te Tamnei 3Ao Teuare tekateka iai e kiakia nako mai Rouna te raneanea ae ai aron raneaneani matan atibu aika kakawaki are te iatebi ma te tarerio; ao e katobibia te kaintokanuea arei Nei Wirara, ae ai aroni matan te atibu ae te timaraketo taraana. 4Ao e katobibiaki te kaintokanuea arei ni kaintokanuea aika uabwi ma aua; ao I nooriia unimm'aane aika uangauni ma aman b'a a tekateka i aoni kaintokanuea ake uabwi ma aua ao a kunnikainiia ni kunnikai aika mainaina, ma baunuea aika koora i aon atuia. 5Ao man te kaintokanuea a nako iti ma b'ana ma rebwerebwen te baa; ao i nanoaan te kaintokanuea a mena iai itiai kaai aika teke i taboia n tatabeua nako baika ura n te ai: bon tamnei ake itiman ake mairoun te Atua. 6Ao i nanoaan naba te kaintokanuea e mena naba iai te b'ai ae kanga ai aron taraani marawa ae te kiraati ae ai aron taraan te atibu are te kurititaro; ao i rarikin te kaintokanuea ni katobibia a mena iai baika maiu aika aman aika buta rab'ataia ni maata mai moaia ao mai akuiia. 7Ao temanna ni baike a maiu ai aron te raian, ao te kauoman ai aron te kaomm'aane; ao te kateniman iai ubuna ae kanga ubun te aomata; ao te kaaman ai aron te ikare ae kibakiba. 8Ao baike a maiu ake aman, kaka oneai baiia ni kibakiba, ao a buta aon rab'ataia ni katobibiaki ma aani baiia ni maata; ao a aki toki n anene ni ngaina ao ni bong, ni kaangai: “E tabu, E tabu, E tabu te Uea ae te Atua ae Moan te M'aka, ae bon iai ngkoa, ao iai ngkai, ao iai n rimwi n aki toki.” 9Ao ngkana a anene baike a maiu n neboa ma ni karinea ma ni katituaraoa Teuare tekateka i aon te kaintokanuea, are Teuare maiu n aki totoki, 10ao unimm'aane ake angauni ma aman a katorobubua ni bobaraaki i matan Teuare tekateka i aon te kaintokanuea, ma n taromauria Teuare maiu n aki totoki, ma ni kaaki aia baunuea i nanoaan te kaintokanuea, ao a kaangai, 11“Ara Uea ao Atuara, Ko bon riai n anganaki te neboaki ma te karineaki ma te m'aaka. B'a Ko kariki b'aai ni kabane, ao a riki i bukin nanom, ao a karikaki iai.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\