TE KAOTIOTI 5

1Ao I nora te nira ni boki i atain Teuare tekateka i aon te kaintokanuea. Iai te koroboki i nanona ao i akuuna, ao e kanim'aki ni kanim ake kanikina aika itiua b'a e na aki uki. 2Ao I nora te anera ae korakora ae taetae n te b'ana ae korakora ni kaangai, “Antai ae riai ni kauka te nira ni boki ma ni kaaki b'aini kanim'ana ake kanikina?” 3Ao bon akea temanna i karawa, ke i aonnaba, ke i aantano, ae e kona ni kauka te nira ni boki ma n tarataraia. 4Ao I bati n tang i bukina b'a e aki kuneaki temanna ae riai ni kauka te nira ni boki ma n tarataraia. 5Ao e kaangai temanna mai buakoia unimm'aane akekei nako iu, “Tai tang; noria, E tokanikai te Raian are riki man te baronga are Iuta: te Raian aei boni kanoan ana kariki Tawita, ao E kona n urui kanim ake kanikina ake itiua ake e kanim'aki iai te nira ni boki.” 6Ao I nora te Tiibuteteei n tei i nukan te kaintokanuea ma baike a maiu ake aman, ma unimm'aane akekei: E tara n ae E a tia ni kamateaki te Tiibuteteei arei, ao itiai korona, ao itiua matana, ake tamnei ake mairoun te Atua, ake a a tia ni kanakoaki nako aon aaba ni bane. 7Ao E nako n anaa te nira ni boki mai atain Teuare tekateka i aon te kaintokanuea. 8Ao ngke E anaa te nira ni boki, ao baike a maiu ake aman, a katorobubua ni bobaraaki i matan te Tiibuteteei, ao a toa baiia n te b'ai ni katangitang ae te aabi ae te koora, ma taiani boora aika koora naba; a on baikai ni b'aai aika boiarara, ake aia tataro aomata ake a itiaki. 9Ao a anene n te anene ae boou, ao a anene ni kaangai, “Ko riai n anaa te nira ni boki ma ni kanakoi b'aini kanim'ana ake kanikina. B'a Ko kamateaki; ao Ko kamaiuia aomata n raraam b'a ana b'ai te Atua mai buakoia baronga nako, ma reeti n aomata nako, ma aomata nako aika a kakaokoro aia taetae, 10ao Ko karaoia b'a ana ibonga te Atua n ueana; ao a na uea i aonnaba.” 11Ao I taratara nako ao I ongo b'anaaia anera aika bati aika katobibia te kaintokanuea ma b'anaaia baike a maiu ma unimm'aane; ao m'aitin te koraki arei tebubua te mirion ao nga ma nga; 12ao a kaangai n te b'anaa ae korakora, “E riai te Tiibuteteei are kamateaki n anganaki te m'aaka, ma te kaub'ai, ma te rabakau, ma te korakora, ma te karineaki, ma te neboaki, ma te karaoiroaki!” 13Ao I ongo b'anaani baika karikaki ni kabane ake i karawa, ao i aonnaba, ao i aantano, ao ake i marawa, ma baike i nanoia ni kabane, b'a a kaangai: “Ana b'ai te Tiibuteteei ma Teuare tekateka i aon te kaintokanuea te karaoiroaki, ma te karineaki, ma te neboaki, ma te tautaeka, n aki totoki!” 14Ao baike a maiu ake aman a kaangai, “Amen!” Ao unimm'aane a katorobubua ni bobaraaki ao a taromauri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\