TE KAOTIOTI 6

1Ao I nora te Tiibuteteei ngke E kaaki te b'ai ni kanim ae te kanika are teuana mai buakoni b'aai ni kanim ake itiua, ao I ongo b'anaan temanna mai buakoia baike a maiu ake aman ngke e kaangai, “Mai!” ao kanga ai aron rebwen te b'a b'anaana. 2Ao I taratara nako, ao noria, te aoti ae mainaina! Ao teuare toka i aona iai te kai ni katebe i rouna. Ao e anganaki te baunuea; ao e tokara ana aoti n nako b'a ai aron te tia buaka ae tokanikai. 3Ngke E kaaki te b'ai ni kanim are te kanikina are te kauoua, ao I ongo b'anaan te baere maiu are te kauoman b'a e kaangai, “Mai.” 4Ao e oti nako te aoti temanna, ae uraura; ao e anganaki teuare toka i aona te kona ni karokoa te buaka i aon te aba, b'a a na i kamamate aomata; ao e anganaki te kabaang ae ab'ab'aki. 5Ao ngke E kaaki te b'ai ni kanim are te kanikina are te katenua, ao I ongo b'anaan te baere maiu are te kateniman b'a e kaangai, “Mai.” Ao I taratara nako, ao noria, te aoti ae roro! Ao teuare toka i aona, iai te b'ai n tau-rawawata i nanoni baina. 6Ao I ongo te bae kanga ai aron te b'ana mai buakoia baike a maiu ake aman b'a e kaangai, “Boon uoua te rawawata n uita teuana te tenari, ao onoua te rawawata ni b'are teuana te tenari; ao ko na tai b'ainikirina te b'a ma te wain!” 7Ao ngke E kaaki te b'ai ni kanim are te kanikina are te kaaua, ao I ongo b'anaan te baere maiu are te kaaman b'a e kaangai, “Mai.” 8Ao I taratara nako, ao noria, te aoti ae maii! Ao aran teuare toka i aona te Mate; ao e ririmwiaki iroun Eriti. A a anganaki te tauu taekani kaa m'akoron aonnaba, b'a a na kamateia aomata n te kabaang, ao n te rongo, ao n te aoraki ae kamamate, ao irouia manin aonnaba aika kaakang. 9Ao ngke E kaaki te b'ai ni kanim are te kanikina are te kanimaua, ao I nooriia aomataia ni koaua te koraki ake a kamateaki ngkoa i bukin ana taeka te Atua, ao i bukin naba aroia ni kakaonimaki n tataekina ana taeka te Atua; 10ao a takarua n te b'anaa ae korakora, ao a kaangai, “Te Toka ae Ko tabu ao Ko koaua, ai ti maanraa riki ao Ko a motiki taekaia aomata aika maeka i aon te aba, ma n iri taangara i bukina ngke a kamateira?” 11Ao a bane n anganaki kunnikai aika m'arairai aika mainaina; ao a tuangaki b'a a na motirawa ni katoki kuaia ni kamaniia teutana, ni karokoa ae e koro raoi m'aitiia raoia n toro ma tariia ake a nang kamateaki n ai aroia naba. 12Ao I mataku ngke E kaaki te b'ai ni kanim are te kanikina are te kaonoua, ao noria, m'aeiein te aba, ae te m'aiei ae korakora! Ao e riki n roro taai, kanga ai aron te kunnikai ae mangaingai ae roro, ao matan nam'akaina ae b'anin e riki n ai aron te raraa taraana; 13a b'aka i aontano itoini karawa, n ai aron te biku ngkana e kab'akai uaana aika tuai n tawaa, ngkana e ioioaki n te ang ae korakora. 14E mauna nako karawa n ai aron te nira ni boki ngkana e niniraki; ao a bane ni kam'aeaki nako maunga ma abam'akoro mani neia. 15Ao uean aonnaba, ma ake a kakannato, ma ake mataniwi n taanga ni buaka, ma ake a kaub'ai, ma ake a korakora, ma tooro ni kabaneia, ma inaomata ni kabaneia, a karabaia i nanoni b'angani matang ao i buakon atibu aika totoa i aoni maunga; 16ao a kaangai nakoni maunga ma atibu, “Kam na b'akarira, ao kam na karabaira mai matan Teuare tekateka i aon te kaintokanuea, ao man unin te Tiibuteteei. 17B'a e a roko te bong are kakamaaku are bongin unna, ao ai antai ae kona n tei i m'aina?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\