TE KAOTIOTI 7

1Ao i mwin arei ao I nooriia anera aika aman b'a a tei ni maninganingan aonnaba, ake maninganingana ake aua, ao a tau angin aonnaba, ake aang ake aua, b'a e na aki uki te ang i aonnaba, ao i marawa, ao e na aki uka te kai tekaina n neakinna. 2Ao I nora te anera temanna b'a e rierake man te tabo are e kaoti taai mai iai, ao iai i rouna te b'ai ni kanikina, ae ana b'ai te Atua ae maiu; ao e taetae n te b'ana ae korakora nakoia anera ake aman ake a anganaki te kona ni b'ainikirina aonnaba ma karawa. 3Ao e kaangai, “Kam na tai b'ainikirina aonnaba ma karawa, ma kaai, ni karokoa ae ti kanikinaeia moa ana toro Atuara i aon ram'aia.” 4Ao I ongo b'a m'aitiia te koraki ake a kanikinaeaki bon tebubua ma abwi ma aua tengaa mai buakoia aia baronga Iteraera ni kabaneia. 5A kanikinaeaki tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Iuta; Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Reuben; Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Kaata; 6Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Atera; Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Nabetari; Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Manate; 7Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Timeon; Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Rewi; Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Itakara; 8Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Teburun; Tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Ioteb'a. A kanikinaeaki tebwi ma uoua tengaa mai buakon te baronga are Beniamin. 9I mwini baikai ao I taratara nako, ao noria, aomata aika rangi ni m'aiti aika mani botannaomata ni kabaneia, ma baronga, ma natanaomata, ao mani botannaomata nako aika a kakaokoro aia taetae; ao akea temanna ae kona ni wareki m'aitiia. A tei i nanoaan te kaintokanuea, ao i matan te Tiibuteteei, ao a kunnikaiia ni kunnikai aika m'am'arai aika mainaina, ao baanikaai aika ai aroni baan te ni i nanoni baiia; 10ao a taetae n te b'ana ae korakora, ao a kaangai, “Ana b'ai Atuara ae tekateka i aon te kaintokanuea te kamaiu; ao te kamaiu aei bon ana b'ai naba te Tiibuteteei.” 11Ao a bane anera n tei ni katobibia te kaintokanuea ma unimm'aane ma baike a maiu ake aman, ao a katorobubua ni bobaraaki i nanoaan te kaintokanuea, ao a taromauria te Atua, 12ao a kaangai, “Amen! Ana b'ai Atuara te karaoiroaki, ma te neboaki, ma te rabakau, ma te katituaraoaki, ma te karineaki, ma te m'aaka, ma te korakora, n aki totoki. Amen!” 13Ao e taetae temanna mai buakoia unimm'aane, ao e kaangai nako iu, “Antai aikai aika kunnikaiia ni kunnikai aika m'am'arai aika mainaina? Ao a nako maia?” 14Ao I taku nakoina, “Teuae ko karineaki i rou, ko bon ataiia.” Ao e kaangai nako iu, “Aomata aikai ake a butaki nako mai aan te rawawata are korakora, ao a teboki aia kunnikai ake a m'am'arai ao a kamainainai n raraan te Tiibuteteei. 15Ma ngaia ae a memena i aan ana kaintokanuea te Atua; ao a toro i rouna ni ngaina ao ni bong i nanon ana Tembora. Ao Teuare tekateka i aon te kaintokanuea E na kamanoia ni memenana i rouia. 16Ane a na aki manga baki, ao a na aki manga taka; ao e na aki manga riringa taai i aoia, ao a na aki rotaki ni kabuebuena; 17ao te Tiibuteteei are i nanoaan te kaintokanuea, E na kawakinia n ai aron te tia kawakin-tiibu, ao E na kairiia nakoni koburaken raan aika kamaiu; ao te Atua E na kaoi rannimataia ni kabane mai mataia.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\