TE KAOTIOTI 8

1Ao te Tiibuteteei ngke E kaaki te b'ai ni kanim are te kanikina are te kaitiua man te nira ni boki, ao e kainab'aabu te aba i karawa i nanon tao te itera n aoa. 2Ao I nooriia anera ake itiman ake a teitei i matan te Atua; ao a anganaki taiani bu aika itiua. 3Ao e roko te anera temanna, ao e tei i rarikin te baonikarea, ao iai i rouna te baan ae te koora ae te baan i bukini kabuokani karea aika boiarara; ao e anganaki karea aika boiarara aika bati, b'a e na uaia ni kaaki ma aia tataro ake a itiaki ni kabaneia i aon te baonikarea are te koora are i nanoaan te kaintokanuea. 4Ao e aetorake bubuni karea ake a boiarara, ma aia tataro ake a itiaki mai bain te anera are tei i matan te Atua. 5Ao e anaa te baan te anera, ao e kanoaia n ain te baonikarea, ao e tewea nako aon te aba; ngke e karaoa aei ao e rebwetata te b'a ma n rurunga, ao e itiiti, ma ni m'aeiei aon te aba. 6Ao anera ake itiman, ake iai i rouia taiani bu ake itiua, a katauraoia b'a a na katang. 7Ngke e katanga ana bu te moa n anera, ao te karau ae matoatoa ae te aiti, ma te ai, aika renganaki n te raraa, a teweaki nako aon te aba; ao e kabuokaki kateni-m'akoron aonnaba, ao a kabuokaki kateni-m'akoroni m'aitini kaai, ao e bane ni kabuokaki te uteute ae mawaawa. 8Ngke e katanga ana bu te anera are te kauoman, ao e teweaki nako marawa te b'ai teuana ae kanga ai aron te maunga ae ab'ab'aki ae ura n te ai; ao e riki n raraa kateni-m'akoroni marawa; 9ao a mate kateni-m'akoroni m'aitiia ake a maiu ake i marawa; ao a uruaki kateni-m'akoroni m'aitini kaibuke. 10Ngke e katanga ana bu te anera are te kateniman, ao e b'aka mai karawa te itoi ae ab'ab'aki, ae ura n ai aron te oi, ao e b'aka i aoni kateni-m'akoroni m'aitini karaanga, ao i aoni koburaken raan. 11Ao aran te itoi arei e atongaki b'a Mao: ao e riki ni mao kateni-m'akoron raan; ao a bati aomata ake a mate ngke a moi n raan akekei, i bukina ngke a riki ni mao. 12Ngke e katanga ana bu te anera are te kaaman, ao e uruaki kateni-m'akoron taai, ma kateni-m'akoron nam'akaina, ma kateni-m'akoron itoi; b'a e aonga ni karooaki kateni-m'akoroia, ao b'a e aonga n aki oota kateni-m'akoron te ngaina, ao ai aron naba te bong. 13Ao I taratara nako ao I nora te ikare ae ti ngaia ni kibakiba i eta ike e rietaata i aani karawa; ao e kaangai n te b'ana ae korakora, “A na reke kaiia, a na reke kaiia, a na reke kaiia kaain aonnaba ngkana a tang b'anaani bu ake tabeua ake aia bu anera ake teniman ake a nang katang.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\