TE KAOTIOTI 9

1Ao te anera are te kaniman e katanga ana bu, ao I nora te itoi ae b'aka mai karawa nako aon te aba; ao e anganaki kingini bonotani matan te b'angab'anga are ruo ri kaaki nako Abuto. 2E kauka bonotani matan te b'angab'anga are ruo ri kaaki nako Abuto, ao e oti nako mai iai te bubu ae ai aroni bubun te tabo ni kanaiai ae korakora, ao e karooaki taai ma te ang n te bubu ae nako man te b'angab'anga arei. 3Ao a oti nako rokati man te bubu arei nako aon te aba, ao a anganaki te kona ni kamaraka te aba n ai aroia tikaobian. 4A tuangaki b'a a na aki urua uteuten aon te aba, ma te kai nako ae e mawaawa baana, ma aroka; ma a na ti kamarakiia aomata akana akea i aon ram'aia ana kanikina te Atua. 5A kariaiakaki rokati akekei b'a a na b'ainikiriniia ni kamarakiia i nanon nimaua te nam'akaina, ma a na aki kamateia; ao marakiia ai aroni marakin te aomata are e tenaki n te roata ae buubura ae te roata n ni. 6I nanoni bongin nam'akaina akana nimaua akanne ao a na kakaaea te anga ae a na mate iai, ma akea ae na reke i rouia: a tangira te mate, ma e biri nako te mate mai rouia. 7Rokati akekei kanga ai aroia aoti ake a tauraoi nakon te buaka: a toka i aon atuia baika kanga ai aroni baunuea aika koora, ao ubuia ai aron taraan ubuia aomata; 8iran atuiia ai aron iran atuia aine, ao wiia ai aroni wiia raian; 9a katokai i aoni b'ab'aia baika kanga ai aroni biiti b'a otangaia; ao rurungaani baiia ni kiba kanga ai aron rurungaani kaa-ni-buaka aika bati aika katikaki irouia aoti ngkana a biribiri nakon te buaka. 10Iai bukiia rokati akekei aika ai aroni bukin te tikaobian ae iai te boitin iai, are a kona iai ni kamarakiia aomata i nanon nimaua te nam'akaina. 11Iai aia uea b'a aneran te tabo are Abuto. Aran te anera anne n te taetae n Ebera bon Abaton, ao n te taetae n Erene Aboruon. 12E a tia n roko te moa n rekenikai; noria, ane a na roko riki rekenikai aika uoua. 13Ao te anera are te kaonoman e katanga ana bu, ao I ongo te b'ana teuana mani kooro ake koron te baonikarea are te koora, are i matan te Atua, 14ngke e kaangai nakon te anera are te kaonoman are iai i rouna te bu, “Ko na kab'araia anera ake aman ake a kabaeaki i rarikin te karaanga are ab'ab'aki are Iuberetiti.” 15Ao a kab'araki anera ake aman, ake a katauraoaki i m'ain te aoa ma te bong ma te nam'akaina ma te ririki, are a na kamateia iai kateni-m'akoroni m'aitiia aomata. 16Ao I ongo b'a m'aitiia taani buaka ake a toka i aoia aoti bon uabubua te mirion. 17I nooriia aoti ma ake a toka i aoia, ni miiu, b'a aikai aroia: iai otangani b'ab'aaia aika uraura n ai aron uraurani matan te ai, ao aika buruu n ai aron te uakinto ao aika babobo n ai aron te burimton; ao atuia aoti ai aron atuia raian, ao a oti nako mai wiia te ai ma bubuna ma te burimton. 18A kamateaki kateni-m'akoroni m'aitiia aomata ni baikai, aika baika kamamate aika tenua, ae te ai, ao te bubu n ai, ao te burimton, aika a oti nako mai wiia. 19B'a a mena m'akaia aoti aikai ni wiia ao ni bukiia: b'a bukiia ai aroia naeta aika iai atuia, ao a kaikoakia aomata iai. 20Ao aomata ake tabem'aang, ake a aki kamateaki ni baike a kamamate, a aki rairaki ni kitani baike a karaoi n oini baiia, b'a a aonga n toki man aroia n taromauriia taimonio, ma bouananti aika koora ma aika tirewa ma aika buraati ma aika atibu ma aika kaai aika aki kona te noraba, ma te ongo, ma te nakonako; 21ao a aki rairaki ni kitan aroia ni kamamate, ma n tabunea, ma ni kaib'ab'aru, ma ni kimoa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\