ROM 1

1Ngai ae B'auro, ae ana toro Iesu Kristo, ae weteaki b'a te tia tuatua, ao e rineaki i bukin tataekinan ana euangkerio te Atua; 2E a kaman taekina te euangkerio aei te Atua i nanon te B'aib'ara irouia ana burabeti: 3bon taekan Natina, are Iesu Kristo, are bungiaki n te aro n rab'ata b'a kanoan ana kariki Tawita; 4ma ni maiuna n tamnei are reitaki ma te Atua, ao E kaotia te Atua n te aro ae m'aaka b'a bon Natina ngke E a manga kamaiua mai buakoia maate. 5Boni Ngaia are ti anganaki mai Rouna te kona n riki b'a taan tuatua i bukin arana, b'a a aonga n onimaki ma n ongeaba botannaomata ni kabaneia. 6Kam warekaki naba i buakoia te botannaomata anne, ngkami aika kam weteaki b'a ana b'ai Iesu Kristo: 7nakoia ake a mena i Rom ni kabaneia, ake a tangiraki iroun te Atua, ake a weteaki b'a ana aomata: ami b'ai te akoaki ma te rau mairoun te Atua are Tamara ma te UEA are Iesu Kristo. 8I rimoa moa ni kaitaua Atuau iroun Iesu Kristo i bukimi ni kabaneingkami, i bukin ami onimaki ae taekinaki i aonnaba ni bane. 9B'a te Atua bon te tia kakoauai au taeka, ao boni Ngaia ae I toro i rouna n tamneiu i bukin tataekinan euangkerion Natina, b'a I aki toki n uringngkami 10ni katoa te tai are I tataro iai, ao I butia te Atua b'a ngkana nanona, ao e bia reke te tai are N na m'ananga iai ni kawaringkami ngkai. 11B'a I rangi ni kan noringkami, b'a N na anganingkami b'aai n tituaraoi tabeua ake mairoun te Tamnei, b'a kam aonga ni kateimatoaki iai. 12Ae I nanonna b'a ti na uaia ni buokaki, ngkami n au onimaki ao ngai n ami onimaki. 13Ma I tangiringkami, tariu, b'a kam na ataia b'a e m'aiti au tai ae I a tia ni baireia b'a N na nakoimi iai, ma iai te b'ai ae aki toki n tototokoa m'anangau ni karokoa naba te tai aei. I kan rairiia naba tem'angina i buakomi nakon te UEA, n ai aroia ake a tia n rairaki i rou i buakoia botannaomata ake tiaki I-Iutaia. 14Iai tabeu ae I riai ni karaoia nakoia I-Erene ma aomata aika tiaki I-Erene, ao nakoia aika reireiaki ma aika aki reireiaki; 15ao bon aei bukin ae e ingainga nanou iai ni kan taekina te euangkerio nakoimi naba, ngkami ake kam mena i Rom. 16B'a I aki mamaa n te euangkerio: b'a boni m'aakan te Atua ni kamaiuia aomata nako aika onimaki, aika I-Iutaia moa ao I-Erene naba. 17B'a e kaotaki n te euangkerio aron te Atua ni kaeti aroia aomata nakoina n te onimaki, ni moa man rekena i rouia ni karokoa tokina: n ai aron are koreaki ni kaangai: “E na maiu ane e kaetaki arona n reitaki ma te Atua n te onimaki.” 18B'a e kaotaki unin te Atua mai karawa nakoia aomata ake a tia ni kakaraoa te bure, ma te aro n iowawa; ao i bukin aroia aika bubuaka n tukiia aomata man atan te koaua. 19B'a e bon teretere nakoia te baere e kona n ataaki iai te Atua: b'a E kaotia nakoia te Atua. 20B'a a kaman noraki raoi aron te Atua aika aki nonoraki, are m'aakana ae akea moana ma tokina, ma arona n Atua, ma ngke a moa ni karikaki aonnaba; ao a ataaki ni baike E karaoi. Ma ngaia are, bon akea aonaia. 21A ata te Atua, ma a aki anganna neboana ngkai te Atua Ngaia, ao a aki kaitaua; ma a riki aia iango b'a baika akea bonganaia, ao a karooaki nanoia aika aki wanawana. 22A taku b'a a rabakau, ma a nanobaba; 23ao a onika te Atua ae aki mamate ae mimitong b'a te bouananti ae katotongan te aomata ae mamate, ke maan aika kibakiba, ke maan aika kakaeai waeia, ke maan aika kawakawa. 24Ma ngaia are, E katikuia te Atua n aroia n tangira te kammaira, ao a karaoi m'akuri ni kamamaa nakon rab'ataia, temanna nakon temanna. 25A bita te koaua mairoun te Atua nakon te kewe; ao a taromauria te bae karikaki ma n toro i rouna, n onea mwin te Tia Kariki b'aai, are riai ni karaoiroaki n aki toki. Amen. 26Ma ngaia are, E katikuia te Atua nakon aroia ni kaitataan aika bubuaka: b'a aia aine a onea aroia n iraorao ma mm'aane are riai ao a iraorao ma raoia n aine; 27ao ai aroia naba mm'aane: a kitan aroia n iraorao ma aine are riai, ao a rangi n taaniia i bon i rouia: mm'aane ma mm'aane a karaoa te kammaira ni kamamaa; ao mwina, boni karekeani kaiia i bukin te m'akuri ae buakaka are a tia ni karaoia. 28Ngke a rawa ni kaaki i nanoia ataakin te Atua, ao E katikuia n aroia aika ti te iangoi baika kammaira, b'a a aonga ni karaoi m'akuri aika aki riai. 29A kaonaki nanoia n te buakaka ni kabanea, ma te kani buakaka, ma te kani b'aib'ai ae korakora, ma te babakanikawai. A on n te bakantang, ma te nano ni kamamate ma ni kauntaeka, ma te uarao, ma te iowawa. Bon taani winanti, 30taani bukibuki, taan ribaa te Atua, taan taetaebuaka, taani kainikatonga, taani kamoamoaia, taani kariki iango aika bubuaka, taan aki iri nanoia aia karo, 31te koraki aika bure aroia, taan uru taeka ni boraraoi, taani babakaine, taan aki nanoanga. 32A bon ata ana taeka te Atua ae kaangai, A riai mateia akana karaoi baikai. A aki ti kakaraoi baikai, ma a boni kaoti naba nanoia aika kukurei ngkana a karaoaki baikai irouia tem'angina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\