ROM 10

1Taari, aio ae tangiraki i nanou ao au tataro nakon te Atua i bukiia Iteraera, b'a a na kamaiuaki. 2B'a I kakoauaia ae a babane nanoia nakon te Atua, ma akea aia atatai 3b'a a aki ata te aro are e na kaetaki iai aroia n reitaki ma te Atua, ao a kataia ni karaoa te aro are e na reke iai i rouia; ao aroia aei e a oti iai b'a a rawa n are E a tia te Atua ni karaoia i bukiia. 4B'a Kristo E a tia ni katoka bonganan te Tua i bukiia ake a reke i rouia kaetan aroia n reitaki ma te Atua n aia onimaki. 5Ao aei are e koreia Mote b'a taekani kaetan aron te aomata n reitaki ma te Atua n iran nanon te Tua: “Te aomata ane karaoi baikai, ao e na maiu.” 6Ma aomata ake a reke kaetan aroia n reitaki ma te Atua n te onimaki a aki kona n titiraki ni kaangai, “Antai ae na rierake nako karawa?” (Ae nanona, b'a antai ae na kaira ri kaaki Kristo nako ira). 7“Ao antai ae na ruo nako moone?” (ae nanona, b'a antai ae na kaira rake Kristo mai buakoia maate). 8Ma aei taekana n te B'aib'ara: “E rangi ni kaan te taeka nako im, b'a ane i wiim ke i nanom.” Boni ngaia taekan te onimaki are ti tataekinna. 9B'a ngkana ko taekina Iesu ni wiim b'a te UEA ao ko onimaki i nanom b'a E a manga uti iroun te Atua mai buakoia maate, ao ko na kamaiuaki. 10B'a e onimaki te aomata i nanona ao e reke i rouna kaetan arona n reitaki ma te Atua; e tataekina ana onimaki ni wina ao e kamaiuaki. 11B'a e kaangai te B'aib'ara, “Ane onimakinna ao e na aki kamaamaeaki.” 12Te taeka aei bon i bukiia aomata ni kabaneia: b'a akea kaokoron te I-Iutaia ma te I-Erene, b'a ti temanna aia UEA aomata ni kabaneia, ae E kabatiai kab'aiaia aomata nako ake a butiia buokaia; 13b'a ane taboa aran te UEA ao e na kamaiuaki. 14Ao a na kanga ni wetea aran Teuare a aki onimakinna? Ao a na kanga n onimakinna ngkana a tuai n ongo taekana? Ao a na kanga n ongo ngkana akea te tia taekinna? 15Ao a na kanga n tataekinna ngkana a aki kanakoaki? N ai aron are koreaki ni kaangai, “Ai tamaroa ra waeia ake a roko n uoti rongorongoni baika raraoi!” 16Ma a aki bane aomata n ira nanon te euangkerio. B'a e kaangai Itaia, “Te UEA, antai ae onimakina ara rongorongo?” 17Ma ngaia ae e reke te onimaki man te ongora n te rongorongo, ao te ongora n te rongorongo e reke man tataekinani Kristo. 18Ma I taku, A tuai n ongo Iteraera? A bon tia-n ai aron taekana are kaangai: “E oti nako b'anaaia ni kabuta aonnaba ni kabane, Ao a nako aia taeka nakon tabon aonnaba.” 19I a manga titiraki riki ni kaangai, A aki ataia Iteraera? Aio moa ana taeka Mote: “N na kabakantangingkami i rouia ake tiaki oi ni botannaomata, Ao N na kauningkami iroun te botannaomata ae a nanobaba kaaina.” 20Ao e taetae Itaia n aki maku, ngke e taekina ana taeka te UEA are e kaangai: “I a reke irouia akana aki ukoukorai; I kaotai nakoia akana aki titiraki taekau.” 21Ma aikai ana taeka, aika ana taeka te UEA i bukiia Iteraera: “I aroarori baiu ni kabongnga nakon te botannaomata ae aki ongeaba irou, ao e katei nako iu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\