ROM 11

1E kaangai ngkanne au titiraki, E kaaki taekaia ana botannaomata te Atua? E bon aki! Bon te Iteraera naba ngai, ae kanoan Aberaam, ae kaain te baronga are Beniamin. 2E aki kaaki taekaia ana botannaomata te Atua ake E a tia n rineia ma ngkoa. Kam aki ata rongorongon Eria n te B'aib'ara, ngke e kabuakakaia Iteraera nakon te Atua? B'a e kaangai: 3“Te UEA, a kamateia am burabeti, ao a urui am baonikarea; ao ti ngai te nikira, ao a ukoukorai b'a a na anaa maiu.” 4Ma e kangai ana taeka te Atua nakoina? E kaangai, “Iai au aomata aika 7,000 aika I katikuia, aika a aki taromauria B'aara.” 5Ao ai arona naba, b'a i bukin ana akoi te Atua ao a tiku ngkai nikiraia ake E a tia n rineia; 6ao ngkana tiaki i bukin ana akoi ae e riki iai aei, ma i bukin te b'ai are a karaoia ana aomata, ao nanona ngkanne b'a akea koauan ana akoi. 7Ao tera ngkanne ae riki? B'a te baere a ukoukoria Iteraera e aki reke i rouia ni kabaneia, ma ti irouia ake a rineaki; ao nikiraia a kamatoatoaki nanoia; 8n ai aron are koreaki ni kaangai: “E kananobabaia te Atua n te aro are mataia aki noraba, ao taningaia a teimatoa ni bono.” 9E taku Tawita, “Ke e riki aia botaki b'a te b'ai ni kam'am'ane, ma te b'ai ni kab'akab'aka; Ke e riki b'a booni mwin aia m'akuri. 10Ke a karooaki mataia! B'a a aonga n aki noraba. Ao kab'aouai nukaia i aani uotaia n taai nako b'a a na aki kona ni mwemwekaki.” 11E kaangai ngkanne au titiraki, A b'aka n aki kona ni manga teirake ngke a reke waeia ao a tata nako? A bon aki! Ma e roko te maiu irouia ake tiaki I-Iutaia ngke a bure Iteraera, b'a a aonga ni kabakantangaki. 12Ma ngkana a bati n reke kab'aiaia aomata nako i aonnaba i bukin aia bure Iteraera, ao a bati n reke kab'aiaia aomata aika tiaki I-Iutaia i bukin aroia Iteraera n tibanako ma nanon te Atua, ao ai batiraa riki te kab'aia ae e na reke i rouia ngkana a bane kaain te botannaomata ae Iteraera n rin i nanon te kamaiuaki! 13I taetae nakoimi ngkami aika tiaki I-Iutaia; b'a ngkai aia tia tuatua aomata aika tiaki I-Iutaia ngai, ao N na taua nakoau aei b'a te b'ai ae rangi ni kakawaki i rou. 14B'a a aonga ni bakantang kaain au botannaomata; ao n te aro anne a kona iai ni kamaiuaki tabem'aang i buakoia iroun te Atua n au m'akuri. 15B'a ngkana e riki kaakan taekaia b'a aroia aomata nako n riki b'a raoraon te Atua, ao tera ngkanne aroia ngkana a manga butim'aeaki? Kaanga ai aroia maate ake a manga uti. 16Ngkana e katabuaki m'akoron te kariki b'a ana b'ai te Atua, ao are nikirana bon ana b'ai naba; ao ngkana e katabuaki wakaan te kai b'a ana b'ai te Atua, ao bon ana b'ai naba m'angana. 17Ngkami aika tiaki I-Iutaia, ti te bo ngkami ma m'aangan te kai ae te oriwa are riki n aki akaaka, aika m'aangana ake a katomaaki ni kamaiuaki ma m'aangan te oriwa are unikaki raoi, aika m'aangana ake a tia n oteaki. Kam a tia n onei mwini m'aanga tabeua ake a tia ni koreaki mai iai; ao i bukin aromi aei, ao kam a b'aina te kab'aia are e reke man rikimi b'a m'aangan te kai are unikaki raoi. 18Ma ngaia ae tai taku b'a kam raoiroi riki nakoni m'anga ake a koreaki ni kaakaki. Ma ngkana e reke aei iroumi, ao uringnga b'a tiaki ngkami aika kam kamaiua te wakaa, b'a te wakaa ae kamaiungkami. 19Ane ko na kaangai ngkanne, “A oteaki m'angana b'a ti aonga n onei mwiia.” 20E koaua ane ko taku; a oteaki i bukin aia aki-onimaki, ma ngkoe, ko mena ni nem ane ko mena iai i bukin am onimaki. Ma ngaia ae tai b'aina te kainikatonga, ma ko na b'aina te mamaku. 21B'a ngke E kaaki m'aanga ake boni m'aanga ni koaua te Atua, ao ko taku b'a E na aki kona ni karaoia naba nako im? 22Ko nora ngkanne aron ana ataataiaomata te Atua ao arona ni matoatoa: E matoatoa nakoia ake a tia ni b'aka, ma E ataataiaomata nakoimi, ngkana kam teimatoa n onimakina arona nakoimi. Ma ngkana kam aki, ao ane kam na koreaki ni kaakaki. 23Ao te koraki ake m'aanga ake a oteaki ni kaakaki, ngkana a toki man aroia n aki onimaki, ao a kona ni manga kaokaki nakon aroia are rimoa; b'a E kona te Atua ni karaoia. 24B'a ngke ko koreaki man te oriwa are riki n aki akaaka, ao ko katomaaki nakon te oriwa are unikaki raoi, e ngae ngke bon tiaki m'angana ngkoe, ao ai bebete ra riki aroia ni katomaaki m'aanga ake boni m'angan te oriwa are unikaki raoi, ngkana a kaokaki nakon aroia ake rimoa? 25B'a I aki tangiringkami, taari, b'a kam na aki ata te b'ai ae raba aei, b'a kam kaawa ni bakanrabakau iai: b'a iai tem'angina i buakoia Iteraera aika a matoatoa nanoia n rawa n onimaki, ao a na tiku n aroia aei ni karokoa ae e koro m'aitiia aomata aika tiaki I-Iutaia n nakon te Atua. 26B'a n te aro aei, ao a na kamaiuaki kaain te botannaomata ae Iteraera ni kabaneia, n ai aron are koreaki ni kaangai: “Ane E na nako mai Tion te Tia Kamaiu E na kaaki te buakaka mairouia ana kariki Iakob'a. 27Aio au boraraoi ma ngaiia, ngkana I kab'ara aia bure.” 28I bukina ngke a rawa I-Iutaia ni butim'aea taekan te euangkerio, ao a riki b'a ana kairiribai te Atua i bukimi, ngkami aika tiaki I-Iutaia. Ma ngkai a teimatoa aroia b'a aomata ngaiia aika rineaki iroun te Atua, ao E bon tangiriia i bukiia aia bakatibu ake a kakannato. 29B'a E aki kona te Atua ni kaoki b'aai ake E a tia n anga, ao E aki kona ni m'aninga taekaia aomata ake E a tia n rineia. 30B'a kam a tia ngkami aika tiaki I-Iutaia n aki ongeaba nakon te Atua ngkoa; ma ngkai, kam a nanoangaki i bukin aia aki-ongeaba I-Iutaia. 31Ao ai arona naba nakoia I-Iutaia: b'a a aki ongeaba ngkai, ma ane a na nanoangaki naba n ai aromi. 32B'a E a tia te Atua ni kabaeia aomata nako i aan te aro n aki-ongeaba, b'a E aonga ni kaota ana nanoanga nakoia ni kabaneia. 33Ai batiraa kaub'ain te Atua, ao ai nanora rabakauna ma ana atatai! Ai kangaanga ra ataakin ana moti, ao ai kangaanga ra kuneakin arona! 34N aron are koreaki ni kangai: “B'a antai ae ata ana iango te UEA? Ao antai ae anganna taeka ni buobuoki? 35Antai ae anganna te b'ai teuana b'a E aonga ni manga kaoka nakoina boona?” 36B'a mairoun te Atua b'aai ni kabane; a bane ni karikaki i bukina, ao a na bane ni manga oki nakoina. Ana b'ai te neboaki n aki toki. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\