ROM 12

1Ma ngaia aei, taari, i bukin aron te Atua n nanoanga ae bati, ao I bubutingkami b'a kam na angan te Atua rab'atami b'a te karea ae maiu ae itiaki, ae E na kukurei iai; b'a aei aromi ae riai ae E kaantaningaia te Atua b'a kam na anganna. 2Tai katotonga aroni katein te maiu aei; ma a na bitaki tein ami iango man are kam tataneiai iai, b'a kam aonga n ata raoi aroni karaoan te bae e raoiroi ma ni kakukurei nakon te Atua. 3I bukin te akoaki are I anganaki, ao aei au taeka nakoimi n tatabemaningkami nako: e na tai iango temanna i nanona ni kamoamoa i bon i rouna i aon ae riai; ma e na b'aina te iango raoi, ao e na kaetieta arona ma aron te onimaki are E a tia te Atua n tib'aia nakoia aomata nako. 4B'a ngkai a bati b'ain te rab'ata ae ti teuana, ao ngkai a kakaokoro aroia ni m'akuri. 5Ao ai arora naba: b'a e ngae ngke ti bati, ma te rab'ata ngaira ae ti teuana i nanoni Kristo, ao ti bane n reitaki temanna ma temanna n arora aika kakaokoro b'a b'ain te rab'ata ae ti teuana. 6Ma ngaia ae ti na kamanenai b'aai n tituaraoi aika kakaokoro ake ti anganaki n tatabemaniira nako mairoun te Atua n ai aron nanona n akoi: ngkana ti anganaki te kona n taetae ni burabeti, ao ti na taetae ni burabeti, n aki tibanako ma ara onimaki are iai iroura. 7Ngkana te kona n i buobuoki, ao ti na i buobuoki; ao ngkana te kona n reirei ao ti na reirei. 8Ngkana te kona ni kaungaa, ao ti na kaungaia aomata; ngkana te kona ni buokanib'ai, ao ti na i buokanib'ai ma te nanoraoi; ngkana te kona ni kairiri, ao ti na karaoia nakon ara kabanea n tamaroa; ao ngkana ti kona ni karaoa te m'akuri n nanoanga nakoia aomata, ao ti na karaoia ma te nano ni kukurei. 9Tai m'am'anaa te aba n ami tangira. Riba te buakaka, ao nim ma te raoiroi. 10Kam na i tangitangiri n ai aroia taari, ao tai tab'ara ni kaota aron te ikarinerine. 11A na aki b'ara nanomi man te baere kam uaiakinna; kamatoai angin nanomi; tooro iroun te UEA. 12E na reke iroumi te kim'areirei n ami kaantaninga; b'aina te taotaonaki n nano i buakon te rawawata, ao b'aina te tataro n taai nako. 13Kam na anga ami b'ai nakoia ake a itiaki b'a buokani kain nanoia, ao kam na butim'aia n akoia ni mwengami. 14Kam na taetae ni kakab'aiaia akana b'ainikiriningkami; taetae ni kakab'aiaia, ao tai atongi taeka aika a na reke kaiia iai. 15Kam na kim'areirei ma akana kim'areirei; kam na tang ma akana tang. 16Kam na kabobo nanomi. Tai b'aina te nano ni kani kakannato riki nakoia tem'angina, ma kam na kukurei n i raorao ma akana mangori. Tai iangoingkami b'a kam wanawana. 17Tai karaoa ae buakaka nakon te aomata ae karaoa ae buakaka nako im, ma karaoi baika raraoi i mataia aomata nako. 18Ngkana kam kona, ao karaoi b'aai ni kabane aika kam na kona iai ni maeka n rau ma aomata ni kabaneia. 19Ngkami aika kam tangiraki, tai iri taangami; E na karaoia te Atua; b'a e koreaki ae kaangai: E taku te UEA, “Au b'ai te irantaanga, N na kabobo Ngai.” 20Ma kam na karaoa are taekinaki ni kaangai: “Ngkana e kan am'arake te tia ribaiko, ao kaam'arakea; ao ngkana e kani moi, ao kamoiia; b'a ngkana arom anne, ao ai aron ae ko ikoikoti m'akaron te ai i aon atuna iai.” 21Tai taenikai n te buakaka, ma kam na kataea ana kai te buakaka n te raoiroi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\