ROM 13

1Ke a ongeaba aomata ni kabaneia irouia ake a tautaeka i aoia: b'a ti te Atua ae angan te aomata te m'aaka n tautaeka, ao Ngaia naba ae E kateia aika tautaeka ngkai n nakoaia. 2Ma ngaia aei, b'a te aomata ane rawa nakon te tautaeka, ao e rawa naba nakon are E a tia ni baireia te Atua; ane karaoa aei ao e na motikaki taekana. 3B'a a aki riai ni makaki taan tautaeka irouia aomata aika kakaraoa ae e raoiroi, ma a riai ni makaki irouia aika kakaraoa ae buakaka. Ko kan aki maka te tia tautaeka? Karaoa ae e raoiroi, ao ane ko na kamoamoaki iai i rouna. 4B'a ana aomata te Atua ngaia ao tabena bon te buokiko nakon ae e raoiroi. Ma ngkana ko karaoa ae buakaka ao ko bon riai ni maku, i bukina b'a bon iai m'aakana ni kareke kai: b'a ana aomata te Atua ngaia ae te tia irantaanga ae karaoa nanon te Atua ni karekea kain ane karaoa ae buakaka. 5Ma ngaia ae e riai b'a kam na b'aina te aan-taeka, tiaki ti i bukin ana moti te Atua are e na rawawata mwina nakoimi, ma i bukina naba b'a kam bon ataia b'a te b'ai ae bon riai karaoana. 6Ao bon aei naba bukin ae kam riai naba iai ni kab'akai ami taekiti: b'a a m'akuri i bukin te Atua taan tautaeka n aia m'akuri are a kakaonimaki nako iai. 7Anga b'aai ni kabane akana kam bae iai: te taekiti nakoia taan anai taekiti, te tiute nakoia taan anai tiute, te maku nakoia akana riai ni makaki, ao te karinerine nakoia akana riai ni karineaki. 8Tai tarau iroun te aomata n te b'ai teuana, b'a ti n te i-tangitangiri: b'a ane tangira raona n aomata, ao e na karaoa nanon te Tua ni kabanea. 9B'a aikai tuua, “Ko na tai wene ni bure; Ko na tai kamateia aomata; Ko na tai ira; Ko na tai mataai” ao ngkana tao iai riki, ao a bane i nanon te tua ae kaangai, “Ko na tangira raom n ai aron tangiram i bon i roum.” 10Ane tangira raona n aomata ao e aki kona ni karaoa ae buakaka nakoina. Ma ngaia ae b'ainan te tangira boni kakoroan nanon te Tua ni kabane. 11Kam bon riai ni karaoa aei, ngkai kam atai kanoani boong aika ti mena iai ngkai. E a bo ami tai ngkai n uti mani matumi. B'a e a uakaan riki ngkai te bong are ti na kamaiuaki iai nakon taina ngkoa ngke ti moa n onimakina iai te UEA. 12E a kani bane te bong, ao e a kaan te ngaina. Ma ngaia ae ti na katikui m'akuri nako aika b'ain te roo, ao ti na anai b'aai ni buaka aika b'ain te oota. 13Ti na b'aina te aro ae riai ni maiura n ai aroia aomata aika maeka n ootan te ngaina; ti na aki b'aina te maiu are iai i nanona te momooi manging, ma te wene ni bure, ma aaro ni kammaira nako, ma te unun, ma te bakantang. 14Ma kam na anai ana b'ai ni buaka nako te UEA are Iesu Kristo, ao tai karekei aia tai rab'atami aika bubure b'a a na iri nanoia ni kaib'ab'aru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\