ROM 14

1Kam na m'anea n akoa te aomata ae mamara n ana onimaki, ma tai kauntaeka ma ngaia i bukin tein aron ana iango. 2E taku temanna n ana koaua b'a e riai i rouna te kang am'arake ni kabane, ao temanna ae mamara n ana onimaki e taku b'a e riai i rouna te kang am'arake man aroka nako. 3Te aomata are kang am'arake nako e na aki kakeaa bongan te aomata are iai baika e aki kona ni kang; ao te aomata are kang ti am'arake man aroka nako ke e tai kabuakaka te aomata are kang am'arake nako, i bukina b'a e butim'aeaki arona anne iroun te Atua. 4Antai ngkoe b'a ko na bairea taekan ana toro temanna ni kabuakaka? Bon ana toka ae na bairea taekana b'a e nako raoi ana m'akuri ke e aki. Ma ane e na nako raoi ana m'akuri te toro, b'a E kona te Atua ni buokia b'a e aonga n nako raoi ana m'akuri. 5E taku temanna b'a e kakannato riki te bong teuana nakoni boong ni kabane, ao temanna e taku b'a ti te bo aroni boong nako. Ke a kareke nanoia aomata nako aika a na aki katiotioaki aia iango iai. 6Ane kawakina te bong teuana b'a e kakannato i rouna, ao e kawakinna i bukin te UEA; ao ane kang am'arake nako, ao e kang i bukin te UEA, b'a e katituaraoa te Atua; ao ane aki kang am'arake tabeua, ao e karaoia i bukin te UEA. 7B'a akea i buakora ae maiu bon i bukina, ao akea naba ae mate bon i bukina. 8B'a ngkana ti maiu, ao ti maiu i bukin te UEA, ao ngkana ti mate, ao ti mate naba i bukin te UEA. Ma ngaia ae ngkana ti maiu ke ti mate ao ana b'ai naba te UEA ngaira. 9B'a E mate Kristo ao E a manga uti i bukin aei, b'a E aonga n riki b'a aia UEA ake a mate ma ake a maiu. 10Ao ngkoe, ko aera ngkai ko motika taekan tarim? Ao manga ngkoe, ko aera ngkai ko kakeaa bongan tarim? B'a ane ti na bane n tei i matan te Atua b'a a na motikaki taekara i rouna. 11B'a e koreaki ae kaangai: E taku te UEA, “Ngkai I maiu, ao ane a na bane bubuaniwae ni katorobubua nako iu, Ao a na bane neewe n neboa te Atua.” 12Ma ngaia ae ti na bane ni kaoti arora n tatabemaniira nako nakon te Atua. 13Ma ngaia ae ti na katoka arora ae te i-kabuakaka, ao ti na karekea ara baire b'a a na akea ae na kaaki te b'ai ni katatata ke ni kab'akab'aka i matan tarina. 14Ngkai I reitaki ma te UEA are Iesu n au onimaki, ao I bon ataia raoi b'a akea te b'ai ae kam'ara n arona are e karikaki iai; ma ane taku b'a e kam'ara te b'ai teuana, ao e boni kam'ara i bukina. 15B'a ngkana e rawawata nanon tarim i bukini kanam, ao ko aki nakonako n te aro n tangira. Tai urua maiun temanna are E mate Kristo i bukina, n te am'arake are ko kanna. 16Ma ngaia ae kam na tarataraia b'a e na aki atongaki b'a e buakaka te bae raoiroi iroumi. 17B'a tiaki uean te Atua te am'am'arake ma te momooi, ma bon te katei ni maiu are karaoan nanon te Atua, ma te rau, ma te kim'areirei ake ti anganaki iroun te Tamnei. 18B'a ane toro irouni Kristo ni baikai ao E kukurei te Atua i rouna, ao e kakoauaki irouia aomata b'a e raoiroi arona. 19Ma ngaia ae ti na uaiakin rekeni b'aai aika a na karekea te rau, ao baika na buoka kateimatoan temanna ma temanna n ana onimaki. 20Tai urua ana m'akuri te Atua i bukini kanam. Akea te am'arake ae kam'ara, ma e bure kanakin te am'arake are e na riki b'a te b'ai ni kab'akab'aka nakon temanna. 21E raoiroi te aki kang iriko ma te aki moi wain, ma aki karaoan te b'ai teuana are e na riki b'a te b'ai ni kab'akab'aka nakon tarim. 22Am onimaki ane i roum ae kaeti ma baikai, bon am b'ai i marenam ma te Atua. E a kab'aia te aomata are namakinna b'a e aki kabuakakaki n are karaoia ngkana e koaua iai b'a e aki bure. 23Ma ane nanokokoraki ngkana e am'arake, ao e kabuakakaki iai i bukina b'a e aki karaoia ma te nano n onimaki; b'a te bae karaoaki ma te aki onimaki bon te bure.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\