ROM 15

1E riai iroura ngaira aika a korakora ara onimaki b'a ti na taotaon nanora nakoia aika a mamara aia onimaki, ao ti na aki iri oin nanora ni karaoa are ti tangiria. 2Ti na bane n tatabemaniira nako ni kakukureia raora ni baika na bongana i bukiia, b'a a aonga ni buokaki aia onimaki ni kakorakoraki. 3B'a E aki kakukureia i bon i rouna Kristo; n ai aron are koreaki ni kaangai, “A b'akarai aia taeka n iowawa ake a taetae n iowawa nako im.” 4B'a b'aai ni kabane ake a koreaki ngkoa a koreaki i bukin reireiara, b'a e aonga n reke iroura te kaantaninga n taekan te taotaonaki n nano ma te kaunga nano n te B'aib'ara. 5Ao te Atua are e riki mai Rouna taotaonan te nano ma kabebetean te nano, E na anganingkami te nano ni bonnano are e reke ni katotongan aroni Kristo Iesu, 6b'a e aonga n ae kam neboa te Atua are Taman ara UEA are Iesu Kristo n te nano ae ti teuana ao n te b'anaa ae ti teuana. 7Ma ngaia ae kam na i m'anem'ane n i akoakoi, n ai aron naba Kristo ngke E m'aneira n akoira, b'a E aonga n neboaki iai te Atua. 8I tuangngkami b'a E roko Kristo b'a te tia buokiia I-Iutaia, ni kaotia nakoia b'a E a tia ni kakaonimaki te Atua ni kakoroa bukin ana taeka n akoi ake E taekin nakoia aia bakatibu ake a kakannato; 9ao b'a a aonga n neboa naba te Atua aomata aika tiaki I-Iutaia i bukin arona n nanoanga nakoia, n ai aron are koreaki ni kaangai: “Ma ngaia ae N na karaoiroiko i buakoia Tientaire Ao N na anenea aram.” 10Ao aio naba: “Kim'areirei, ngkami aika Tientaire, ma ana aomata te Atua!” 11Ao manga aio naba: “Kam na karaoiroa te UEA, ngkami aika Tientaire; Ke a kamoamoa natanaomata ni kabaneia!” 12Ao e taku Itaia, “Ane e na kaoti temanna man ana utu Iete; E na taua taekaia botannaomata aika Tientaire, ao ane a na kaantaningaia.” 13Ao te Atua are e riki mai Rouna te kaantaninga, E na kaon nanomi n te kim'areirei ni kabanea ma te rau i bukina ngkai kam onimakinna, b'a e aonga n teimatoa ami kaantaninga ni m'aakan te Tamnei are Raoiroi. 14Tariu, I aki nanokokoraki iroumi b'a a rangi n raoiroi aromi, ao kam rangi n atai baika kam riai ni karaoi, ao kam kona n i reirei iroumi. 15Ma n te reta aei ao I a tia n ninikoria n taekini b'aai tabeua aika I a tia ni kauringngkami iai. I ninikoria n taekin i bukina b'a E a tia te Atua n ana akoi ni karikai 16b'a ana tia m'akuri Iesu Kristo ngai i bukiia aomata aika tiaki I-Iutaia. I m'akuri b'a ai aron te ibonga ngai n tataekina ana euangkerio te Atua, b'a a aonga n riki aomata aika tiaki I-Iutaia b'a ai aroni karea aika E na kukurei te Atua i rouia, aika a tia ni katabuaki i bukina iroun te Tamnei are Raoiroi. 17Ma ngaia ae i bukin arou n reitaki ma Iesu Kristo, ao e riai b'a N na kamoamoaai n au m'akuri i bukin te Atua. 18B'a N na ninikoria n taekina te baere E a tia ni karaoia Kristo i rou n au taeka ma au m'akuri i bukini kairaia aomata aika tiaki I-Iutaia, b'a a aonga n ongeaba nakon te Atua. 19Ao N na bon ninikoria naba n taekina aroni Kristo ni karaoani kanikina ma m'akuri aika kamimii ni m'aakan te Tamnei are Raoiroi. Ma ngaia are, ni m'anangau nakon taabo nako ake I a tia n roko iai, mai Ierutarem ni karokoa aonon Iruriko, ao I a tia n tataekina euangkerioni Kristo. 20I kekeiaki n tataekina te euangkerio tiaki n taabo ike e a tia n roko iai taekani Kristo, b'a N na aki reita nako te m'akuri are e a tia ni moanaki i m'aiu iroun temanna. 21N ai aron are koreaki ni kaangai: “A na noria ake a tuai n tuangaki taekana, Ao a na atatai ake a tuai n ongo.” 22Ao bon aei bukin are e aki kona n rereke iai au tai n roko iroumi. 23Akea ngkai au m'akuri n taabo aikai, ao I a kaman tangiria i nanon ririki aika bati b'a N na kawaringkami, 24Ngkana I m'ananga nako Tibein; ao I kaantaningaia b'a N na noringkami i aoni kawaiu n au tai ni m'ananga, ao ni bakaborauaki nako iai iroumi i mwin tiau n nora aroni kakukurein te mena i buakomi i nanon te tai ae kimototo. 25N te tai aei, ao N na nako Ierutarem n nikiri b'aai i bukini buokaia ana aomata te Atua ikekei. 26B'a a kukurei nanoia I-M'aketonia ma I-Akaia n anga b'aai n tituaraoi i bukiia ake a aki kaub'ai i buakoia ana aomata te Atua ake a mena i Ierutarem. 27Boni ngaiia aika kukurei ni karaoa aei. Ma a bon riai ni buokiia ake a aki kaub'ai: b'a ngkai a buokanib'ai I-Iutaia ma aomata aika tiaki I-Iutaia ni baika raraoi mairoun te Atua i bukin tamneia, ao bon te b'ai ae riai irouia Kristian aika tiaki I-Iutaia b'a a na buokiia Kristian aika I-Iutaia, n anganiia baika a kainanoi i bukini maiuia. 28Ma ngaia aei, ngkana I a tia ni karaoa aei, ma n anganiia naba rab'atan te m'aiti ni m'ane are e a tia ni bobotaki i bukiia, ao N na karoko iroumi i aoni kawaiu nako Tibein. 29Ao I ataia b'a ngkana I roko iroumi, ao N na roko ma te kab'aia ae moan te bati mairouni Kristo. 30I bubutingkami, taari, i bukin ara UEA are Iesu Kristo ao i bukin te tangira are mairoun te Tamnei, b'a kam na kakorakoraingkami ma ngai n tataro nakon te Atua i buku, 31b'a N na kamaiuaki mairouia ake a rawa n onimaki i Iutaia, ao a na kukurei n au m'akuri ana aomata te Atua ake a mena i Ierutarem. 32Ngkana I tia ni karaoa aei, ao N na nakoimi ma te kukurei, ngkana nanon te Atua, ao e na rangi n nako raoi arou n tiku ni motirawa i buakomi. 33E na mena iroumi ni kabaneingkami te Atua are mai Rouna te raoi. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\