ROM 16

1I kan taekina nakoimi aron Nei Boibe are m'anera, b'a te aine ae e raoiroi arona. Iai naba nakoana b'a te tia buobuoki n te ekaretia i Kengkirea. 2M'aneia n akoia n aran te UEA, n te aro ae riai irouia ana aomata te Atua; ao kam na buokia n te b'ai ane e kainanoia mai roumi: b'a te tia buokiia aomata aika bati ngaia, ao te tia buokai naba. 3Kam na anga au kamauri nakon Nei Beritika ma teuare Akura, ake raou ni m'akuri i bukini Kristo Iesu, 4ake a kuri ni kabuanib'ai ngke a anga maiuia i buku. I rangi ni kaitau nakoia; ma tiaki ti ngai, b'a a kaitauaki naba irouia ekaretia ake tiaki I-Iutaia kaaina. 5Kam na anga naba au kamauri nakon te ekaretia ake a naanako kaaina ni bobotaki i nanon aia auti. Anga au kamauri nakon Ebaineto are tangiraki i rou, boni ngaia te moan aomata i Atia n onimakina Kristo. 6Anga au kamauri nakon Nei Maria, are karaoi baika bati i bukimi. 7Anga au kamauri nakon Anteroniko ma Nei Iunia, ake au bu, ake a mena ma ngai n te karabuuti; a rangi ni kinaki irouia taan tuatua, ao a onimakina Iesu i m'aiu. 8Anga au kamauri nakon Ambiria, are tangiraki i rou i bukin onimakinan te UEA i rouna. 9Anga au kamauri nakon Urebano, are raora ni m'akuri i bukin te UEA. ao nakon naba Titaku, are tangiraki i rou. 10Anga au kamauri nakon Abere are e kakoauaki raoi teimatoana n onimakina Kristo ngke e kataaki. Anga au kamauri nakon ana utu Arititoburo. 11Anga au kamauri nakon au bu are Erorion. Anga au kamauri nakon ana utu Narekito, ake a onimakina naba te UEA. 12Anga au kamauri nakon Nei Terubaina ma Nei Terubota, ake a m'akuri i bukin te UEA; ao angan naba raoraou are Bereti, are rangi ni m'am'akuri i bukin te UEA. 13Anga au kamauri nakon Rubo are e rangi ni moamoa arona ni m'akuri i bukin te UEA; ao anga naba au kamauri nakon tinana, are e tabeakinai b'a kaanga ai aron natina ngai. 14Anga au kamauri nakon Atungkirito, ma Berekon, ma Ereme, ma Bateroba, ma Erema, ma taari ake a mena i rouia. 15Anga au kamauri nakoni Biroroko, ma Nei Iuria, ma Nerea ao m'anena, ao nakon Nei Orumba, ma ana aomata te Atua ni kabaneia ake a mena i rouia. 16Kam na i kamauri, temanna nakon temanna, n ai aroia taari n inga. A bane ni kamauringkami ana ekaretia Kristo. 17I butingkami, taari, b'a kam na tarataraia te koraki akana eekaanako te reirei are kam reireiaki iai, b'a a karika te i raraaure iai irouia aomata; ao baika a karaoi a riki b'a b'aai ni kab'akab'aka. Kam na kararoaingkami mai rouia! 18B'a a aki toro iroun ara UEA are Kristo aomata aika aroia akanne, ma a m'akuri i bukini birotoia. A bureburei nanoia aomata aika a kai rairaki aia iango n aia taeka aika kareke nano ao n aia taeka ni karang. 19B'a e ataaki aromi n ongeaba nakon te UEA irouia aomata ni kabaneia, ao aei bukin ae I kim'areirei iai i bukimi. Ma I tangiringkami b'a kam na wanawana n ata te bae raoiroi, ao kam na nano roo nakoni karaoan te bae buakaka. 20E a kaani kamanatuan Tatan i aani waemi iroun te Atua, are e reke mai Rouna te raoi. E na mena iroumi ana akoi ara UEA are Iesu Kristo. 21E kamauringkami Timoteo, are raou ni m'akuri; ao a kamauringkami naba au bu aika Roukio, ma Iaton, ma Totibatero. 22I kamauringkami n aran te UEA ngai ae Teretio, ae I korea te reta aei. 23E kamauringkami Kaio ae ngaia ae I mena moa ngkai i rouna; ao a kamauringkami naba kaain te ekaretia aika raou i rouna. E kamauringkami naba Erateto, ae te tia kawakina m'anen te kaawa; ao ai arona naba ma Kuareto ae raora naba n onimaki. 24E na mena iroumi ni kabaneingkami ana akoi ara UEA are Iesu Kristo. Amen. 25Ti na neboa te Atua! B'a E kona ni kateimatoaingkami n te euangkerio are I tataekinna, are rongorongon Iesu Kristo, ao ni kaotiotan te baere raba are karabaki ma ngkoa i nanon rooro ma rooro; 26ma, ngkai, e a tia ni kaotaki, ao e a ataaki irouia botannaomata ni kabaneia ri nanon aia boki burabeti n ai aron are E tua te Atua b'a e na koreaki, b'a a aonga n onimakinna ma n ongeaba i rouna. 27Ao ngkai, i bukin Iesu Kristo, ti a kona n angan te Atua, are ti Ngaia ae rabakau, te neboaki n aki toki. Amen “E na mena iroumi ana akoi ara UEA are Iesu Kristo.” Ao B'aib'ara tabeua a kaaki te kibu 25, 26 ao 27 ni kabanean te m'akoro 14; ao te B'aib'ara teuana e kaaki kiibu aikai ni kabanean te m'akoro 15; ao iai B'aib'ara tabeua ake akea i rouia kiibu aikai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\