ROM 2

1Ma ngaia ae bon akea aonam, ngkoe ae te aomata ae ko taku n am baire b'a a buakaka aomata nako: b'a ane ko taku b'a e buakaka, ao ko boni motika naba iai taekam ni kabuakakako, i bukina b'a ngkoe ae ko kabuakaka ko boni karaoi naba baikai. 2Ma ti ata ana motiki-taeka te Atua b'a e eti nakoia akana karaoi baikai. 3Ao ngkoe ae te aomata ae ko taku n am baire b'a a buakaka aomata aika karaoi baikai, aika ko boni karaoi naba, ko kona ni biri nako mai m'ain ana motiki-taeka te Atua? 4Ke ko aki rangi ni mutiakina ana ataataiaomata ae bati, ma taotaonan nanona, ma arona n aki kakaiun? Ao ko aki ata ana ataataiaomata te Atua b'a e kairiko nakon rairan nanom? 5Ma ngkai a matoatoa nanomi n rawa ni kani kaetaki, ao kam kaikoa te un nakoimi nakon te bong are e na kaotaki iai unin te Atua ma ana motiki-taeka ae eti. 6B'a E na bon angania aomata nako booni mwin aia m'akuri. 7Nakoia ake a ukoukora te neboaki ma te karineaki ma te aki-mamate, n aia botum'aka ni kakaraoi m'akuri aika raoiroi, ao te maiu are aki toki. 8Ao nakoia ake a ukoukori ti oini kab'aiaia, ake a aki ira nanon te koaua, ma a ira nanon te buakaka, e na roko unin te Atua i aoia ao e na rawawata ana moti nakoia. 9A na rotaki n te rawawata ma te maraki maiuia aomata nako akana kakaraoa te buakaka, aika I-Iutaia moa ao I-Erene naba; 10ma te neboaki ma te karineaki ma te rau bon aia b'ai aomata nako akana kakaraoa te raoiroi, aika I-Iutaia moa ao I-Erene naba. 11B'a e aki nanonano te Atua. 12B'a ngkai a bati aika bure ao akea te Tua i rouia, ao a na boni mate n akea naba te Tua i rouia; ao ngkai a bati aika bure ao iai te Tua i rouia, ao a na boni baireaki taekaia i aan te Tua. 13B'a tiaki akana ongora n te Tua ae e na reke i rouia te reitaki ae e raoiroi ma te Atua, ma e na reke irouia akana ira nanon te Tua. 14B'a aomata aika tiaki I-Iutaia aika akea te Tua i rouia, ngkana a ongeaba nakoni b'anaani mataniwin nanoia n aki ataia ae a ira iai nanon te Tua, ao a kaotiia iai b'a a ata ae a riai ni karaoia ao ae a aki, e ngae ngke akea te Tua i rouia. 15A kaotaki n aroia b'a e koreaki i nanoia kanoan te Tua, ao a kaota aei mataniwin nanoia b'a e koaua, ngkai a kona n tuangaki n aia iango b'a a raoiroi ke a buakaka baike a karaoi. 16Ma ngaia are, n reitaki ma kanoan te euangkerio ae I tataekinna, ao bon aei aron te bae e na riki n te bong arei, ngkana E motiki taekaia aomata te Atua i nanon Iesu Kristo ni kaeti ma iango ake a raba i nanoia aomata. 17Ma ngkoe, ko taku b'a te I-Iutaia; ko onimakina te Tua, ma ni kamoamoako i bukin arom n reitaki ma te Atua; 18ko ata nanon te Atua, ao ko rabakau n rinea ae e raoiroi, i bukina b'a ko reireiaki n te Tua; 19ko onimakiniko b'a te tia kaiririia matakii ngkoe, ao te oota nakoia akana mena n te roo, 20ao te tia reireiia akana mamara nanoia ma merimeri, ao ko atai kanoan te Tua ni kabane ma koaua i nanona. 21Ngkoe ae ko reireiia tem'angina, ko a tia n reireiko? Ngkoe ae ko tua te aki ira, ko ira? 22Ngkoe ae ko taku b'a e na aki wene ni bure te aba, ko wene ni bure? Ngkoe ae ko ribaai bouannanti, ko anai b'ain Tembora n te aro n iowawa? 23Ngkoe ae ko kamoamoako i bukin te Tua, ko kamatauninga te Atua n riaoakin te Tua i roum? 24B'a e koreaki ae kaangai: “I bukin aromi, ngkami aika I-Iutaia, ao e a riki n taetaebuakaki iai aran te Atua irouia aomata aika tiaki I-Iutaia.” 25B'a bon iai bongan te korotabonim'aneaki ngkana ko toua mwin te Tua; ma ngkana te tia ri aon te Tua ngkoe, ao e riki korotabonim'aneakim b'a te b'ai ae akea nanona. 26Ma ngaia aei, b'a ngkana e toua mwin ana taeka te Atua ane aki korotabonim'aneaki, ao tiaki e na atongaki iai ngkai e tuai ni korotabonim'aneaki b'a aongkoa e a tia ni korotabonim'aneaki? 27Ao ngkami aika iai iroumi taekan te Tua ae koreaki aika kam a tia ni korotabonim'aneaki ma kam urua te Tua, ane kam na kabuakakaki irouia aika tuai ni korotabonim'aneaki n rab'ataia ma a ira nanon te Tua. 28B'a tiaki te I-Iutaia ni koaua te aomata n taraan aon rab'atana, ao tiaki naba te korotabonimm'aane ni koaua ae karaoaki i tinanikun te aomata ni kunna. 29Ma te I-Iutaia ni koaua bon te aomata ae te I-Iutaia i nanona; ao te korotabonimm'aane ni koaua boni b'ain te nano, ae e nako mairoun te Tamnei, ma tiaki kanoan te Tua. E reke kamoamoakin te aomata aei mairoun te Atua ma tiaki mairouia aomata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\