ROM 3

1Ma ngaia ae tera ae e rine riki iai te I-Iutaia? Ao tera manen te korotabonimm'aane? 2E bati n aaro nako. B'a mai moana ao E mwiokoia I-Iutaia te Atua b'a a na kawakina ana taeka. 3B'a tera? Ngkana a aki kakaonimaki tabem'aang, ao e na uruaki ana kakaonimaki te Atua n aia aki-kakaonimaki? 4E bon aki! Ma e na ataaki b'a e koaua ana taeka te Atua, ao bon taani kewe aomata nako; n ai aron are koreaki ni kaangai: “Ane a na kaotiko am taeka b'a e eti arom; Ao ane ko na tokanikai ngkana e motikaki taekam.” 5Ma ngkana e kaota aron te Atua arora aika aki eti b'a E karaoa ae e eti, ao tera ara taeka iai? E karaoa ae buakaka te Atua ngke E kareke kai? (I taetae n ai aroia aomata.) 6E bon aki! B'a ngke e aki eti aron te Atua, ao E na iranna ni motika taekan te aonnaba? 7Ma ngkana e buoka aroni kamoamoan te Atua arou ni kewe n te aro are e a kaota raoi riki iai aron te Atua b'a E b'ab'aina te koaua, ao e aera ngkae e teimatoa naba arou ni motikaki taekau b'a te tia bure ngai? 8Ao e aera ngkai kam aki atonga ae kaangai, “Ti na karaoi baika bubuaka b'a e aonga n roko iai te raoiroi”? N ai aron are I kabuakakaki iai irouia aomata tem'angina ake a bukinai b'a a taku b'a au taeka. A riai motikan taekaia! 9Ao tera ngkanne? Ti raoiroi riki ngaira I-Iutaia nakoia I-Erene? Ti bon aki; b'a ti a kamani kaotiia I-Iutaia ma I-Erene, b'a a bane ni mena i aani m'aakan te bure; 10n ai aron are koreaki ni kaangai: “Akea temanna ae kororaoi i matan te Atua! 11Akea ae wanawana ke ae na taromauriia te Atua. 12A bane n rairaki nako mairoun te Atua; a bane n tia ni bure; Akea ae karaoa ae e raoiroi, bon akea temanna. 13Ai aron te rua ni mate ae uki buuaia; A m'am'anaa te aba n neweia; Ao riaia a atongi taeka aika kamamate, aika ai aron aia b'ai ni kamamate naeta. 14A oni wiia n taeka ni karereanti. 15A waekoakoa ni kaikoaki ao n tiritiri; 16A urub'ai ao a kananoanga aomata i rouia n taabo nako ake a roko iai; 17A aki ata kawain te raoi. 18Akea i rouia makan te Atua. 19Ma ti ataia b'a b'aai ni kabane ake a koreaki taekaia n te Tua bon i bukiia te koraki ake a mena i aan te Tua, b'a a aonga n tukaki aomata nako b'a a na aki karaoi aia taeka aika a na reke aonaia iai, ao a na bane ni motikaki taekaia iroun te Atua. 20B'a akea i matan te Atua te aomata ae e na kaetaki arona n reitaki ma Ngaia ni karaoan nanon te Tua; b'a e ataaki raoi te bure n te Tua. 21Ma e a tia ni kaotaki ana kawai te Atua ni kaeti aroia aomata n reitaki ma Ngaia, ae akea rekerekena ma te tua. E boni ngae n anne ma bon iai taekana n te Tua ao irouia burabeti. 22E kaeti aroia aomata te Atua n reitaki ma Ngaia n onimakinan Iesu Kristo i rouia; ao E karaoa aei nakoia aomata ni kabaneia aika onimakina Iesu. 23B'a akea te kakaokoro; b'a a bane ni bure aomata nako, ao e aki reke i rouia te neboaki are a na anganaki iroun te Atua. 24A bane ni kaetaki aroia n reitaki ma te Atua n ana akoi ae aki kaboaki; ao E karaoa aei iroun Iesu Kristo are kainaomataia: 25are E anga b'a E aonga n riki, ni matena, b'a te kawai are a na kab'araki iai aia bure aomata nako, n onimakinana. E karaoa aei te Atua b'a E na kaota iai arona n reitaki ae e raoiroi ma aomata. N taai ake a b'akanako, ao E a tia n taotaona nanona n aki mutiakini buure; 26ma n taai aikai ao E mutiakin aia bure aomata, b'a E na kaota arona ae eti; n te aro aei ao E a kaotia iai te Atua b'a E b'ab'aina te eti, ao E kaeti aroia aomata nako aika onimakina Iesu, n reitakiia ma Ngaia. 27Ao e nga te kamoamoa iai? E tukaki! N te tua ra? N tuan te m'akuri? Tiaki; ma e tukaki n te tua n onimaki. 28B'a ti taku b'a e aki kaetaki aron te aomata n reitaki ma te Atua ni karaoan nanon te Tua i rouna, ma e kaetaki i bukin ana onimaki. 29Ti Atuaia I-Iutaia te Atua, ao tiaki Atuaia naba aomata aika tiaki I-Iutaia? 30Eng, bon Atuaia naba aomata aika tiaki I-Iutaia. B'a ti temanna te Atua ae na kaeti aroia I-Iutaia n reitaki ma Ngaia n aia onimaki, ao E na kaeti naba aroia aomata aika tiaki I-Iutaia n reitaki ma Ngaia i bukin aia onimaki. 31Ti urua ngkanne iai te Tua n te onimaki? Ti aki; ma ti kateimatoa te Tua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\