ROM 4

1Ao tera ae ti na taekinna b'a iai iroun Aberaam, are ara bakatibu n te maiu n rab'ata? 2B'a ngke tao e kaetaki arona n reitaki ma te Atua i bukin ana m'akuri, ao bon iai ana b'ai ni kamoamoa iai; ma e aki kona ni kamoamoa i matan te Atua. 3B'a e kanga te B'aib'ara? E kaangai, “E onimakina te Atua Aberaam, ao e atongaki ana onimaki b'a ngaia ae e reke iai kaetan arona n reitaki ma te Atua.” 4E aki atongaki boon te tia m'akuri b'a te b'ai n akoi nakoina, ma e atongaki b'a boona are riai ni b'aka nakoina i bukin ana m'akuri. 5Ma ane aki m'akuri, ma e onimakina Teuare motika taekan te tia bure b'a e aki bure, ao e atongaki ana onimaki b'a ngaia ae e reke iai kaetan arona n reitaki ma te Atua. 6N ai aron naba ana taeka Tawita are atongnga i bukini kab'aian te aomata are atongaki ana onimaki b'a ngaia ae e reke iai kaetan arona n reitaki ma te Atua n aki warekaki ana m'akuri; e kaangai ana taeka Tawita: 7“A a kab'aia akana kab'araki aia buakaka, akana rabunaki aia bure! 8E a kab'aia te aomata ae e aki tauaki mwin ana bure iroun te UEA!” 9Ti aia b'ai akana korotabonim'aneaki te kab'aia aei, ke aia b'ai akana aki korotabonim'aneaki? B'a ti taku b'a e atongaki ana onimaki Aberaam b'a ngaia ae e reke iai kaetan arona n reitaki ma te Atua. 10Ao e atongaki n te aro ra? Ngke e a tia ni korotabonim'aneaki ke ngke e tuai? E aki atongaki ngke e a tia ni korotabonim'aneaki, ma e atongaki ngke e tuai. 11Ao e anganaki te kanikina are te korotabonim'aneaki, b'a kanikinaeani kaetan arona n reitaki ma te Atua are e reke i rouna n ana onimaki ngke e tuai ni korotabonim'aneaki. N te aro aei, ao e riki Aberaam b'a kaanga tamaia akana onimaki ni kabaneia, e aoria ngkana a tuai ni korotabonim'aneaki; ao a butim'aeaki iroun te Atua b'a aomata ngaiia aika a tia ni kaetaki aroia n reitaki ma Ngaia. 12Bon tamaia aomata nako aika a tia ni korotabonim'aneaki, tiaki ti i bukin ae a korotabonim'aneaki, ma i bukin naba aia onimaki b'a ti te bo ma ana onimaki Aberaam are tamaia ngke e tuai ni korotabonim'aneaki. 13B'a e anganaki te taeka n akoi Aberaam ma ana kariki are e na riki iai b'a te tia abaaba i aonnaba, tiaki n te Tua, ma i bukini kaetan arona n reitaki ma te Atua are e reke n te onimaki. 14B'a ngkana taan abaaba te koraki ake a ongeaba nakon te Tua, ao ngkanne akea manen te onimaki, ao akea naba bongan ana taeka n akoi te Atua. 15B'a irian te tua bon te reke ni kai; ma ike akea te tua iai, ao akea naba riaoana iai. 16Ma ngaia ae iai te taeka n akoi i bukin te onimaki, b'a e na kaotaki aron te taeka n akoi aei b'a bon ana b'ai n tituaraoi te Atua, ao e na teimatoa arona i bukiia ana kariki Aberaam ni kabaneia; tiaki ti nakoia ake a ongeaba nakon te tua, ma nakoia naba ake a onimaki n ai aron Aberaam: 17n ai aron are koreaki ni kaangai: “I karaoiko b'a tamaia botannaomata” aika bati. Ma ngaia ae e raoiroi te taeka n akoi i bukin aron te Atua, are e onimakinna Aberaam are te Atua are kamaiuia maate, ao are iai i rouna te kona ni kariki b'aai ngke bon akea. 18E teimatoa n onimaki Aberaam e ngae ngke akea bukin ana kaantaninga, b'a e na riki b'a tamaia botannaomata aika bati, n ai aron are atongaki ni kaangai: “Ai aron naba m'aitiia am kariki taian itoi.” 19Ao e aki kerikaaki ana onimaki ngke e iangoa rab'atana b'a kaanga e mamara ngke tao tebubua ana ririki; ao ngke e iangoa naba aron Tara n aki kona ni kariki. 20Akea te aro ae e na rawa iai Aberaam ni kakoaua te taeka n akoi; ma e riki ni korakora n ana onimaki, ao e neboa te Atua, 21ma nanona ae koaua raoi b'a E na boni kakoroa bukin ana taeka n akoi te Atua. 22Ao anne bukin are e atongaki iai Aberaam, n ana onimaki, “b'a e reke i rouna iai kaetan arona n reitaki ma te Atua.” 23Ma te taeka ae kaangai, “E reke i rouna kaetan arona n reitaki ma te Atua,” e aki koreaki i bukin Aberaam n ti ngaia, 24ma i bukira naba. E na atongaki nako ira ngaira aika ti onimakina Teuare kamaiua Iesu mai buakoia maate, 25are E anga te Atua b'a E na tiringaki i bukin ara bure; ao E a manga kamaiua i bukira, b'a a aonga ni kaetaki arora n reitaki ma te Atua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\