ROM 5

1Ma ngaia aei, ngkai a kaetaki arora n reitaki ma te Atua n te onimaki, ao e a reke iroura te raoi ma te Atua iroun ara UEA are Iesu Kristo; 2are E a tia ni karekea angaraa n te onimaki b'a ti na roko i nanon te akoaki aei, ae ti mena iai ngkai; ao ti kakatonga ni kaantaningan te neboaki ma te Atua. 3Ao tiaki ti aei, ma ti kakatonga n taian rawawata aika ti taonaki iai, ngkai ti ata te rawawata b'a e karika taotaonan te nano; 4ao taotaonan te nano boni ngaia ae kaotira b'a ti tokanikai i aon te kataaki, ao te kataaki e karika te kaantaninga; 5ao te kaantaninga e aki kamaamaea te aba, i bukina b'a e a tia ana tangira te Atua n nurakinaki nako nanora iroun te Tamnei are Raoiroi, are ti a tia n anganaki. 6B'a ngke ai bon akea te bae ti kona, ao E mate Kristo n taina are baireaki i bukira ao i bukiia naba akana buakaka. 7B'a e kangaanga ae e na mate temanna i bukin te aomata ae kakaonimaki n ira nanon te tua; ma tao e a kona ni mate i bukin te aomata ae e raoiroi. 8Ma te Atua, E kaota oin ana tangira nako ira n aei: b'a ngke bon taani bure ngaira, ao E mate Kristo i bukira. 9Ma ngaia aei, ngkai a a tia ni kaetaki arora n reitaki ma te Atua ni mateni Kristo, ao ti na kamaiuaki i rouna man te reke ni kai ae na roko. 10B'a ngke bon ana kairiribai te Atua ngaira, ao ti raoiakinaki ma te Atua ni maten Natina; ao ai batiraa riki ngkai arora ni kamaiuaki ni maiura, ngkai ti a tia n raoiakinaki! 11Ao tiaki ti ngaia, ma ti kakatonga iroun te Atua i nanon ara UEA are Iesu Kristo, are ti karekea mai Rouna raoiakinara ngkai. 12Ma ngaia aei, b'a ngkai e roko te bure i aon te aba iroun te aomata ae ti temanna, 13b'a bon iai te bure i aon te aba i m'ain rokon te Tua, ma e aki atongaki b'a te bure ngkana akea te tua. 14Ma e uea te mate mairoun Atam ni karokoa Mote, ao i aoia naba te koraki ake a bure, e boni ngae ngke e kaokoro aron aia bure ma ana bure Atam, ngke e aki ongeaba nakon te tua. E reke iroun Atam bannan aron Teuare nangi roko. 15Ma te aki-ongeaba nakon te tua bon tiaki ti te bo arona ma te b'ai n tituaraoi. B'a ngkai a bati aika mate i bukin ana aki-ongeaba temanna nakon te tua, ao e a m'aiti riki ana akoi te Atua ma te b'ai n tituaraoi are reke n ana akoi te Aomata ae ti temanna are Iesu Kristo, nakoia ake a bati. 16Ao iai te kaokoro i marenan te b'ai n tituaraoi ma ana bure te aomata ae temanna: b'a i mwin te bure ae teuana ao e roko te moti ni kabuakaka; ma i mwini buure aika bati ao e roko te b'ai n tituaraoi are motikan taekam b'a ko aki bure. 17Ma ngke e uea te mate iroun ae ti temanna i bukin ana bure, ao ai moa ra riki b'a aomata aika anganaki te akoaki ae bati ma te b'ai n tituaraoi are kaetan aroia n reitaki ma te Atua, a na korakora n aroia nako iroun ti temanna are Iesu Kristo. 18Ma ngaia aei, ngkai a kabuakakaki aomata ni kabaneia i bukin te bure ae ti teuana, ao ai arona naba, b'a a na bane aomata nako ni kainaomataki ma n anganaki te maiu n te m'akuri ae e raoiroi ae ti teuana. 19B'a aroia aomata aika bati ngke a riki n atongaki b'a taani bure n ana aki-ongeaba te aomata ae ti temanna, ao ai aroia naba aomata aika bati b'a a na kaetaki aroia n reitaki ma te Atua n ana ongeaba te aomata ae ti temanna. 20Ma e roko te Tua b'a e aonga ni m'aiti te bure; ma ike e m'aiti iai te bure, ao e a manga m'aiti riki iai te akoi. 21B'a aron te bure ngke e noraki arona n uea n te mate, ao ai arona naba b'a e na uea te akoi ni kaetan arora n reitaki ma te Atua, ao ni kairira naba nakon te maiu are aki toki iroun Iesu Kristo are ara UEA. Ao te bure e karokoa te mate, ao a bane n rotaki aomata ni kabaneia n te mate i bukina b'a a bane ni bure.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\