ROM 6

1Ao tera ngkanne ae ti na taekinna? Ti na bure nako naba b'a e aonga ni m'aiti iai te akoi? 2Ti na aki. Ti a tia ni mate nakon te bure, ao ti na kanga ni manga uti i nanona? 3Kam aki ataira ngaira aika ti b'abetitoaki nako nanoni Kristo Iesu b'a ti b'abetitoaki nako nanoni matena? 4Ma ngaia ae ti taunaki ma Ngaia ni b'abetitoakira nako nanon te mate; b'a aron Iesu ngke E a manga kamaiuaki mai buakoia maate ni m'aakan te Tama, ao ngaira naba ti na nakonako i nanon te maiu ae boou. 5B'a ngke ti rikirake ni katiteuanaki ma Ngaia ni katotongani matena, ao ai arona naba, b'a ti na rikirake ni katiteuanaki ma Ngaia ni katotongani manga-utina. 6B'a ti ata aei: b'a e tauraki aomatara nikawai i aon te kaibangaki ma Ngaia, b'a e aonga ni kamaunaki te rab'ata ae bure, b'a ti na aki manga toronaki n te bure. 7B'a ane mate, ao e kainaomataki mani m'aakan te bure. 8Ao ngkana ti mate ma Kristo, ao ti kakoaua b'a ti na boni manga uti naba ma Ngaia, 9ngkai ti ata Kristo b'a E aki manga mate ngkae E a tia ni manga uti mai buakoia maate-e aki manga m'aaka te mate i aona. 10B'a ngke E mate, ao E mate ti teuana te tai nakon te bure; ma ngkae E maiu, ao E maiu i bukin te Atua. 11Ao ai aromi naba, kam na iangoingkami b'a kam mate nakon te bure, ma kam maiu i bukin te Atua i nanoni Kristo Iesu. 12Ma ngaia ae tai kauea te bure i nanon rab'atami aika mamate, n ongo iroun aia kaib'ab'aru; 13ao tai angan te bure b'ain rab'atami, b'a a na kabonganaki i bukini kaantaninga aika buakaka; ma kam na anga ngkami nakon te Atua b'a ai aroia aika maiu mai buakoia maate, ao b'ain rab'atami b'a a na kabonganaki i bukini karaoan te eti. 14B'a e na aki uea te bure i aomi; b'a kam aki mena i aan te tua, ma kam mena i aan te akoi. 15Tera ngkanne? Ti na bure, ngkai ti aki mena i aan te tua, ma ti mena i aan te akoi? Ti na aki. 16Kam aki ataia b'a ane kam anga ngkami nakoina b'a ana toro n ongeaba i rouna, ao bon ana toro iai ngkami ngkai kam ongeaba i rouna, b'a tao te bure are e mate te aba iai, ke tao te ongeaba are e reke mai iai kaetan arora n reitaki ma te Atua? 17Ma E na katituaraoaki te Atua, b'a ngke ana toro te bure ngkami, ma kam a tia ni kaaki i nanomi taiani koaua n reirei ake kam a tia n anganaki; 18ao ngke kam kainaomataki man te bure, ao kam riki b'a tooro ngkami i bukini karaoan te eti. 19I taetae n ai aroia aomata i bukini mamaran ami atatai; b'a aromi ngke kam anga b'ain rab'atami ngkoa b'a kaanga ana toro te kammaira ma te akiako n akea tuaami iai, ao ai aromi naba ngkai, b'a kam na anga b'ain rab'atami b'a tooro i bukini karaoan te eti, b'a kam aonga n riki b'a ana aomata ni koaua iai te Atua. 20B'a ngke ana toro te bure ngkami, ao kam aki kabaeaki b'a kam na karaoa nanon te Atua. 21Tera te bae kam karekea ngke kam karaoi ngkoa baike kam mamaa iai ngkai? B'a tokini baikekei te mate. 22Ma ngkai kam kainaomataki man te bure, ao kam riki b'a ana toro te Atua, ao iai mwina nakoimi b'a te riki b'a ana aomata ni koaua te Atua, ao tokina b'a te maiu are aki toki. 23B'a boon te bure te mate; ma ana b'ai n tituaraoi te Atua te maiu are aki toki i nanoni Kristo Iesu are ara UEA.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\