ROM 7

1Kam aki ataia tariu, b'a I taetae nakoia ake a ata te tua-b'a e tautaeka te tua i aon te aomata ni kabanea ana bongi ni maiu? 2N ai aron aei: b'a te aine ae iai buna e kabaeaki n te tua nakoni buna ni kabanea ana bongi ni maiu buna; ma ngkana e mate buna, ao e kainaomataki man te tua are e kabaeaki iai ma buna. 3Ma ngaia aei, b'a ngkana e mare ma te mm'aane temanna, ngkae e maiu buna, ao e na atongaki b'a te aine ae wene ni bure; ma ngkana e mate buna, ao e inaomata man te tua arei, ao tiaki te tia wene ni bure ngaia ngkana e a manga mare ma te mm'aane temanna. 4Ao ai aromi naba, tariu, b'a kam mate naba nakon te Tua ngkai b'ain rab'atani Kristo ngkami; b'a kam aonga n riki b'a ana b'ai Temanna, are Teuare kamaiuaki mai buakoia maate, b'a ti aonga ni bongana iroun te Atua. 5B'a ngke ti maiu n iri nanon rab'atara, ao a m'am'akuri i nanoni b'ain rab'atara naano aika kani kakaraoa te bure, aika naano aika bwebwee rake ngkai iai te Tua; ao a kariki uaa aika ana b'ai te mate. 6Ma ngkai ti a nako mai aan te Tua, ao akea i aora m'aakan te baere ti tauaki iai ngkoa; ma ngaia are ti a aki toronaki n te tua nikawai are koreaki, ma ti a toronaki n te maiu ae boou are mairoun te Tamnei. 7Ao tera ngkanne ae ti na taekinna? Te bure te Tua? Bon tiaki. Ma I aki bure ngke akea te Tua: b'a I aki ata te mataai, ngke e aki kaangai te Tua, “Ko na tai mataai.” 8Ma te bure, ngke e reke ana tai, ao e kariki i nanou taiani mataai; ao e karaoa aei ri nanon taekan te Tua. b'a ngke akea te Tua, ao akea te bae e kona ni karaoia te bure. 9I maiu ngkoa ngke akea te Tua; ma ngke e roko ana Taeka te Atua n te Tua, ao e a manga uti te bure, 10ao ngai I mate; ao te Tua are na uota te maiu, ao e uota te mate nako iu. 11B'a te bure, ngke e reke ana tai, ao e burebureai n taekan te Tua, ao e kamateai iai. 12Ma ngaia ae e tabu te Tua, ao e tabu naba ana taeka te Atua are iai, ao e eti ma n raoiroi. 13E kona ngkanne te bae e raoiroi ni karekea ae N na mate iai? E bon aki. Ana m'akuri te bure aei: e karekea ae N na mate iai ni kamanenan te bae e raoiroi, b'a e aonga ni kaotaki arona b'a bon te bure ni koaua; ao tokina e a riki ni buakaka riki arona n ana taeka te Atua are n te Tua. 14Ao ti ataia b'a te Tua boni mairoun te Atua, ma bon te rab'ata ngai, ae kaboaki b'a ana toro te bure. 15B'a I aki atai nanoni baika I karaoi: b'a ae I kani karaoia ao I aki karaoia, ao ae I ribaia ao I karaoia. 16Ma ngkana I karaoa ae I aki kani karaoia, ao I kakoaua iai b'a e raoiroi te Tua. 17Ma tiaki ngai ngkai ae I karaoia, ma e karaoia te bure ae maeka i nanou. 18B'a I ata te raoiroi b'a e aki maeka i nanou, ae i nanon rab'atau; b'a e boni ngae ngke iai i nanou kani karaoan te raoiroi, ma I aki kona ni karaoia. 19B'a te raoiroi ae I kani karaoia ao I aki karaoia; ma te buakaka ae I aki kani karaoia ao I karaoia. 20Ma ngkana I karaoa ae I aki kani karaoia, ao ai tiaki ngai ae I karaoia, ma e karaoia te bure ae maeka i nanou. 21I a kunea ngkanne te tua aei: b'a ngkana I kani karaoa ae e raoiroi, ao iai naba i nanou te kani karaoa ae buakaka. 22B'a e on nanou n te kukurei n ana Tua te Atua; 23ma I nora te tua ae kaokoro ae m'akuri i nanoni b'ain rab'atau, ae te tua ae buakana tuan nanou, ao e tauai b'a te bure ngai nakon tuan te bure ae i nanoni b'ain rab'atau. 24Te aomata ae kananoanga ngai! Ai antai ae na kamaiuai man te rab'ata aei ae uotai nakon te mate? 25E na katituaraoaki te Atua iroun Iesu Kristo are ara UEA! Ma ngaia ae aio ngkanne arou: b'a I toro iroun ana tua te Atua n nanou, ao rab'atau e toro iroun ana tua te bure.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\