ROM 8

1Ma ngaia ae akea te moti ni kabuakakaia akana mena i nanoni Kristo Iesu. 2B'a ana tua te Tamnei, are karekea te maiu nako ira i nanoni Kristo Iesu, e kainaomatai man ana tua te bure ma te mate. 3B'a te bae e aki kona ni karaoia te Tua ngke e mamara i bukin te rab'ata, ao E karaoia te Atua: b'a E kanakoa bon Natina ma rab'atana ae ai aron rab'atara ae bubure, b'a E na motika taekan te bure ae n te rab'ata ni kabuakaka, ao b'a E na kamaunaa te bure. 4B'a e aonga ni karaoaki nanon te Tua iroura ngaira aika ti maiu n aron nanon te Tamnei, ma tiaki n aron nanon te rab'ata. 5B'a te koraki aika maiu n aron nanon te rab'ata a kairaki aia iango n nanon te rab'ata, ma te koraki aika maiu n aron nanon te Tamnei a kairaki aia iango n nanon te Tamnei. 6B'a nanon te rab'ata bon te mate, ma nanon te Tamnei 7B'a nanon te rab'ata bon te riba te Atua, b'a e aki mena i aan ana tua te Atua, ao e bon aki kona; 8ao a aki kona ni kakukureia te Atua akana maiu n aron nanon te rab'ata. 9B'a kam aki maiu n aron nanon te rab'ata, ma kam maiu n aron nanon te Tamnei ngkae E maeka i nanomi Tamnein te Atua. Ao ngkana akea Tamneini Kristo iroun te aomata, ao tiaki ana aomata. 10Ao ngkana E maeka Kristo i nanomi, ao e maiu te Tamnei i nanomi i bukina b'a a a tia ni kaetaki aromi n reitaki ma te Atua, ao e mate te rab'ata i bukin te bure; 11Ma ngkana E maeka i nanomi Tamnein te Atua, are manga kamaiua Iesu mai buakoia maate, are maeka i nanomi, ao te Atua are kamaiua Kristo Iesu mai buakoia maate E na kamaiu naba rab'atami iroun Tamneina. 12Ma ngaia aei, tariu, ti aki bae n te rab'ata, n ira nanona ni maiura. 13B'a ngkana kam ira nanona ni maiumi, ao ane kam na mate; ma ngkana kam katoki aromi aika buakaka n ana buobuoki te Tamnei, ao kam na maiu. 14B'a akana kairaki iroun Tamnein te Atua ao bon natin te Atua. 15B'a te Tamnei are kam anganaki E aki karikingkami b'a tooro, ao E aki karika te maku i nanomi; ma kam anganaki te Tamnei ae e natinaki te aba i rouna, ao ae ti a kona i rouna ni kaangai iai: “Aaba Tamara!” 16Ao te Tamnei aei E i buobuoki ma tamneira ni kaotiotira b'a natin te Atua ngaira; 17Ao ngkana natina ngaira, ao bon taani b'aib'ai naba ngaira-taani b'aib'ai iroun te Atua, ao taan uaia ni b'aib'ai naba ma Kristo; b'a ngkai ti b'ainikirinaki ma Ngaia, ao ti na neboaki naba ma Ngaia. 18B'a I kakoaua b'a a aki kona ni kabotauaki taiani b'ainikirinaki aika reke nako ira ni boong aikai ma te neboaki are nang kaotaki nako ira. 19B'a b'aai ni kabane aika karikaki a tiku ma te ingainga ni kakantaninga te Atua are E na kaotia b'a antai aika bon natina. 20B'a b'aai ni kabane aika karikaki a bane ni kakiaki taekaia i aan te aki-nako-raoi, tiaki n oin nanoia, ma n nanon Teuare kaakiia i aana, ma te kaantaninga i bukiia, 21b'a a na kainaomataki man te mka are a na bane n roko iai, ao a na karekea te aro n inaomata ae akea n ai arona are aia b'ai natin te Atua. 22B'a ti atai baika karikaki b'a a bane n teimatoa ni karokoa ngkai ni ngirangira ma n ariri ni maraki, kaanga ai aron te aine are nangi bung. 23Ma tiaki ti baika karikaki ae e reke aei i rouia, b'a ngaira naba, aika iai iroura te Tamnei are te moanib'ai n ana b'ai n tituaraoi te Atua: ti ngirangira i nanora ni kaantaninga te natinaki ao kainaomatan rab'atara ni kabane. 24B'a ti kamaiuaki n te kaantaninga; ma ngkana ti nora are ti kaantaningaia ao bon tiaki te kaantaninga; b'a e aera te aomata ngkae e na kaantaninga te bae e noria? 25Ma ngkana ti kaantaninga te bae ti tuai n noria, ao ti kakariaria ma te taotaonaki n nano. 26Ao ai aron naba te Tamnei b'a E buobuokira ni mamarara: b'a ti aki ata arora n tataro ae riai, ma E bubuti te Tamnei i bukira ni ngirangira aika a aki konaaki n atongaki aroia. 27Ao te Atua are noori nanoia aomata ni kabaneia E ata nanon te Tamnei, i bukina b'a E bubuti i bukiia ake a itiaki n aron nanon te Atua. 28Ao ti ataia b'a ni b'aai ni kabane, ao E m'am'akuri te Atua i bukin te raoiroi ao i bukiia te koraki ake a tangiria ake E a tia ni weteia nakon ana kaantaninga. 29B'a te koraki ake E a kaman rineia ngkoa, E a kamani baireia naba b'a a na riki ni katotonga Natina, b'a E aonga n riki b'a te karimoa i buakoia taari aika bati. 30Ao E weteia naba ake E a kamani baireia; ao ake E weteia E kaeti naba aroia n reitaki ma Ngaia; ao ake E kaeti aroia n reitaki ma Ngaia, E neboia naba. 31Ao tera ngkanne ae ti na taekinna i bukini baikai? Ngkana raora te Atua, ao antai ae kona n ekira nako? 32Teuare aki taua ae bon Natina, ma E anga i bukira ni kabaneira, ao E na iranna n aki anganira b'aai n akoi ni kabane ma Ngaia? 33Antai ae iai ana taeka ni bukiniia akana rineaki iroun te Atua? Bon te Atua ae kaetiia. 34Ao antai ae na kabureia? Kristo Iesu boni Ngaia are mate, are E a manga uti mai buakoia maate, ao are E mena naba i angaatain te Atua ni bububuti i bukira. 35Antai ae na karaureira ma tangirara irouni Kristo? Te rawawata, ke te maraki, ke te b'ainikirinaki, ke te rongo, ke te aki-kunnikaiaki, ke te kabuanib'ai, ke te mate? 36N ai aron are koreaki ni kaangai, “Ti tiringaki i bukim ni kabongnga; Ti atongaki b'a tiibu aika nang tiringaki b'a karea.” 37Ma moan te tokanikai ngaira i aoni baikai ni kabane iroun Teuare tangirira. 38B'a I boni koaua b'a e aki kona te mate, ke te maiu, ke anera, ke baika iai m'akaia ma aroia n tautaeka i karawa, ke b'aai aika boou, ke baika na roko, 39ke te rietaata, ke te rinano, ao e aki kona naba te b'ai teuana ae karikaki, ni karaureira ma tangirara iroun te Atua, are i nanoni Kristo Iesu are ara UEA.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\