ROM 9

1I atonga te koaua; I aki kewe i bukina b'a ana aomata Kristo ngai, ao e buokai mataniwin nanou are kairaki iroun te Tamnei are Raoiroi, ni kakoauaai naba b'a I aki kewe 2b'a e bati rawaawatau ma korakain nanou ae aki kona n toki. 3Ao e bia reke kaiu, ma ni karaureaki ma Kristo i bukiia tariu ake au bu n te katei n aomata; 4ake Iteraera, ake a tabekaki iroun te Atua b'a natina, ake E kaota mimitongina nakoia, ao E karaoi taiani boraraoi ma ngaiia; E anganiia te Tua, ao e reke i rouia te aro n taromauri ni koaua, ma taeka n akoi, 5ao a riki mairouia bakatibu; ao Kristo, ngkai bon te aomata Ngaia, boni kaain aia botannaomata. Ao te Atua are tautaeka i aoni b'aai ni kabane, ana b'ai te neboaki n aki toki. Amen. 6Tiaki b'a aongkoa iai aki nako raoin te taeka n akoi; e a tia ni koro nanona, b'a tiaki Iteraera ni kabaneia aika ana aomata ni koaua te Atua; 7ao ana kariki Aberaam tiaki naba natin te Atua ngaiia ni kabaneia, b'a E kaangai te Atua nakon Aberaam, “A na atongaki ana kariki Itaaka b'a am kariki.” 8Nanona ngkanne b'a naati ake a bungiaki n te rab'ata tiaki natin te Atua; ma naati ake a bungiaki b'a kakoroan nanon te taeka n akoi a atongaki b'a ana kariki ni koaua Aberaam. 9B'a aei te taeka n akoi: “N te tai naba aei ao N na roko ao e na reke natin Tara te mm'aane.” 10Ao tiaki ti ngaia, ma e riki naba ae aron aei nakon Rebeka ngke e bikoukou iroun temanna, are Itaaka are ara bakatibu; 11B'a ngke a tuai ni bungiaki natina, ngke a tuai ni karaoa ae e raoiroi ke ae buakaka, ao e kaangai te taeka nakoina, “E na toro te karimoa iroun te karimwi.” E taekina aei b'a e na kaotaki iai arona n rinea te nati ae temanna b'a e nako man oin ana kaantaninga; 12ma ngaia are ana rinerine te Atua e nako man arona ni weewete ao tiaki man te m'akuri are a karaoia. 13N ai aron are koreaki ni kaangai: I tangira Iakob'a, ma I riba Etau. 14Ao tera ngkanne ae ti na taekinna? E aki eti aron te Atua? Tiaki ngaia anne! 15B'a E kaangai nakoni Mote, “N na akoa ane I kan akoia, ao N na nanoangaea ane I kan nanoangaia.” 16Ma ngaia ae ana rinerine te Atua e boboto i aon ti nanona n nanoanga, ma tiaki i aon aron te aomata b'a tera are e tangiria ke e karaoia. 17B'a E kaangai te Atua nakoni B'arao n te B'aib'ara, “I karikiko n uea i bukin aei: b'a N na kaota m'akau i roum, ao b'a e aonga n ataaki arau i aonnaba ni bane.” 18Ma ngaia ae E nanoangaea ae E kan nanoangaia te Atua, ao E kamatoatoa nanon ane E kani kamatoatoa. 19Ane ko na titirakinai iai ngkanne ni kaangai, “Ao e aera te Atua ngkae E aki toki ni kakaea kairuan te aomata? B'a antai ae tuka nanona?” 20Nao! Antai ngkoe b'a ko na kaekaa te Atua? Iai riain te b'ai ae e karaoaki man te bokaboka b'a e na kaekaa te aomata are karaoia ni kaangai, “E aera ngkai ko karaoai n arou aei?” 21Akea ana riai te tia karaoi b'aai man te bokaboka b'a e na karaoa te boora ae katamaroaaki ma te boora ae akea katamaroaana man ti teuana te b'ariko ni bokaboka? 22Ao bon ti te bo naba ma are E a tia ni karaoia te Atua. E kani kaota unna ma m'aakana n ekianako nako ake a bon riai mateia. Ma E aki, b'a te bae E karaoia E taotaona nanona nakoia. 23E kaota aron neboakina ngke E nanoangaiia aomata ake E a tia n rineia b'a a na reke naba tib'angaia n neboakina. 24B'a I-Iutaia ngaira ke tiaki, ma boni ngaira te koraki ake a weteaki; 25n ai aron ana taeka are kaangai n te boki are Otea: “N na atongiia ake tiaki au aomata ‘b'a au aomata’. Ao are aki tangiraki b'a a ‘tangiraki’. 26ao n te tabo are e taekinaki iai ae kaangai nakoia, ‘Tiaki au aomata ngkami,’ ao a na atongaki naba iai b'a natin te Atua ae maiu.” 27Ao Itaia e taekiniia Iteraera ni kaangai, “Ai aron tanon te bike i rarikin taari m'aitiia natin Iteraera, ma ti tabeman mai buakoia aika na kamaiuaki. 28b'a ane E na kawaekoa ni karaoia nako aon te aba te baere E a tia ni motikia te UEA b'a E na karaoia.” 29Ao e taku naba Itaia, “Ngke arona b'a te UEA are Moan te M'aka. E aki kamaiuia tabem'aang mai buakoia ara koraki, ao ti na kaman tia ni kamaunaki, n ai aroni kaawa ake Totom ma Komora.” 30Ao tera ae ti na taekinna ngkanne? Bon aei: b'a aomata aika tiaki I-Iutaia, aika akea aia kekeiaki ni kaeti aroia n reitaki ma te Atua, a kunea b'a e kona n reke i rouia kaetan aroia n reitaki ma Ngaia n te onimaki; 31ma te botannaomata ae Iteraera, ake a ukoukora te tua are e na kaeta aroia n reitaki ma te Atua, e bon tuai n reke i rouia. 32B'a e aera? I bukina b'a a aki kataia ni karekea ni kawain te onimaki, ma a kataia ni karaoia ri nanon te tua. A reke waeia n te “atibu ni katatata” ao a tata nako iai; 33n ai aron are koreaki ni kaangai: “Noria, I kawenea i Tion te atibu ae a na reke waeia iai aomata, ao a na b'aka; ao ane onimakinna ao e na aki kamaamaeaki.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\