TITO 1

1Ngai ae B'auro, ana toro te Atua, ao ana tia tuatua Iesu Kristo, i bukin aia onimaki ake a rineaki iroun te Atua, ma ataakin te koaua n te Aro ni Kristian. 2i bukini kaantaningaan te maiu are aki toki, are E taku te Atua ngke a tuai ni karikaki b'aai, b'a E na angania aomata; ao bon te Atua Ngaia ae aki kona ni kewe, 3ma ngke e roko taina ae riai, ao E kaota ana taeka n te Rongorongo are I mwiokoaki iai, ao I tataekinna n ai aron tuangau iroun te Atua are ara Tia Kamaiu; 4nakon Tito, ae natiu ni koaua n te onimaki are ti buokanib'ai iai: am b'ai te akoaki ma te raoiroi mairoun te Atua ae te Tama ma Kristo Iesu are ara Tia Kamaiu. 5I katikuko i Kirete i bukin aei, b'a ko na kaeti baike a tuai n tia, ao b'a ko na rineia naba unimm'aane n ekaretia ni kaawa nako, n ai aron are I tuangko ngkoa. 6Te unimm'aane e riai n te aomata ae akea kabuakakaana; e na ti temanna buuna ao taan onimaki natina aika akea i rouia te maiu buaka ke te maiu n aki ongeaba. 7B'a te mataniwi n te ekaretia, ngkai ana touati te Atua ngaia, ao e riai n akea kabuakakaana. E na tai b'ab'aotiniia aomata, e na tai kakai un, e na tai mamanging, e na tai kakai oro, ao e na tai kani b'aib'ai n te aro ae aki riai; 8ma e na akoakoia iruwa, e na tangira te raoiroi, e na iango raoi, e na b'ab'aina te eti, e na katabua maiuna nakon te Atua, ao e na taona nanona mani baika e tangiri te rab'ata; 9e na taua ni kamatoa te taeka are iai onimakinana are e reireiaki iai, b'a e aonga ni kona ni kaungaia aomata n te reirei ni koaua, ma ni kaoti aia kairua te koraki akana ekianako. 10B'a a m'aiti aomata aika rawa ni kani kairaki, aika taani b'arantiko ma taani bureburea te aba; ao m'aitin te koraki anne boni kaain te kaitiakaki. 11E riai b'a a na kainaki wiia te koraki aei, aika aomata aika kabane kaain utu nako n aki karauia n aia reirei aika aki riai n anga; ma a anga i bukin te kani b'aib'ai n te aro ae aki riai. 12E taku raoia temanna, ae bon aia burabeti, “A aki toki ni b'aina te kewe I-Kirete, boni maan ni kaakang aika aki manana, ao te koraki ni buabeka aika aki m'am'akuri.” 13E koaua te taeka aei. Ma ngaia ae ko na boaiia n te aro ae matoatoa, b'a a aonga n onimaki ni koaua, 14ao a aki manga katabeia ma karaki nikawai aika oteaki aika aia karaki I-Iutaia, ma aia tua aomata aika riba te koaua. 15A bane n itiaki b'aai nakoia akana itiaki; ma akea te b'ai ae itiaki nakoia akana kam'ara i bukin aia bure ma akana aki onimaki, b'a a uaia ni kam'ara nanoia ma mataniwin nanoia. 16A taku b'a a ata te Atua; ma a kakeaa n aia m'akuri nako. A bati n ribaki, ao a aki ongeaba, ao a aki tau nakoni m'akuri aika raraoi ni kabane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\