TITO 2

1Ma ngkoe, ko na taekini baika kanoan te reirei ni koaua. 2Ko na taetae n reireiia unimm'aane b'a a na tau baangiia, a na tau b'aai ma nanoia, a na iango raoi, a na nako raoi n aia onimaki, ma aia tangira, ao n aia taotaonaki n nano. 3Ao ai aroia naba unaine, ko na taetae n reireiia b'a a na b'aina te maiu ae iai karinean te Atua iai; a na tai winanti, a na tai toronaki n te kamanging; ma a na riki b'a taan reirei baika raraoi: 4b'a a na reireiia ateiaine b'a a na tangiriia buia, ao b'a a na tangiriia naba natiia; 5a na iango raoi, a na itiaki, a na m'am'akuri ni mwengaia, a na raoiroi aroia nakoia aomata, ao a na aantaeka irouia oini buia, b'a e kawa ni kabuakakaki ana taeka te Atua. 6Ao ai arona naba b'a ko na kaungai nanoia rorobuaka b'a a na iango raoi. 7Ko na kaotiko ni b'aai ni kabane b'a te banna ni kakairi n arom ni m'akuri aika raoiroi; ko na b'aina te eti ma te nano ni koaua ngkana ko anga reirei, 8ao kamanenai taeka aika oin taeka aika a na aki konaki ni kabuakakaki; b'a e aonga ni mamaa te kairiribai iai, ngkai akea te bae buakaka ae e na taekinira iai. 9A na aantaeka tooro irouia aia toka ao a na kakukureia ni b'aai ni kabane; a na tai kauntaeka nako ia; 10ke n iraei aia b'ai; ma a na kaotiia b'a iai onimakinaia ni koaua, ao n te aro aei a katamaroa te reirei i bukin taekan te Atua are ara Tia Kamaiu n aroia nako. 11B'a E a tia te Atua ni kaota ana akoi i bukini kamaiuaia aomata ni kabaneia. 12Te akoi anne are reireira b'a ti na rawa nakon te maiu are akea karinean te Atua iai ma te maiu n tangiri b'ain aon te aba, ao ti na b'aina te maiu n iango raoi, ae te maiu ae karaoa nanon te Atua ma n i raorao ma Ngaia n te aonnaba aei, 13ngkai ti tataninga te bongi ni kab'aia are ti kaantaningaia b'a e na roko ngkana e kaoti mimitongin Atuara ae kakannato ma te Tia Kamaiu are Iesu Kristo. 14are anga Ngaia i bukira, b'a E aonga ni kainaomataira man te buakaka ni kabanea, ao E aonga ni kaitiakiira b'a aomata aika ana aomata n ti Ngaia, aika iai nanoia ae korakora ni kani karaoi m'akuri aika raraoi. 15Ko na taekini baikai, ao ko na kaungaia ma ni boaiia am aomata ni m'aakan nakoam. E na tai kakeaa bongam temanna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\