TITO 3

1Ko na kauringiia am aomata b'a a na aantaeka irouia uea ma taan tautaeka, ao a na ongeaba ma n tauraoi nakoni karaoani m'akuri aika raraoi ni kabane; 2a na tai taetae ni kabuakaka temanna, a na tai unun, a na taotaon nanoia, a na kaota te aro n nimamannei ni kabanea nakoia aomata ni kabaneia. 3B'a ti bon nanobaba naba ngaira ngkoa, ao ti aki ongeaba; ti burebureaki ao ti toronaki n naano nako ni kaib'ab'aru ma baika ti na kakukureiaki iai ni kabane ara bongi ni maiu, ni karaoan te buakaka ma b'ainan te bakantang; ao ti ribaki irouia aomata, ao ngaira ti ribaia aomata. 4Ma ngke e kaotaki ana atataiaomata ma tangiraia aomata iroun te Atua ae ara Tia Kamaiu, 5ao ti a kamaiuaki i Rouna, tiaki i bukini m'akuri aika ti a tia ni karaoi ngke ti kani karaoa nanon te Atua, ma i bukin oin nanona n nanoanga; are E kamaiura iai ri nanon te tebotebo ni kaitiaki n te ran are reitaki ma te manga bungiaki, ao n ana m'akuri te Tamnei are Raoiroi ni manga kabouan te maiu. 6E nurakina ni kabatia te Tamnei are Raoiroi i aora te Atua iroun Iesu Kristo are ara Tia Kamaiu, 7b'a a aonga n reke reitakira ma te Atua n ana akoi, ao e na reke b'a ara b'ai te maiu are aki toki are ti kaantaningaia. 8E koaua te taeka aei. I tangiriko b'a ko na karokoraoa aron taekinani baikai, b'a a aonga akana onimakina te Atua n tarataraia b'a a na kakaraoi m'akuri aika raraoi, aika raoiroi ma ni bongana i bukiia aomata. 9Ma ko na kararoako man taian titiraki ni baba, ma taiani kateiriki, ma unraa, ma kauntaeka i aon taekan te Tua, b'a akea manenaia ao akea naba uaaia. 10Ao i bukin te aomata ae karika te i raraaure n iango irouia aomata, ko na aki manga tabe ma ngaia ngkana ko a tia ni kauoua reireiana; 11ngkai ko a ataia b'a te aomata anne e aki eti arona, ao ana bure a kakoaua arona nako ina b'a e kairua. 12Ngkana I kanakoa Aretema nako im, ke tao Tukiko, ao ko na bareiko ni kawarai i Nikobori; b'a I a tia ni baireia b'a N na kabanea bongin te aumeaang iai. 13Ko na buoka Tena are te rooia ma Aboro, b'a a aonga ni waekoa ni m'ananga, ao taraia b'a a na akea te bae a na kainanoia. 14A reireiaki ara aomata b'a a na kakaraoi m'akuri aika raraoi, b'a a aonga ni buoki kainnano aika riai, ao n te aro aei a bongana iai aia tai. 15A bane ni kamauriko aomata aika mena i rou. Ko na anga ara kamauri nakoia ake a tangirira n te onimaki. E na mena te akoaki i roumi ni kabaneingkami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\