1 KỌ́RÌNT 1

1Kpáí aa bá nda Pọ́ọ̀l, e bùlà Bàrì náa kọ á kolím̄ vaá túm̄ naamá nen e Kráìst Jíìzọ̀s lẹẹlà, nè bẹẹ vígà Sọ́stànìz, 2maá bõ̀òna ló Bàrì e a di Kọ́rìnt, e a dú gbò nvín Bàrì e a beè kolí naamá pá ńlẹ gbò tení dú ló gè gbaa ló Kráìst Jíìzọ̀s, bii ló dénè gbò e bà di kọ̀láá ke tõ̀ò e bà gé tãàgà ló bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú ńbaála nè beéle Dõò: 3M̀ gé ban kọ Bàrì, e a dú bẹẹ Tẹ̀, nè Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú Dõò, á iéi sàn nyíe ló vaá à néi fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 4M̀ ólò õá nà Bàrì zaa boói lee, boo bée sàn nyíe e a íe kilmài ló tení domá ló Kráìst Jíìzọ̀s. 5Boo bée kọ bọọ gè gbáái ló Kráìst a náa kọ ó iei kọ̀láá kà lé nu, bãànà dénè íb lò bel nè dénè íb nyìmà nu. 6Lé Kpẹa e a kil ló Kráìsti a palà ge sii kúm m boolo, 7naa ní e bè náa íe tọ́ọ̀ kà dõ̀ò nu Bàrì e a dìi bíí ló, boo tṍó e o dii e o gé élái bànài bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst kọ á dùi. 8Ẹlẹ é náa kọ ó elai agalai dọ̀i ke kùbmà, naa ní e bel náa é bẽèi dee e bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst é beelá bel ló bàlà booí. 9Bàrì, e a è kolíi kọ ó gbaaí ló a Sã́áná Jíìzọ̀s Kráìst, e a dú bẹẹ Dõò, bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo. 10M̀ tú bée bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s Kráìst bànmài, e pá vígà, kọ dénè bọ̀ì ó gbái loi t̃ẽ̀ènè kà bel, naa ní e pòòà náa é díí zẹ̀ẹ̀. Gbái iei t̃ẽ̀ènè kà bùlà nè bug togó. 11Boo bée kọ pá tọ Klóì kpẹ́á nèm̄ kọ ò íèì pòòà zẹ̀ẹ̀i. 12Nu e m gé kọ́ kọlà kọ ò dõoàì vaá ní e a dì à kọ́ ńlẹ: Ene nen kọ, “Nda di nvée Pọ́ọ̀l,” na nená à kọ, “Nda di nvée Apọ́lọ̀s,” na nená à kọ, “Nda di nvée Pítà,” na nená à kọ, “Nda di nvée Kráìst.” 13Kráìst náa dõoà! É kọ Pọ́ọ̀l ní e a è ú boo bàà gbànà té boói é, à bè kọ ba è tú múú logmái boo bée Pọ́ọ̀l? 14Nda ṍà Bàrì zaa kọ nda ním̄ beè tú múú logmá tọ́ọ̀ bọ̀ì, daalá lọl ló Kríspọ̀s nè Gáíọ̀s. 15Tọ́ọ̀ nen náa é láá gboó kọ ba beè túè múú logmàèè boo ńda bée. 16(M̀ kẽeà boo kọ m beè túna gé múú logmá Stẹ́fànàs nè pá a tọ. Daalá lọl ló vó, ním̄ láá kẽ̀èàna boo sẹ̀ à íe dõòna nen e m beè tú múú logmáe e a dìa.) 17Kráìst náa beè lẹ̀ẹ̀làm̄ kọ ḿ gé tú múú logmá gbò nen, sõò ge kọ ḿ gé vee Lé Kpẹa. Ním̄ tú nyima lò bel nen vèèmà, mè á kálá di ló vó vaá ú Kráìst boo bàà gbànà té dú zọ̀là pọ́ì. 18Boo bée kọ gbò e bà gé pe tú kpẹa e a kil ló ú Kráìst boo bàà gbànà té naamá kélè kélè dẽe, sõò beele, e Bàrì gé duulà, nyímà kọ mè à dú kpóó Bàrì. 19Ba è emí m Kpá Káí kọ Bàrì kọ: “M̀ é kyọ sĩ́ nyima gbò e bà kọ́ bà nyímàe nu, vaá m̀ náa zogè kọ ba tavẹ̀ nu náa dọ tọ́ọ̀ kà bélè.” 20Be à di naa vó, mó kà bélè ní e nyima gbò nyìmà nu, nè gbò nóòmà log, nè gbò e bà nyímá tẽ́ dùl bel bàlà booí dọ é? Bàrì a náa zogè kọ nyima bàlà booí dú kélè kélè dẽe. 21Boo bée kọ tã́gíní bé e Bàrì beè tú a nyima naamá kọ á tavàlà ló gbò nen gè nyimàèe ló tení dú ló ba nyimaá, a beè gboó noo gè tení dú ló kpẹa e beele gé vee, e gbò nen tú naamá kélè kélè dẽeí, vaá dùùlà gbò e bà zigà ló. 22Pá Júù gbĩ́ gè zẹ́ẹ́ mònmà dẽe nu dù̃ùnè, pá Gríìk à gbĩ́ gè zẹ́ẹ́ mòn nyima e nen íé. 23Sõò beele gé vee kpẹa e a kil ló Kráìst e a è ú boo bàà gbànà té, e a dú kpẹa e a tãage pá Júù vaá à dú kélè kélè dẽe ló gbò e bè níì pá Júù nìa. 24Sõò kilma kĩ e gbò e Bàrì ni kólí dì, kà bè pá Júù à bè pá Gríìk, Kráìsti dú kpóó nè nyima Bàrì. 25Boo bée kọ nu e Bàrì náa vaá à tõo ló gbò nen dú kélè kélè dẽe íe nyima nu e a di m e a èl boo nyima nu nen, vaá nu e a tõo ló gbò nen belí ọ́ọ́ ọọ̀ ló e a dìé lóá íe kói e a èl boo kói e a di ló nen. 26Kẽeai boo bé e o beè dii naanii, e pá vígà, tṍó e Bàrì beè kolíi. Gbálà ńkem gbò e pá bàlà boo ólò kolíva gbò nyìmà nu, à bè gbò e kpóó di ló, à bè gbò e ba è meà tọ méné, e ba è dìí zẹ̀ẹ̀. 27Bàrì beè aa deè sà gbò e pá bàlà booí náa è túva kolmá tọ́ọ̀ nu kọ bé à siimà kẹ́ẹ gbò e bà kọ bà nyímàè nu, vaá à sa gbò e pá bàlà booí túva kolmá gbò zùùgà kọ bé à siimà kẹ́ẹ gbò e bà kọ bà ièè kpóó. 28À sà gbò e pá bàlà booí ẹbva kọ ba dì tõ̀ò kil kẽ nè gbò e bà ẹ̀bva tẹlẹ kẽ kọ bà á gé ló tọ́ọ̀ nu, kọ bé à naa kọ gbò e pá bàlà booí íé bùlà kọ bà di ló nu á gá di ló tọ́ọ̀ nu. 29À náa naa vó kọ bé tọ́ọ̀ nen náa láá kààgà kè sĩ́ Bàrì. 30Bàrì ní e a túi gbá ló Kráìst e, vaá à naa kọ é íèè ńlẹ nyìmà nu tení dúé ló é. Tení dú ló Kráìst, Bàrì léèvèi bel vaá naa kọ é dú gbò káí nè ge kọ é di pọ́ì aa bá pọ́lọ́. 31Vóá à naa, dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa, “Kọ̀láá nen e a é kààgà, á kààgà boo nu e Dõò ni náa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\