1 KỌ́RÌNT 11

1Noi nda dì belí bé e nda gé nó Kráìst naa. 2M̀ leelài boo bée kọ ò ólò kẽeam̄í boo lee, vaá naanii nu e m beè nóòmàìa. 3Sõò m̀ gbĩ́ ge naa kọ ó nyimai kọ Kráìst dú togó ló kọ̀láá kà pá gbálà, pá gbálà à dú togó ló pá bia vaá Bàrì à dú togó ló Kráìst. 4Vóá à naa, pá gbálà e a uuá nu togóe tãàga ló Bàrì à bè ge kọ́ bùlà Bàrì lọl fàà ló Kráìst e a dú a togóá. 5Vaá kọ̀láá kà pá bia e bè náa uuá nu togóe tãàga ló Bàrì à bè ge kọ́ bùlà Bàrì lọl fàà ló a dóm e a dú a togóá. Kele á gé zẹ̀ẹ̀ pá bia e bà kọọ gyáa lọlié ból nè ẹ̀ẹ̀. 6Be pá bia e bè náa é uuá nu togóe, á kpọ́á gyáa lọa bóle. Sõò tã́gíní bé e a dú kẹ́ẹ gè kọ pá bia é kọ̀ọ̀à gyáa lọa bóle à bè ge kpọ́á gyáaá, á uuá nu togóe. 7Náa dú bíi kọ pá gbálà á uuá nu togóe, boo bée kọ pá gbálà beè dẽ̀à m bela Bàrì vaá à tú a dù̃ùnè tẹlẹ bàlà kẽ. Sõò pá bia tú dù̃ùnè pá gbálà tẹlẹ bàlà kẽ. 8Boo bée kọ Bàrì náa beè tú nu e a dú ló pá bia dèmmà pá gbálà, sõò nu e a dú ló pá gbálà ní e a è tú dèmmà pá bia é. 9Bàrì náa beè dèm pá gbálà boo bée pá bia, sõò a beè dèm pá bia boo bée pá gbálà. 10Boo bée vóá, à dú bíi kọ pá bia á uuá nu togóe ge naa zogè kọ à dìe kẽ lẹẹlà a dóm, nè boo bée gbò nyómá tóm. 11Náa kal ló bée kọ vó, zẹ̀ẹ̀ beele gbò e e dẹlẹ nyíe boo Dõò, pá bia di bíi ló pá gbálà, dì belí bé e pá gbálà di bíi ló pá bia naa. 12Boo bée kọ t̃ẽ̀ènè bé e Bàrì beè tú nu e a dú ló pá gbálà dèmmà pá bia naaá, vóá bé e pá bia man pá gbálà naa é, vaá Bàrì ní e a dem dénè nu é. 13Boolo zẹ́ẹ́ ẹvii m. É kọ à lelà kọ pá bia á kyãàmà kóló togó tãàga ló Bàrì? 14É kọ bãànà bé e Bàrì beè dèm nen naa náa nóòmài kọ à ólò dú nu kẹ́ẹ nè pá gbálà be à sọ̀ bá ká gyáa gbẹá togóe, 15sõò be pá bia sọ̀ bá, à ólò nvèèe ka ló? Boo bée kọ Bàrì beè nèe ká gyáa kọ á dú nu e a kọlíe togó. 16Sõò be à ié nen e a gbĩ́ gè bé bel e m kọá, áá nu e m é kọ́ kọ̀là kọ beele à bè gbò bõ̀òna ló Bàrì née ienà dõòna kà nàà nu e a kil ló gè tãàga ló Bàrì èlmà níí. 17Sõò m dùùlà bá deè tṍ e m gé nèií ním gé leelài, boo bée kọ bọọ gè bõoná náa túi naamá lé; tãa vó, à kyọ̀gàlài. 18Túá kà, m̀ dã́ kọ ò poòàì m bọọ bõ̀òna ló. M̀ zìgà kọ sìgà belí é dú kà kà. 19(Pòòà íe ge dìí zẹ̀ẹ̀ kọ bé o nyímai ló gbò e Bàrì dóva vaá kọ bà ténì.) 20Boo tṍó e o gbáì bõonai, nóo déi kà kà Gyã́á Dõò. 21Boo bée kọ tṍó e o gé déi, nóo élàì bànài ene bé ò kálá dei. À gboó naa kọ tá kói á di ló e a gé tá ló sìgà nen, boo tṍó e na gbòa ni dé vaá ṍ tẽ́á dẽeva. 22É kọ nóo íèì tọ e o gá láá tõonii m déi gyã́á vaá ṍi míí? Sẹ̀ é kọ ò gbĩ́i ge ẹvii bõ̀òna ló Kráìst kilmai kẽ vaá siimai kẹ́ẹ bọọ gbò vígà m Kráìst e bà náa íe nu? É kọ ò ẹbmài dẽe kọ m̀ é leelài ló íb lává? Ním̄ é íè ge lèèlài! 23Boo bée kọ dò bá nu e nda beè ié lọl bá Dõò ní e m gé dòna gé bá nè boolo é, kọ: Bílá dee dee e ba è teníé ló nvee bá ọ́vá, bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s beè tú ene kpò fétúlú, 24vaá tṍó e a ni ṍá Bàrì zaa boo lọ̀l, à gboó baagi vaá kọ, “Níí nà nom kpá ló e m nè boo bée boólo. Olòó dei naamá gè kẽeam̄í boo.” 25Boo t̃ẽ̀ènè báá, tṍó e bà ni dé lọ̀l, à gboó tuna gé gbag e míí di m̄á nèva vaá kọ, “Na kà mííí dú ãa zíl gbaa ló e Bàrì tú nà mii zilmá. Kọ̀láá tṍó e o gé ṍi mííí, olòó õi naamá gè kẽeam̄í boo.” 26Níí náa dẽe kọ kọ̀láá tṍó e o gé déi fétúlúí vaá õi mííí, ò gé veelii ú Dõò dọmai tṍó e a é dú. 27Vóá à naa, kọ̀láá nen e a dé fétúlúí vaá ṍ míí Dõòi m sĩ́ deè e bè náa bọ́ ló sí pọ́lọ́ nom kpá ló nè mii Dõò. 28Vóá à naa, kọ̀láá nen á zẹẹ́ ẹ̀à lóe bé à kálá dé fétúlúá vaá ṍ mííá. 29Boo bée kọ nen e bè náa nyímá kọ fétúlúá nè mííá dú nom kpá ló Dõò dé bèèla bel Bàrì nèà boo tṍó e a gé dé fétúlúá vaá ṍ mííá. 30Vó ní e a náa vaá kpá ló gã́ bug bọ̀ì à zọ̀ vaá ọọ é, vaá sìgà gbò à u é. 31Sõò be è zẹ́ẹ́ ẹ̀à bẹẹ ló, bé è kálá dè, née gá è dọ kè bá bèèla bel Bàrì. 32Sõò Dõò béélái bel ló vaá nèi kpọ̀ té, kọ bé tṍó e a é bẽgè bel pá bàlà boo, náa gbá beele nè ọ̀và bẽgè bel. 33Vóá à naa, e pá nà vígà, olòó elaí bànài ene tṍó e o gé bṍonai ló gè dei Gyã́á Dõò. 34Be nen e tá kói táé ló, á dé gyã́á aa be, kọ bé nóo dọi kè bá bẽge bel Bàrì boo tṍó e o bõònàì. M̀ é kọ́ nu e a kil ló na gbò nuá nèi tṍó e m é dú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\