1 KỌ́RÌNT 12

1Kátogóí, m̀ gé ló bel kilma ló gbò dõ̀ò nu e a aa bá Nyómá Káí, e pá vígà. M̀ gbĩ́ ge naa kọ ó nyimai kà kà bel e a kil ló. 2Ò nyímàì kọ, tṍó e bè ò gáà beè nyimai ló Bàrìa, mè à ie gbò kpóó e a è dàgẹ̀i lọl boo lèlà nu vaá naa kọ ó tãagaí ló gbò ńbàlì, e dùm á gévá m, e bà náàmà bá. 3M̀ gbĩ́ ge naa kọ ó nyimai kọ tọ́ọ̀ nen e Nyómá Bàrì gé tulèe náa é láá kọ, “Pọ́lọ́ múú kyáá á di ló Jíìzọ̀s,” vaá tọ́ọ̀ nen náa é láá kọ, “Jíìzọ̀s dú Dõò,” é be Nyómá Káí náa gé túlèe. 4Kele kele íb dõ̀ò nu Nyómá Káí e a dì, sõò dénè ẹ̀ẹ̀ aa bá t̃ẽ̀ènè kà Nyómá Káí. 5Kele kele íb sĩ́ deè ge simá tóm nè Bàrì e a dì, sõò t̃ẽ̀ènè kà Dõò ní e dénè bẹ̀ì gé sí tóm nè e. 6Kói gè simá tóm dú kele kele íb, sõò t̃ẽ̀ènè kà Bàrì ní e a tú kói e bu nen simá tóm nèe é. 7Bàrì íe bé e a tú Nyómá Káí tẹlẹ bàlà kẽ naa m bu nen kọ á simá tóm e a é dọ bélè nè dénè nen. 8T̃ẽ̀ènè kà Nyómá Káí ní e a tú nyìmà nu nè ene nen kọ á lómá bel, vaá à nè bug togó dõòna nen kọ á lómá bel é. 9T̃ẽ̀ènè kà Nyómá Káíá náa kọ ene nen á láá palà ge dẹlẹ nyíe boo Bàrì, boo tṍó e a dõo kpóó gè bomá gbò zọ̀ ló nè dõòna nen. 10Nyómá Káí dõo kpóó gè simá tóm dù̃ùnè nè ene nen, à dõo kpóó ge kọmá bùlà Bàrì nè dõòna nen, vaá à dõo nè dõòna nen kọ á láá nyimá ló kele e a di gbàà gbò dõ̀ò nu e a aa bá Nyómá Káí nè ní e bè níì ẹ̀ẹ̀ nì. À náa kọ ene nen á láá ló bel m dõòna kà gbò dém bel, vaá à naa kọ dõòna nen á láá tàb gbò mon belá. 11Sõò t̃ẽ̀ènè kà Nyómá Káíá ní e a naa dénè nuí é. À ólò dõo kele kele íb dõ̀ò nu nè bu nen dì belí bé e a léémáe naa. 12Boo bée kọ, dì belí bé e nom kpá ló nen íe gã́ bug ke tõ̀ò e a dìé ló, sõò à dú t̃ẽ̀ènè kà nom kpá ló naaá, vóá bé e Kráìst dìnà gé naa é. 13T̃ẽ̀ènè báá ló dénè bẹ̀ì e, sìgà bẹ̀ì pá Júù vaá sìgà bẹ̀ì níì pá Júù nì, sìgà bẹ̀ì di kè bá gyóòlo vaá sìgà bẹ̀ì è di pọ́ì, sõò t̃ẽ̀ènè kà Nyómá Káí ní e a è logi dénè bẹ̀ì vaá túi naamá ene kà nom kpá ló é, vaá Bàrì à tú t̃ẽ̀ènè kà Nyómá Káíá dõo nè dénè bẹ̀ì. 14Boo bée kọ níì áá kóló ene ke tõ̀ò ní e a di ló nom kpá ló nen é nì, sõò gã́ bug ke tõ̀ò. 15Be kpóó tọ kọ́, “Boo bée kọ nda níì bá nì, nda ním̄ dṹùnà nom kpá ló,” níá náa náa kọ á gá dṹùnànà nom kpá ló. 16Vaá be tṍ kọ, “Boo bée kọ nda níì súú dẽe nì, nda ním̄ dṹùnà nom kpá ló,” níá náa náa kọ á gá dṹùnànà nom kpá ló. 17Be zivè kà nom kpá ló nen beè dú áá kóló súú dẽe, éé ní e nen gá è tú dãmá nu é? Vaá be a beè dú áá kóló tṍ, éé ní e a gá è tú dãmá nu ló nu é? 18Sõò dì belí bé e a dì naa, Bàrì beè tú kele kele íb ke tõ̀ò nvee ló nom kpá ló nen dì belí bé e a léémá ẹlẹ kọ á dì naa. 19Be zivè kà nom kpá ló nen beè dú áá kóló ene ke tõ̀ò e a di ló nen, nom kpá ló nen náa gá è dì! 20Dì belí bé e a dì naa, gã́ bug ke tõ̀ò di ló nen, sõò dénè ẹ̀ẹ̀ dú t̃ẽ̀ènè kà nom kpá ló. 21Vóá à naa, súú dẽe náa é láá kọ́ nè bá kọ, “Nóo dúm̄ bíí ló!” À bè ge kọ togó é kọ́ nè kpóó tọ kọ, “Nóo dúm̄ bíí ló!” 22M dõòna sĩ́ deè, née gé láá naa tọ́ọ̀ kà nu be gbò ke tõ̀ò e a tõoí ló belí bé e kói á gévá lóá á géí ló. 23Gbò ke tõ̀ò e a dìí ló e e ólò ié bùlà kọ ka á gé lóá ní e e ólò palà ge nvèè ka ló é, boo tṍó e e ólò palà ge tú lé bá sẹ̀ẹ̀mà gbò ke tõ̀ò kẹ́ẹ e a dìí ló, 24èlmà bé e e ólò sẹ̀ẹ̀mà gbò kĩ e bè náa dú ke tõ̀ò kẹ́ẹ naa. Ẹlẹ, Bàrì, beè naa nom kpá ló nen m sĩ́ deè e a é náa kọ nen á palà ge nvèè ka ló gbò ke tõ̀ò e a dú bíí gè nvèè ka ló. 25Vóá à naa, nom kpá ló nen náa pooà, sõò dénè kele kele íb ke tõ̀ò e a di ló nen bulà ene m t̃ẽ̀ènè sĩ́ deè. 26Be tãàgà bã ló ene ke tõ̀ò e a di ló nom kpá ló nen, dénè na gbò ke tõ̀òa zọ́e mònnà gé tãàgà. Be bà nvèè ka ló ene ke tõ̀ò, à ẹẹlẹ̀ nyíe dénè na gbò ke tõ̀òa. 27Kátogóí, dénè boolo ní e o bṍònàì dui nom kpá ló Kráìst e, vaá bu nen à dú ene ke tõ̀ò e a dìe ló. 28M bõ̀òna ló Kráìst, Bàrì beè tú bu nen sẹlẹ bu ke tõ̀ò e a kuu ẹlẹ: Túá ke tõ̀ò, gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà, ní e a égè bàà, gbò kọ́ bùlà Bàrì, ní e a égè taa, gbò dò bá, kọ bé gbò e bà ólò sí tóm dù̃ùnè à nyoone. Dõòna kà à dú gbò e Bàrì beè nèva kpóó gè bomá gbò zọ̀ ló, nè gbò ge nvèè bá nè gbò nen, nè gbò ge tulè dõòna gbò nen, nè gbò ge ló bel m dõòna kà gbò dém bel. 29Dénè ọ̀và níì gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà, à bè gbò kọ́ bùlà Bàrì, à bè gbò dò bá nì. Dénè nen náa íe kpóó gè simá tóm dù̃ùnè, 30à bè kpóó gè bomá gbò zọ̀ ló. Níì dénè nen ní e a é láá ló bel m dõòna kà gbò dém bel, à bè ge tàb gbò mon belá é nì. 31Piigai boo gè gbĩ́i gè iei gbò dõ̀ò nu e a palà ge dì bíi. Sõò nu e m é gé do bá zogèi palà ge bọọ èl dénè gbò dõ̀ò nuí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\