1 KỌ́RÌNT 13

1Kà bè m̀ ló kọ̀láá íb dém bel e gbò nen à bè gbò nyómá tóm ólò lò, vaá ním̄ íè vulà súú dẽe ló, m̀ dì belí kòvà gílà à bè agẹ mon báà làlà e bà sá ló ene. 2Kà bè m̀ íe kpóó ge kọmá bùlà Bàrì vaá nyimá kọ̀láá kà nu vaá dã́ tẽ́ kọ̀láá kà nòò nu Bàrì e a di ke gũa, kà bè m̀ palà ge dẹlẹ nyíe boo Bàrì íná kĩ e m é láá kọ gù á aa kẽ vaá à àà, vaá ním íè vulà súú dẽe ló, ním̄ dú tọ́ọ̀ nu. 3Kà bè m dõo dénè nu e m íè nè gbò nen, vaá nè bãànà na nom kpá ló kọ bà á tú sã́ ọbmám̄, vaá ním̄ íè vulà súú dẽe ló, náa dọ tọ́ọ̀ kà bélè nèm̄. 4Vulà ólò ì̃ìmà nu vaá ié lé nyíe. Náa ólò bẹ́ nyíe, à bè ge pṍómí, à bè ge dàlà kpá ló boo. 5Vulà náa ólò lávi pọ́lọ́ láb, à bè ge dú pĩ́, à bè ge gbalá bã̀ sṹg. Vulà náa ólò bugi pọ́lọ́ ló nen. 6Vulà náa ólò ṍ kààgà boo nu e bè náa lelà, sõò à ólò ṍ kààgà boo nu e a lelà. 7Vulà náa ólò kõ̀òà. À ólò naa kọ nen á dẹlẹ nyíe boo Bàrì vaá ié ból dẽe sĩ́ nè ì̃ìmà nu m kọ̀láá kà di tõ̀ò. 8Vulà náa íe ke kùbmà. Ge kọ́ bùlà Bàrì é beè íná ke kùbmà, ge ló bel m dõòna kà gbò dém bel é beè kùà. Bug togó é beè inana gé kùbmà. 9Boo bée kọ bẹẹ bug togó, nè bé e è gé kọ́ bùlà Bàrì naa, náa gbõoma. 10Sõò tṍó e nu e a gbõoma é dú, ní e bè náa gbõoma é gboó iná kùbmà. 11Tṍó e m beè di pá nvíná, nà lò bel, nà bùlà nè nà bug togó beè belí ní pá nvín. Kátogóí, e m ni dú kà není, ním̄ lávìnà láb belí pá nvín. 12Nu e e gé mon kátogóí dì belí duu duu kói e a sìlà dẽe ẹ̀à sĩ́. Sõò tṍó e a é lée, è é beè monà sĩ́ nè sĩ́. Nu e m nyímà kátogóí dú báà sĩ́. Sõò tṍó e a é lée, m̀ é beè palà ge nyímá dénè nu dì belí bé e Bàrì ni nyimá dénè nu e a kil ló nda naa. 13Kátogóí, taàa kà nuí, e a náámá dẹ̀lẹ̀ nyíe boo, ból dẽe sĩ́ nè vulà súú dẽe ló, é di lee. Sõò vulà súú dẽe ló bọọ èl dénè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\