1 KỌ́RÌNT 16

1Kátogóí, kilma ló kpègè e o gbĩ́i ge lọlai vaá nveemai bá nèi gbò nvín Bàrì e bà di Judíàa. Naanii t̃ẽ̀ènè bé e m beè kọ́ naa nè gbò bõ̀òna ló Kráìst e bà di Galésìà kọ bà á naaá. 2Bu Dee Bàrì, bu bọ̀ì monii kọ ò kumàì sìgà kpègè sẹlẹi lọlíí m bé e bọọ pííla tóólá naa, kọ bé bíí gè kpáá lọlà kpègè náa é dinà tṍó e m é dú. 3Tṍó e m ni dú, m̀ é beè gboó emí kpá e a é náa kọ bà á nyímá ló gbò e boolo sai, vaá lẹ̀ẹ̀làva kọ bà á tú bọọ dõ̀ò nu tẹlẹ Jerúsàlẹ̀m. 4Be à lelà kọ nda á sina gé, bà é láá gboó zọ̀ nda gbá tọ. 5M̀ é dú gé kãái tṍó e m ni bééá Masẹdónìà lọ̀l--boo bée kọ m̀ é íè ge beeá Masẹdónìà. 6Be à sẹlẹ m̀ é tú sìgà tṍó à bè zivè kà tṍó tọ́ọí tõomaí ló, kọ bé ò láá nveenii bá nem̄i m gè naa kọ ḿ kil sĩ́ boo nà kyẽ̀è, kọ̀láá kĩ e m é aà tãanè. 7M̀ gbĩ́ ge mònii níì m bá gè tení beeái ló nì. M̀ ẹb dẽe sĩ́ kọ m̀ é tú kà zivè beg dẽe tṍó tõomaí ló, be Bàrì nè deè. 8M̀ é tõo Ẹ́fẹ̀sọ̀si dọ̀ dee Pẹ́ntìkọ̀st. 9Deè palà ge dì nèm̄ kĩí gè sí kà lé tóm, náa kal ló bée kọ gbò e bà gé bém̄ bọọ gã́ bug. 10Tṍó e Témọ̀tì é ínaí ló, monii kọ ò náànìì kọ lóe á dì̃ìnàí zẹ̀ẹ̀, boo bée kọ ẹlẹ gé sí tóm nè Dõò, dì belí bé e nda gé síná gé naa. 11Tọ́ọ̀ nen á gá ẹ̀vie kilma kẽ, sõò monii kọ ò nveènìì bá neíe kọ á kil sĩ́ boo a kyẽè m fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló, kọ bé à láá òòà kẽ dúm̄ ló. Boo bée kọ m̀ gé ẹbmà dẽe pá nà vígà m Kráìst nè ẹ̀ẹ̀ kọ bà é ooà kẽ dù. 12Kátogóí, kilma ló bẹẹ vígà Apọ́lọ̀s, m kọ́ nè dõòna gbò vígà m Kráìst nè ẹ̀ẹ̀ kà tõ̀ò tṍó kọ bà á kãái, sõò à gáà dú a bùlà kọ à é dúè kátogóí. Náa kal ló bée kọ vó, tṍó e a é íe tṍó, à é dú. 13Kuaí dẽe lói, elai agalai m bọọ zìgà bel, íei agẹ nyíe, nveai kpóó lói. 14Túi vulà súú dẽe ló naamai kọ̀láá nu e o gé naanii. 15Ò nyímàì nu e a kil ló Stẹ́fànàs nè pá a tọ. Baala ní túá gbò e ba è zẹ́ẹ́ kììà kẽ vaá dú gbò nen Kráìst m kpá dó Akáíà e, vaá ba è tú ba ló nè ge sí tóm nè gbò nvín Bàrì. M̀ gé bànii, e pá nà vígà, 16kọ ó tõonii kè kẽ gbò tule e a dì belí vó, nè kọ̀láá kà dõòna nen e a gé zọva sí íb tómí. 17Nyíem̄ ẹ́ẹ ló gè dù e Stẹ́fànàs, Fọtunátọ̀s nè Akáíkọ̀s dúí, boo bée kọ bà nyááá ló boolo e bè ó gém̄í ló 18vaá bà gboó naa kọ nyíem̄ á dì̃ìnà, dì belí bé e ba è naana gé kọ nyíe boolo á dì̃ìnà naaá. Nveenii ka ló íb gbò e bà dì belí vó. 19Gbò bõ̀òna ló Kráìst e bà di bálá sĩ́ Ésìà kanài mon. Akílà nè Presélà nè bõ̀òna ló Kráìst e a ólò di ba tọ à palà ge tú kà agẹ bá kànà mòn kól gbò nen Kráìst mái. 20Dénè gbò vígà m Kráìst e bà di kĩí kanài mon. Kanai mon ene m bá bé e a bọ́ ló kọ gbò nvín Bàrì á kànà mon ene naa. 21Nda, Pọ́ọ̀l tú ńda bá emmá níí: Nda, Pọ́ọ̀l, kanài mon. 22Kọ̀láá nen e bè náa vulè Dõò Jíìzọ̀s--pọ́lọ́ múú kyáá á dìé ló! Dù, e bẹẹ Dõò! 23Sàn nyíe bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s á zọ̀i tõ̀òà. 24Nà vulà súú dẽe ló á tùlà dénè bọ̀ì e o gbáai ló Kráìst Jíìzọ̀s.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\