1 KỌ́RÌNT 2

1Tṍó e m beè dúí lóá, e pá nà vígà, ním beè faalá pẹ̀lẹ̀ gã́ lò bel à bè nyima nen domáí ló gé lomá kà kà bel e a gṹá ló gbò nen kilma ló Bàrì nèi. 2Boo bée kọ m beè beelá fùl kọ ním̄ gé nóòmài tọ́ọ̀ kà nu, èlmà áá nu e a kil ló Jíìzọ̀s Kráìst nè a ú boo bàà gbànà té. 3M beè tõoí zẹ̀ẹ̀ m ọ́ọ́ ọọ̀ ló nè pọ̀ nè kéné ló, 4vaá ním̄ beè tú kpéè gã́ e a dẹẹà boo nyima nen lomá à bè ge dòmà bá mon bel Bàrì nèi. Tãa vó, m beè ló vaá dò bá m sĩ́ deè e a è tẹlẹ bàlà kẽ naa kọ gbò nen á nyimá kọ Nyómá Káí Bàrì íe kpóó. 5Vóá à naa, níì nyima nen ní e a náa kọ ó dẹlẹi nyíe boo Kráìst e nì, sõò à dú bá kpóó e Bàrì íe. 6Be gé sõò, m̀ ólò ló nu e a kil ló nyima tṍó e m di zẹ̀ẹ̀ gbò e bà ni aga ló m nyómá, sõò níì nyima pá bàlà booí nì, à bè ní e gbò kpóó e bà gé bẹl na kà bàlà booí, e bà é beè tá sĩ́á, ié nì. 7Nyima e nda gé veeí dú nyima Bàrì e a gṹá ló gbò nen. Bàrì beè gṍ nyimaí ló gbò nen, sõò bé sĩ́ à kálá dèm bàlà booí, a beè noo gè tú nyimaí tẹlẹ bàlà kẽ kọ bé à dú beéle ka. 8Tọ́ọ̀ kà gbò e a gé bẹl na kà bàlà booí gáà beè ie na kà nyimaí. Be bà a ié nyimaí, bà náa gá è beè tú bẹẹ Dõò e ka di ló ká kú té. 9Sõò dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ: “Nu e tọ́ọ̀ nen gáà beè mòn, à bè ge dã̀, nu e tọ́ọ̀ nen gáà beè bugi togó boo kọ à é láá naaá, ní e Bàrì beè kumà sẹ̀ẹ̀ gbò e bà vulèe dẽe ló é.” 10Sõò beele ní e Bàrì tú nyimaí tẹlẹ bàlà kẽ nè tenmá bá a Nyómá Káí é. Nyómá Káíí nyímá kọ̀láá kà nu e a kil ló Bàrì, bãànà kà kè tẽ́ a bùlà e a di ke gũa. 11Áá nyómá e a di m nen ní e a nyímá dénè bùlà nen é. T̃ẽ̀ènè báá, áá Nyómá Bàrì ní e a nyímá dénè bùlà Bàrì e. 12Bàrì náa nèi nyómá pá bàlà booí. Tãa vó, à nèi ńlẹ Nyómá, kọ bé è nyímá ló dénè nu e a ni dõo nèi. 13Vóá à naa, tṍó e beele gé ló bel e a kil ló gbò nuí, née ólò tú nu e nyima nen beè nóòmài lomá. Tãa vó, ní e Nyómá Káí beè nóòmài ní e e ólò tú lomá é, vaá bààmà tẽ́ kà kà bel e a kil ló Nyómá Káí nè gbò e bà íe Nyómá Káí é. 14Kọ̀láá nen e bè náa íe Nyómá Káí náa é láá ié dõ̀ò nu e a dú bá Nyómá Bàrì. Nen e a di naa vó, náa é nyímá ló nu e dõ̀ò nu Bàrì kọlà. À é dúe kélè kélè dẽe ló, boo bée kọ áá nen e a íe Nyómá Káí ní e a é láá nyimá ló nu e a kọlà e. 15Kọ̀láá nen e a íe Nyómá Káí gé láá nyimá tẽ́ bé e kọ̀láá nu dì naa, sõò tọ́ọ̀ nen náa é láá nyímá tẽ́ bé e ẹlẹ dì naa. 16Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ: “Mée nyímá bùlà Dõò e? Mée é láá nèe dùùlà bá deè tṍ é?” Sõò beéle bùlà nè ní Kráìst dú t̃ẽ̀ènè kà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\