1 KỌ́RÌNT 3

1Pá nà vígà, ním̄ beè láá tú bá e m ólò lomá bel nè gbò e bà ni íe Nyómá Káí lomá bel nèi, sõò m beè ló bel nèi dì belí gbò e nom kpá ló gé lẹẹlàva bel ló, e bà di di pá nvín kilma ló dò bá nu Kráìst. 2M beè nèi má, níì kpò gyã́á nì. Boo bée kọ ò gáà beè tulai gè dei kpò gyã́á, vaá bãànà kátogóí ò gáà tulai gé, 3boo bée kọ ò dii e o gé tõonii dùm belii gbò e nom kpá ló gé lẹẹlàva bel ló. Ò bẹ́i nyíe ló ene vaá kanai ene, e a zogè kọ ò tõonii dùm belii gbò e nom kpá ló gé lẹẹlàva bel ló, vaá ò lavii láb belii pá bàlà boo. 4Tṍó e ene bọ̀ì kọ, “Nda di nvée Pọ́ọ̀l,” vaá na nená à kọ, “Nda di nvée Apọ́lọ̀s,” à zogè kọ ò lávìì láb belii pá bàlà boo. 5Apọ́lọ̀s mée é? Vaá nda, Pọ́ọ̀l, mée é? Beele pọ́ì gbò tóm Bàrì, e a beè tení dú ló naa kọ ó zigai ló Lé Kpẹaá. Bu bẹ̀ì gé sí tóm e Dõò beè nèi kọ é sì. 6Nda beè fò, Apọ́lọ̀s à tṍ múú kúm, sõò Bàrì ní e a è naa kọ á dùm e. 7Nen e a fó nè nen e a tṍ múú kúm náa bọọ, sõò Bàrì e a náa kọ á dùm ní e a bọọ é. 8Nen e a fó nè nen e a tṍ múú kúm gé sí t̃ẽ̀ènè kà tóm. Bàrì é kpẽ́ nè bu nen nyòòmà bé e tóm e ẹlẹ beè sì tóólá naa. 9Boo bée kọ pálàa beele gé gbá sí tóm nè Bàrì, vaá boolo ò dii belii ól Bàrì. Ò dii belinai gé tọ e Bàrì tib. 10Dì belí nen e a palà tìb tọ, nda beè tú dõ̀ò nu e Bàrì beè dõo nèm̄á dòmà díí kẽ, vaá dõòna nen gé noo tọ boo. Sõò bu nen á ié ọ́ẹ́ dẽe kilma ló bé e a é noo tọ boo dò díí kẽí naa. 11Boo bée kọ tọ́ọ̀ kà dò díí kẽ e dõòna nen é láá kpáá dò èlmà ní e Bàrì beè dò lọ̀li, e a dú Jíìzọ̀s Kráìst, á géná. 12Sìgà gbò é tú nóo kpé, à bè ẹ́ẹ́ kpé, à bè kpò dem e a sí kpègè nòòmà tọ boo dò díí kẽí. Dõòna gbò é tú ú té, à bè víl, à bè sál nòòmà. 13Vaá tóm bu nen é dọ bàlà kẽ dee e Kráìst é dú gé beelá bel ló bàlà booí. Boo bée kọ deeá, Bàrì é tú sã́ dòmà tóm bu nen, naa ní e bà é nyímá ló íb nu e bu nen géè simá a tóm. 14Bàrì é nè kpẽ́ nen e sã́á náa táa nu e a beè noo boo dò díí kẽá kyọ̀. 15Sõò be nen e sã́á táa a tóm kyọ̀, Bàrì náa é nee kpẽ́. Be gé sõò, ẹlẹ é duuà dì belí nen e bà duulàe lọl dáà sã́. 16É kọ nóó nyímàì kọ boolo ní e o dúì tọ káí Bàrì, vaá Nyómá Káí Bàrì à dìí m é? 17Kọ̀láá nen e a kyọ̀gàlà tọ káí Bàrì, Bàrì é kyọ sĩ́ ẹlẹ. Boo bée kọ tọ káí Bàrì di káí, vaá boolo ní e o dúì a tọ káí é. 18Tọ́ọ̀ nen á gá kẹlẹ a bá. Be à íe nen e a dìí zẹ̀ẹ̀ e a íé bùlà kọ à nyímàè nu nyòòmà bé e pá bàlà booí ólò ẹ̀b nu naa, á bã̀ ból, kọ bé à ié kà lé nyìmà nu. 19Boo bée kọ nu e pá bàlà booí tú kolmá nyìmà nuá dú kélè kélè dẽe kè sĩ́ Bàrì, dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa kọ, “Bàrì sií gbò e bà kọ bà nyímàè nu gbẹẹ m ba kyèèlè.” 20Dõòna ke tõ̀ò m Kpá Káí à kọna gé kọ, “Dõò Bàrì nyímá naa vó kọ bug togó gbò nyima náa dọ tọ́ọ̀ kà bélè.” 21Vóá à naa, tọ́ọ̀ nen á gá tú nen kààmà ka. À dú kà kà kọ dénè nu kuu boolo, 22kà bè Pọ́ọ̀l, à bè Apọ́lọ̀s, à bè Sífàs, à bè bàlà booí, à bè ú, à bè dùm, à bé dénè nu e a di kátogóí nè ní e a gé dú deè sĩ́--dénè ẹ̀ẹ̀ kuu boolo, 23vaá boolo ò kuulii Kráìst, vaá Kráìst à kuu Bàrì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\