1 KỌ́RÌNT 4

1Túi dì belí gbò tóm Kráìst, e Bàrì tú tóm gè vee a kà kà bel e a di ke gũaí nvèè bá. 2Ene kà nu e a dú bíí e a dì kọlà kọ gbò tóm á bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo. 3Kilma kĩ e nda dì, náa bọọm̄ ló kà bè boolo à bè dõòna gbò béélám̄ bel ló. Nda ním̄ ólò béélá bel ló nà bá. 4Nyíem̄ náa bẽ́gèm̄ bel, sõò níì vó ní e a zogè kọ tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́ á gém̄ bá é nì. Dõò ní e a é béélám̄ bel ló é. 5Boo bée vó, ó gá tui Dõò gbẹẹlii deè e bè à gáà dù vaá gyai sĩ́ beelái bel ló tọ́ọ̀ nen. Tṍó e a é dú gé beelá kùbmà nvée bèèla bel, a é tú gbò nu e a di gṹá m kùkùù gín kátogóí zogè ẹ́ẹ́ dee vaá tú gbò nu e a di bùlà gbò nen tẹlẹ bàlà kẽ. Tṍóá Bàrì é gboó tú ka e a bọ́ ló bu nen nèe. 6Boo bée boolo, e pá nà vígà, ní e a náa vaá m̀ tú Apọ́lọ̀s nè nda naamá nu dòmà bá nèi m gbò belí é, kọ bé ò láá noi lọlíí ló pálàa beele kọ náa dú lé kọ ó zelii boo nu e ba è emí m Kpá Káí. Tọ́ọ̀ bọ̀ì ó gá dalai ene nen boo vaá kilmai dõòna nen kẽ. 7Mée ní e a è bọ̀ọ̀vẹ̀ni kpãa èlmà na gbòa é? Bàrì ní e a è nèni kọ̀láá kà nu e o íè e. Be à dì naa vó, ó gá dàlà kpá ló boo belí kọ nu e o íeá níì dõ̀ò nu nì. 8É kọ dénè nu a gbõomáí ló? É kọ o bãi méné lọ̀lii? É kọ o dúi gbò méné e o gé lẹẹlai bel vaá beele é géí ló? À gá è dú nà tàn kọ ó lẹẹlai bel kọ bé beele zọ́i lẹ̀ẹ̀là. 9À tõo ló nda belí kọ Bàrì náa kọ beele e Jíìzọ̀s lẹẹlà é dú gbò e e kil kẽ lọ̀l vaá à lee, dì belí gbò e bà béélá ú nèva. Boo bée kọ beele dú nu ẹb nè bàlà boo, kà bè gbò nen à bè gbò nyómá tóm Bàrì. 10Beele bã ból boo bée Kráìst, sõò boolo dúì gbò nyìmà nu tení dú ló gè gbaa ló Kráìst! Ló beele ọọ, sõò ló boolo agà! Bà ẹb beele tẹlẹ kẽ, sõò bà nvèè ka ló boolo! 11Tẹlẹ kátogóí, tá kói gé tá ló beele, vaá òòi gé ká kpáá, è gé nveà sava kàn, è gé bõà bom, è gé tẹẹ aa na ke tõ̀ò dọ na ke tõ̀ò, 12è tú bẹẹ bá simá tóm. Tṍó e bà kalii gbéé, è tãànèva dee bá. Tṍó e bà bíígèi ló, è ì̃ìmà. 13Tṍó e bà ònii, è tú lé mon bel aamá nèva. È dì belí kpá kẽ m bàlà booí. È dú gbò e bè é gé ló tọ́ọ̀ kà nu boo kunu kẽí tẹlẹ̀ kátogóí! 14Ním̄ émì nuí mái boo bée ge siimai kẹ́ẹ, sõò ge nèi dùùlà bá deè tṍ dì belí pá nà nvín e m palà ge vulè. 15Boo bée kọ kà bè ò íèì bóó bóó gbò nen e bà gé nóòmài dò bá nu Kráìst, nóó íèì gbele tõ̀ò tẹ̀. Boo bée kọ nda dú bọọ tẹ̀ m Kráìst Jíìzọ̀s tení domá ló Lé Kpẹa e nda beè faalá mái gè naa kọ ó gbaáíé lóá. 16Vóá à naa, m̀ gé bànii kọ ó noi nda. 17Boo bée vó ní e a náa m̀ lẹ̀ẹ̀là Témọ̀tì, e a dú nà nvín m Bàrì mái é. À bọ́ ló dẹ̀lẹ̀ nyíe boo vaá m̀ palà ge vulee. À é tú gbò dò bá nu e nda ólò tõo boo m ńda ge gbaa ló Kráìst Jíìzọ̀s, e a dú gbò nu e nda ólò noòmà m kọ̀láá kà bõ̀òna ló Kráìst e a di kọ̀láá ke tõ̀òa, kẽeeí nyíe. 18Sìgà bọ̀ì dàlà kpá ló boo boo bée kọ ò íèì bùlà kọ ním̄ é dú gé kãanái. 19Sõò be à dú bùlà Dõò, m̀ é valẹ̀ dúí ló, vaá nda é nyímá ló íb kpóó e a di ló gbò e bà gé dàlà kpá ló booí, e bè níì ba gè dọ kẽ ló bel nì. 20Boo bée kọ lẹ̀ẹ̀là bel Bàrì níì bel m gã́ nì, sõò kpóó e a di ló nen. 21Ńmoní ní e a é léémái é? É kọ ḿ faalá kpóó té, tṍó e m é dúí ló, sẹ̀ ḿ tú nyómá vulà súú dẽe ló nè gbọ́ọ́ gbọọ̀ ló domá é?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\