1 KỌ́RÌNT 5

1À íe kpẹa e m dã́ e a tẹlẹ bàlà kẽ kọ à íe dùm kùnà kúnà e a dìí zẹ̀ẹ̀, íb ní e bãànà gbò e bà náa nyímá ló Bàrì náa é tom gè naa. Bà kọ́ nèm̄ kọ à íe nen e a dìí zẹ̀ẹ̀ e a kúná va a tẹ̀! 2Vaá ò gé dalai kpá ló boo! Tãa vóá, ò gá è bãagai, vaá à bọ́ ló kọ ó kpoi nen e a náa íb nuí lọaí zẹ̀ẹ̀i. 3Náa kal ló bée kọ nà sĩ́ á géi zẹ̀ẹ̀ kĩá, sõò nà nyómá dìí zẹ̀ẹ̀. Vaá dì belí nen e m dìí zẹ̀ẹ̀ kĩá, m̀ éla boo bée bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s áá tóm vaá beelá bel ló nen e a náa íb pọ́lọ́ nuí. Tṍó e o é bṍónai, ńda nyómá nè kpóó e a aa bá bẹẹ Dõò Jíìzọ̀s é díí zẹ̀ẹ̀. 5Na tóm gboó túi nená nveenii bá Sétàn kọ á kyọ̀ a nom kpá ló, kọ bé a nyómá duuà dee e Dõò é béélá bel ló bàlà booí. 6Náa dú lé kọ ó dalai kpá ló boo! Nóo nyímài kọ gbálà ńkem nu e a ólò gbuuve fétúlú ní e a ólò gbuuve zivè kpò fétúlú lọa bá é? 7Logii nómá nu e a ólò gbuuve fétúlúá lọ̀ai zẹ̀ẹ̀i kọ bé ò gboó dii belii ãa kpò fétúlú e nu e a ólò gbuuve á gé gbàà, dì belí bé e nda nyímài ló kọ ò ólò dii naanii. Boo bée kọ beéle Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí a lée, kátogóí e Kráìst, e a dú bẹẹ nvín naanà ból Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí, ni vááái gyọ́ọ booí. 8Naanii mè é tú õ̀òà nyíe nè kà kà bel, e a dì belí fétúlú e nu e a ólò gbuuve á gé gbàà, demá bẹẹ Vààla Gyọ́ọ Ténì Zelí, níì pọ́lọ́ nè bàg, e a dì belí fétúlú e nómá nu e a ólò gbuuve di gbàà, nì. 9M kpá e m beè émí máiá, m beè kọ́ nèi kọ ó gá gbaai ló gbò kùnà kúnà-- 10ním kọ gbò e bà náa nyímá ló Bàrì vaá bà dú gbò kùnà kúnà, à bè gbò gọ̀l òò, à bè gbò zib, à bè gbò e bà kúmí sĩ́ kẽ nè gbò ńbàlì e bà náàmà bá, tã́gíní bé e gè kpòòlà ló lọl ló baala dú gè lele tọ aa m bàlà booí áá tómá. 11Nu e m beè kọ̀ kọlà kọ ó gá gbaai ló tọ́ọ̀ nen e a kọ́ ẹlẹ vígà m Kráìst, vaá à dú nen kùnà kúnà, à bè kọ à íé gọ̀l òò, à bè kọ à gé kúmí sĩ́ kẽ nè gbò ńbàlì e bà náàmà bá, à bè ge ló bel ló nen, à bè ge ṍ míí tẽeá dẽe, à bè nen zib. Ó gá zẹ́ẹ́ zọi nen e a di naa vó ĩiai tẽ́ kẽ vaá deai gyã́á. 12Boo bée kọ náa íe nu e a kuúm̄ ge kọ ḿ beelá bel ló gbò e bà di dẹi. Bàrì ní e a é bééláva bel ló é. Sõò gbò e a dìí zẹ̀ẹ̀ m bõ̀òna ló Kráìst ní e boolo é béelai bel ló é. Dì belí bé e Kpá Káí kọ́ naa, “Kpoolai pọ́lọ́ nen lọaí zẹ̀ẹ̀.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\