1 KỌ́RÌNT 6

1Be à íé nen e a dìí zẹ̀ẹ̀ e a vígà m Kráìst nè ẹ̀ẹ̀ íe dùlà bel, á gá gbẹẹ gè kọ gbò nvín Bàrì á bã m vaá gé túe dọ̀mà dọ̀ ke gbàà gbò e bà náa nyímá ló Bàrì. 2Nóo nyímài kọ gbò nvín Bàrì é béélá bel ló pá bàlà booí? Vaá be à dú gè kọ boolo é beelai bel ló pá bàlà booí à, à é náà vaá nóo gé láá beelai gbò ńkem bel é? 3Nóo nyímàì kọ beele é beè beelá bel ló gbò nyómá tóm Bàrì? Éé ní e a é náa vaá nóó láá beelai bel e a kil ló bọọ dùm boo kunu kẽí é? 4Be à íe bel e a dì naa vó e a dọ kẽ, éé ní e a náa vaá ò tui mai gbò e bà á gé m bõ̀òna ló Kráìst kọ bà á beelá é? 5M kọ́ vóí bé kẹ́ẹ sííi! É kọ náa íe tọ́ọ̀ nen e a nyímá nu e a di zẹ̀ẹ̀ boolo e a é láá bã m bel e a di gbàà bàà vígà m Kráìst, 6be sĩ́ nen Kráìst à tú a vígà m Kráìst dọ̀mà dọ̀ ke gbàà gbò e bà náa nyímá ló Bàrì? 7Ge kọ ò kánàì vaá tuai ene dọmai dọ̀ palà ge zogè kọ ò dọì. Éé ní e a náa vaá nóò láá ĩimai pọ́lọ́ e nen síi é? Éé ní e a náa vaá nóò láá ĩimai be nen gĩ́ímái ló é? 8Tãa e o náanii vó, áá boolo o gboó síàì pọ́lọ́ vaá gĩimai ló ene, e o gbáài dúai vígà m Kráìst! 9Boolo palà ge nyimai kọ gbò pọ́lọ́ náa é di zẹ̀ẹ̀ gbò e Bàrì é lẹẹlà bel ló. Ó gá zigai kọ bà á kẹlẹ̀èi. Gbò kùnà kúnà, à bè gbò e bà kúmí sĩ́ kẽ nè gbò ńbàlì e bà náàmà bá, à bè gbò e bà kúná va dóm nè gbò va dóm e bà gbẹẹ ba dóm kuná gã̀, à bè gbò gbálà e bà ólò kúná pá gbálà nè gbò bia e bà ólò kúná pá bia, 10à bè gbò zib, à bè gbò gọ̀l òò, à bè gbò e bà ólò ṍ míí tẽeá dẽe, à bè gbò e bà ólò ló bel ló nen, à bè gbò e bà ólò tú bá kpóó zìbmà nu náa é di zẹ̀ẹ̀ gbò e Bàrì é lẹẹlà bel ló. 11Sìgà bọ̀ì beè dii naanii vó. Sõò Bàrì beè gboó logíi õ̀ònà vaá sài naamá pá ńlẹ gbò vaá leevèi bel tení domá ló bée Dõò Jíìzọ̀s Kráìst nè Nyómá bẹẹ Bàrì. 12Sìgà nen é láá kọ, “M̀ di pọ́ì ge naa kọ̀láá íb sĩ́ nu.” À dú kà kà, sõò dénè nu náa dọ bélè. Nda gé láá kọ nda diè pọ́ì ge naa kọ̀láá íb sĩ́ nu, sõò ním̄ é zigà kọ tọ́ọ̀ kà nu á lẹ̀ẹ̀làm̄ bel ló. 13Dõòna nen é láá kọ, “Gyã́á dì nè ge dé nvea gbàà, vaá gbàà à dì nè ge dé gyã́á nvee m.” À dú kà kà, sõò Bàrì é beè gbá kyọ̀ sĩ́ pálàa ọ̀và. Nom kpá ló nen á gé nè kúnà gã̀, sõò à dì nè ge simá tóm nè Dõò, vaá Dõò à dì nè ge bumá nom kpá lóá. 14Bàrì beè kẽee Dõò Jíìzọ̀s lọl ke mà ú, vaá à é kẽeena gé beele tení dú ló a kpóó. 15Nóo nyímàì kọ bọọ nom kpá ló dṹùnà nom kpá ló Kráìst? É kọ m é gboó tú nom kpá ló e a dṹùnà ní Kráìst gé gbá ló ní nen kùnà kúnà? Á lọ̀! 16À bè kọ nóo nyímàì kọ nen e a tú a nom kpá ló gbá ló ní nen kùnà kúnà gbá zọ̀e dú t̃ẽ̀ènè kà nom kpá ló? Kpá Káí kọ, “Dóm nè va e bà tú ba nom kpá ló gbá ló ní ene é gbá dú t̃ẽ̀ènè kà nom kpá ló.” 17Sõò nen e a tú a ló gbá ló Dõò zọe dú t̃ẽ̀ènè kà m nyómá. 18Kpoolai ló lọlii ló kúnà gã̀. Kọ̀láá íb dõòna kà pọ́lọ́ e nen sí náa kyọ̀gàlà a nom kpá ló, sõò nen e a kúná gã̀ sí pọ́lọ́ a nom kpá ló. 19Nóo nyímàì kọ bọọ nom kpá ló ní e a dú tọ káí Nyómá Káí, e Bàrì beè nèi kọ á tõoí m é? Nóo íèì kói ló bọọ ló, sõò Bàrì ní e a íéi kói ló é. 20A beè zálii m gã́ ki. Vóá à naa, sẹlẹi bọọ nom kpá ló m sĩ́ deè e a é nvèè ka ló Bàrì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\