1 KỌ́RÌNT 7

1Kátogóí, ge ló bel kilma ló kpẹa e o beè emii m kpá e o beè lẹẹlai mám̄íá: À dú lé kọ pá gbálà á gá íná ló pá bia. 2Sõò boo bée ge kpèg lab dògò kúnà gã́, à dú bíi kọ bu kà pá gbálà á ié ńlẹ va vaá bu kà pá bia ie ńlẹ dóm. 3Dóm á tú a ló nè a va, vaá va á túná gé ńlẹ ló nè a dóm. 4Va náa íe kói ló a ló, sõò a dóm ní e a íee kói ló é. T̃ẽ̀ènè báá na gé dóm náa íe kói ló ńlẹ ló, sõò a va ní e a íée kói ló é. 5Ene á gá kìn ge tú a ló nè na nená, daalá lọl ló kọ à dú bila ló pálàa bọ̀ì ge zẹ́ẹ́ nèà kpulu dẽe tṍó ló gè tãàgà ló Bàrì. Vaá tṍó e níé ni tení tà, ò kpáá daanái gé togó nàà nu dóm nè va. Níí bé e o é tõonii naanii é, kọ be nóo dọi kè bá dàg Sétàn tení dú ló gè kọ nóo láá lẹẹlai bel ló bọọ kpá ló é. 6Ním̄ lẹẹlài bel kọ ó naanii vó, sõò m̀ kọ́ gé nèi dì belí dùùlà bá deè tṍ. 7À gá è leemám̄ gè kọ dénè bọ̀ì ó tõonii dì belí bé e nda dì naaí. Sõò bu nen íe ńlẹ dõò nu e a dì kele e Bàrì beè nè ẹlẹ; à nè na íví na není, à nè na ívá dõòna nen. 8Kilma kĩ e gbò e bà gáà ia dóm à bè ge ílí va nè gbò va tãa nè gbò dóm e va beè ú ààvá ló dì, m̀ kọ à é palà ge dú lé gè kọ bà á gbẹa kóló ló dì belí bé e nda dì naaí. 9Sõò be bà náa gé láá lẹ̀ẹ̀là bel ló ba ló, bà á ilá. Boo bée kọ à dú lé gè ilá èlmà ge ú gbẹa bá gbele kpóó tàn ló pá gbálà nè pá bia. 10Kilma kĩ e gbò e ba è ilí va à bè ge iá dóm dì, m̀ nè logí e a aa bá Dõò (níì ńda nì) kọ: Va á gá teá aa ló a dóm. 11Sõò be à gá náa vaá à naa vó, á gbẹa kóló ló à bè kọ, be náa é náa naa vó, á òòà kẽ gé zọ̀ a dóm naaá fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló vaá bà tõoà. Vaá dóm á gá sii bá a va. 12Kilma kĩ e dénè na gbòa dì, m̀ kọ́ (níì Dõò ní e a kọ́ vó é nì, sõò nda ní e m kọ́ vó é) kọ: Be à íe vígà pá gbálà m Kráìst e a íe va e bè náa dẹlẹ nyíe boo Kráìst, vaá pá biaá à zìgà kọ à é tõonìèe ló, pá gbálàa á gá siíe bá. 13Vaá be à ie vígà pá bia m Kráìst e a è iá dóm e bè náa dẹlẹ nyíe boo Kráìst vaá pá gbálàa à zìgà kọ à é tõonìèe ló, pá biaá á gá teá ààé ló. 14Boo bée kọ dóm e bè náa dẹlẹ nyíe boo Kráìsta gé láá tení dú ló a vaá, vaá dú nvín Bàrì. Vaá va e bè náa dẹlẹ nyíe boo Kráìsta gé láá tení dú ló a dómá vaá dú nvín Bàrì. Be náa è dì naa vó, à gá è tavàlà ló ba gbò nvín gè láá nyímá ló Bàrì, sõò tṍó e a dì naa vóá, bà íé deè gè láá tení dú ló ba tẹ̀ nè ba kà dú gbò nvín Bàrì. 15Náa kal ló bée kọ vó, be nen e bè náa dẹlẹ nyíe boo Kráìsta gbĩ́ gè kìl aa ló a dóm à bè a va e a dẹlẹ nyíe boo Kráìsta, á àà. M na sĩ́ deè, tọ́ọ̀ kà log náa sííá vígà pá gbálà à bè pá bia m Kráìsta. Boo bée kọ Bàrì beè kolii kọ ó tõoníí m fẹ́ẹ́ fẹẹ̀ ló. 16Nóo nyímà sẹ̀ olo, va e o dẹlẹ nyíe boo Kráìsta, é láá dùùlà o dóm à, à bè kọ sẹ̀ olo, dóm e o dẹlẹ nyíe boo Kráìsta, é láá dùùlà o va à. 17Áá nu e a dì kọlà kọ bu nen á tõo dùm e Bàrì beè nè ẹlẹ, nè ge tõo belí bé e a beè dì naa tṍó e Bàrì beè kolíe. Níí bé e m gé nóòmà m kọ̀láá kà bõ̀òna ló Kráìst naa é. 18Nen e a ni kòòà tṍó e Bàrì beè kólíe, á gá gbĩ́ gè gyù kpĩ́i kòòàa lọa lóe. Nen e bè à gáà beè kòòà tṍó e Bàrì beè kólíe, á gá kọ à é kooàè. 19Boo bée kọ ge kọ ò kooà à bè kọ nóo kooà náa íe bel. Nu e a íe bel kọlà ge gbàn tṍ ló lẹ̀ẹ̀là Bàrì. 20Kọ̀láá nen á tõo belí bé e a beè dì naa tṍó e Bàrì beè kolíe. 21Be ọ̀ọ̀ beè gyóòlo tṍó e Bàrì beè kolíni, ó gá bùlà. Sõò be ò iè deè ge di pọ́ì, tú simá tóm. 22Boo bée kọ nen e a è di kè bá gyóòlo tṍó e Dõò beè kolíe di pọ́ì kè bá Dõò. T̃ẽ̀ènè báá, nen e a è di pọ́ì tṍó e Kráìst beè kolíe ooa kẽ dú a gyóòlo. 23Bàrì beè zalii m gã́ ki. Vóá à naa, ó gá dui gyóòlo nèi gbò nen. 24Pá nà vígà m Kráìst, bu nen á tõo kè sĩ́ Bàrì belí bé e a è dì naa tṍó e a beè kolíe. 25Kátogóí, ge ló bel kilma ló gbò e bà gáà ia dóm à bè ge ilí va e o beè émii nu e a kil ló mám̄iá: Dõò náa lẹẹlam̄, sõò nda gé kọ́ ńda bùlà dì belí nen e bà é láá dẹlẹ́m̄ nyíe boo, tení dú ló sàn nyíe Bàrì. 26Nyòòmà bé e tãàgà dì naa kátogóí, à gá è leemám̄ kọ nen á tõo belí bé e a dì naa. 27Be o beè ílí va, ó gá gbĩ́ gè sọ̀e bá. Be ò gáà ilí va, ó gá gbĩ́ va. 28Sõò be ò ílí va, nóo sí pọ́lọ́, vaá be pá bia e bè à gáà ia dóm íá dóm, náa sí pọ́lọ́. Sõò à gá è leemám̄ kọ ó gá bãi gbàà tãàgà e gbò e ba ía dóm nè gbò e bà ílí va gé tení bá kọ̀láá deeí. 29Nu e m gé kọ́ kọlà vóí, e pá nà vígà: Tṍó á géná, vaá lọl kátogóí ààmà, gbò e ba è ilí va á tõo belí gè kọ bà gáà zẹẹ ilìè va. 30Gbò e gĩ́ì tó di dẽe, á lavi láb belí gè kọ gĩ́ì tó á zẹẹ geèvá dẽe. Gbò e bà gé ṍ kààgà, á tõo belí gè kọ bà náa gé ṍè kààgàè. Gbò e bà gé zálí nu, á tõo belí gè kọ nu e bà gé zálìèa níì ńbaála nì. 31Gbò e bà gé tú nu bàlà booí simá tóm, á tõo belí gè kọ bà náa gé simàè tóm. Boo bée kọ bé e bàlà boo meà naa kátogóí é gé tá sĩ́. 32À é léémám̄ gè kọ ó gá tãagei bọọ bùlà. Pá gbálà e bè à gáà ili va ólò bùlà tóm Dõò, bé e a é náa vaá à náanìè lèèma Dõò. 33Sõò pá gbálà e a ni ílí va ólò bùlà nu bàlà boo, bé e a é náa vaá à náanìè lee ló a va. 34Boo bée vó, à é gboó ié dõ̀òà bùlà. Pá bia e bè à gáà ia dóm à bè nvín pá nyáá e bè à gáà si ló pá gbálà ólò bùlà tóm Dõò, bé e a é náanìè vaá à die káí m nom kpá ló nè m nyómá. Sõò pá bia e a ni íá dóm ólò bùlà nu bàlà boo, bé e a é náa vaá à náanìè lee ló a dóm. 35M̀ kọ́ naa vóí boo bée kọ m̀ gbĩ́ ge nvèè bá nèi. Ním̄ gé gbĩ́ ge beníi. Tãa vó, m̀ gé gbĩ́ gè kọ ó naanii lèlà nu e a bọ́ ló, vaá ò túi dénè bọọ bùlà mmeí boo tóm Dõò. 36Nu e a kil ló pá gbálà nè pá bia e ba è kù̃ùnà gã́ kọ bà é ílàè: Be à tõo ló pá gbálàa belí gè kọ mè náa lávìè lé láb kilmae ló nvín pá biaá vaá náa láá lẹ̀ẹ̀là bel ló a tàn pá bia, vaá à dìe bùlà kọ bà é ílàè, bà á ilá, dì belí bé e a íe bùlà naa. Níá níì pọ́lọ́ nì. 37Sõò be pá gbálà e a palà ge beelá fùl kọ náa é ílìè pá bia, e bà ni è kù̃ùnà gã́ kọ bà é ílàèa, láá lẹ̀ẹ̀là bel ló a tàn pá bia vaá à beelá lọa kè tẽ́ nyíee kọ náa é ílìèe, à láá naa gè kọ náa ílíe. 38Vóá à naa, pá gbálà e a ílí va náa lé nu, sõò nen e bè náa ílí va náa kà lé nu. 39Pá bia e a è iá dóm á gé pọ́ì ge aa ló a dóm gé iá dõòna nen boo tṍó e a dóm di dùm. Sõò be a dóm ú, à di pọ́ì ge gboó iá kọ̀láá kà pá gbálà e a léémáe, sõò á mòn kọ à íàè nen Kráìst. 40Náa kal ló bée kọ vó, à é palà ge ié ẹ́ẹ́ nyíe be à gbẹa kóló ló. Níá ńda bùlà, vaá m̀ bùlà kọ Nyómá Bàrì gé lẹẹlam̄ bel ló.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\