1 KỌ́RÌNT 8

1Kátogóí, m̀ gé ló bel kilma ló nu e o beè emií kilmai ló nom e bà váámá gyọ́ọ nè gbò ńbàlì e bà náàmà báá. À dú kà kà kọ, “dénè bẹ̀ì nyímà nu,” dì belí bé e bà kọ́ naa. Íb na kà nyìmà nu ólò naa kọ nen á dàlà kpá ló boo, sõò vulà súú dẽe ló ólò naa kọ é kil sĩ́. 2Be à ié nen e a íe bùlà kọ à nyímàè nu, náa zẹ́ẹ́ nyímá kà lèlà nu e a dú bíi kọ á nyimá. 3Sõò nen e a vulè Bàrì, Bàrì nyímáe ló. 4Vóá à naa, kilma ló gè bà nom e ba è vaamá gyọ́ọ nè gbò ńbàlì e bà náàmà bá: È nyimà kọ nu e bà náàmà bá náa doga tõ̀ò kà kà Bàrì. È nyímá kọ kóló t̃ẽ̀ènè kà Bàrì e a dì. 5Kà bè à ié gbò nu e bà kolíva “gbò ńbàlì,” e bà di káála à bè boo bàlà boo, dì belí bé e “gbò ńbàlì” nè “gbò dõò” bọọ gã́ bug naa, 6kilma kĩ e beele dì, Kóló t̃ẽ̀ènè kà Bàrì e a dì, e a náámá Tẹ̀. Ẹlẹ ní e a è dèm kọ̀láá kà nu é, vaá beele dì nèe. Kóló t̃ẽ̀ènè kà Dõò e a dì, e a náámá Jíìzọ̀s Kráìst. Bàrì beè dèm kọ̀láá kà nu tenmáé bá, vaá beele è di dùm tení dúé ló. 7Sõò níì dénè nen ní e a íe íb na kà nyima e e gé ló bel kilma lóí é nì. À íe sìgà gbò e a ni ọ̀ọ̀làva ló gè fã̀ gbò ńbàlì e bà náàmà bá m gbò tṍó e a kil nvéeá, naa ní e, tẹlẹ̀ gé kátogóí, be bà bà nom e ba è vaamá gyọ́ọ nè ńbàlì e bà náàmà bá, bà íé bùlà kọ níá nu ńbàlì e bà náàmà báá. Boo bée kọ nyíeva gáà àgà, bà gboó ié bùlà kọ nu e bà baèa náanìè kọ bà á gá dìe õ̀òa kè sĩ́ Bàrì. 8Sõò níì gyã́á ní e a é kpáá palà ge túi gbá ló Bàrì e nì. Kà bè e ba à bè née baè, tọ́ọ̀ kà nu e a é tẹlẹ ló à bè ge lọl ló bẹẹ gè gbaa ló Bàrì á gé. 9Ọ́ẹi dẽe, vaá ó gá zigai kọ bọọ dì pọ́ì á màn dọ nè gbò e nyíeva gáà àgà. 10Be nen e nyíee gáà àgà mon olo e o kọ ò nyímàè nu e o di ĩ́ì tẽ́ tọ zọ e o gé dé nu, é kọ níí náa é nèe agẹ nyíe gè kọ á olòó ba nom e ba è vaamá gyọ́ọ nè ńbàlì e bà náàmà bá? 11Vaá o vígà e Kráìst beè únáe gé boo e a nyíe gáà àgàa é gboó pe boo bée ńlo “nyìmà nu” ! 12Vaá m na sĩ́ deèi ò gbóò sí pọ́lọ́ Kráìst tení dú ló pọ́lọ́ e o sí pá o vígà m Kráìst vaá kyọ̀va nyíe e bè à gáà àgàa. 13Vóá à naa, be nu dé ní e a é náa kọ nà vígà m Kráìst á dọ̀ e, ním̄ é bana nom, mè á kálá di vó m̀ náa kọ nà vígà m Kráìst á dọ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\