1 KỌ́RÌNT 9

1É kọ nda níì nen e a di pọ́ì nì? É kọ nda níì nen e Jíìzọ̀s lẹẹlà nì? É kọ nda gáà mònmà dẽe Jíìzọ̀s, e a dú bẹẹ Dõò? É kọ níì tení dú ló tóm e Dõò gé tú nda simá ní e boolo beè dẹlẹi nyíe boo Jíìzọ̀s e nì? 2Be dõòna gbò náa zigà kọ nda nen e Jíìzọ̀s lẹẹlà, boolo nóo íèi bàà bàà bùlà ge zigai! Ge kọ boolo dẹlẹ̀i nyíe boo Kráìst zógè kọ nda nen e Jíìzọ̀s lẹẹlà. 3Nee bé e m ólò aalá bel naa nè gbò e bà kọ nda níì nen e Jíìzọ̀s lẹẹlà nìi: 4É kọ náa lelà kọ bà á nè gyã́á nè míí beele ló bẹẹ tóm dì belí gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà? 5É kọ náa lelà kọ beele gá è láá ílíná gé ene kà bẹẹ vígà pá bia m Kráìst vaá faaláe boo bẹẹ kyẽ̀è dì belí bé e na gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlà nè pá vígà Dõò nè Sífàs naana géá? 6Sẹ̀ áá Baanàbàs nè nda ní e e é píílá bé beele kálá dè e? 7Mó kà nen bé ní e a ólò kpẽ́ a kpègè tóm nèà áá a bá é? Mée ní e a ólò kìl ól vaá náa é dé nu e a dú boo é? Mée ní e a é búmá naanà ból vaá náa é bà zọ́ọ́ e a dú ló é? 8Ním lómà áá bug togó nen, boo bée kọ bãànà Kpá Log kọ́na gé vó. 9Bà émí m Kpá Log Mózìs kọ, “Ó gá mame gbàà gyã́á nom e o gé túe simá tóm.” É kọ nom ní e Bàrì bùlà nu e a kil ló é? 10É kọ níì boo bée beele ní e Bàrì nyoone vaá kọ́ vó é nì? Beele ní e ba è nyoone emí nuá é, boo bée kọ nen e a fó nu nè nen e a bùùlà nu é íè ge ẹ̀b dẽe sĩ́ kọ bà é déè nu e a dú ló tóm e bà gé síèa. 11Beele fó ból súú e dẽe nen náa mòà zẹ̀ẹ̀ boolo. É kọ à elíi ló be è ẹ̀b dẽe sĩ́ gè ié nu e dẽe nen mòà lọl bá boolo naamá nu e e buulà lọl m? 12Be à dú lelà kọ na gbò e Jíìzọ̀s lẹẹlàa á ẹ̀b dẽe sĩ́ kọ bà é ièè dõ̀ò nu lọlìèí bá, é kọ náa lelà ló beele èl baala? Sõò beele gáà tú kói e e íè naamá vó. Tãa vó, è ì̃ìmà kọ̀láá kà nu kọ bé tọ́ọ̀ kà nu náa kpega deè Lé Kpẹa e a kil ló Kráìst kọ á gá zààlà iná kọ̀láá ke tõ̀ò. 13Boolo palà ge nyimai kọ gbò e bà ólò sí tóm Tọ Káí ólò dé gyã́á e a dú Tọ Káíá vaá gbò e bà ólò vaalá gyọ́ọ ólò déna gé nu e a dú ló vààla gyọ́ọá. 14T̃ẽ̀ènè báá ná gé, Dõò beè lẹ̀ẹ̀là kọ gbò e bà gé vee Lé Kpẹa á dé nu e a dú ló Lé Kpẹa e bà gé veeá. 15Sõò m̀ gáà tú kói e m íè naamá vó, à bè ge kọ mè m̀ gé émí kpáí m ge bĩiná gbò nu e a lelàm̄ ló gè ié. Ním̄ é zìgà kọ tọ́ọ̀ nen á naa nu e gã́m̄ é kpulu ló nu e m ólò kààmà ka! Tãa vó m̀ ú! 16Náa lelà kọ ḿ kààgà boo bée kọ m̀ ólò vee Lé Kpẹa. Níá tóm e Bàrì beè lẹ̀ẹ̀làm̄ kọ ḿ sì. Vaá à é dú kà pọ́lọ́ lóm̄ be ním̄ vee Lé Kpẹaí! 17Be m beè tú ńda ló sàmà ge sí tómí, m̀ gá è ẹ̀bmà dẽe ge dé kpẽ́ ló. Sõò à dú tóm e a dì nèm̄ gè sì, boo bée kọ Bàrì beè tú tómí nvèèm̄ bá. 18Mó kà kpẽ́ ní e nda gboó ié ló é? Nà kpẽ́ kọlà kọ m̀ vee Lé Kpẹaí pọ́ì, e bè ním bĩ́ìnà gbò nu e a lelàm̄ ló gè ié ló nà tóm gè vee Lé Kpẹaí. 19Náa kal ló bée kọ m̀m̀ níì gyóòlo tọ́ọ̀ nen nì, m̀ tú nà ló naamá gyóòlo kọ̀láá nen, kọ bé m̀ láá ié gã́ bug nen. 20Boo tṍó e m di zẹ̀ẹ̀ pá Júù, m̀ ólò tõo belí bé e pá Júù tõo naa, kọ bé m̀ láá iéva. Náa kal ló bée kọ nda á géná kè bá Log Mózìs, m̀ ólò tõo belí gè kọ m̀ die kè bá, kọ bé m̀ láá iéva. 21T̃ẽ̀ènè báá na gé, boo tṍó e m di zẹ̀ẹ̀ gbò e bè níì pá Júù nì, m̀ ólò tõo belí gè kọ ḿ gé kè kẽ Log pá Júù, sõò m̀ ólò tõo belí bé e gbò e bè níì pá Júù nì tõo naa, kọ bé m̀ láá iéva. Náa náa kọ mè ním ólò tõo kè kẽ log Bàrì. M̀ di kè kẽ log Kráìst. 22Boo tṍó e m di zẹ̀ẹ̀ gbò e ba zìgà bel gáà agà ló, m̀ ólò tõo belí gè kọ ńda zìgà bel gáà agànà gé ló, kọ bé m̀ láá iéva. M̀ ólò tõo belí bé e kọ̀láá íb gbò e m gé vee Lé Kpẹa nè tõo naa, kọ bé m̀ láá dùùlà sìgà ọ̀và m kọ̀láá sĩ́ deè e a dú bíi. 23M̀ ólò naa dénè gbò nuí boo bée ge nvèè bá nè kọ Lé Kpẹaí á zààlà iná kọ̀láá ke tõ̀ò, kọ bé nda dõònà tã́áná dee bá e a dú ló. 24Boólo nyímàì kọ gã́ bug gbò nen e bà ólò téélá tée ànà, sõò t̃ẽ̀ènè nen ní e a ólò ààvá dẽe tú nu é. Vóá à naa, téélá m sĩ́ deè e o é láá teelá vaá ò tú nu. 25Kọ̀láá nen e a ólò téélá tée ànà ólò lẹ̀ẹ̀là bel ló a kpá ló, kọ bé à íèè pẹ̀gẹ̀lẹ̀ bé èl bá, náa kal ló bée kọ pẹ̀gẹ̀lẹ̀a náa é bĩ́. Sõò beele lẹ̀ẹ̀là bel ló beéle kpá ló kọ bé è íèè pẹ̀gẹ̀lẹ̀ bé èl bá, e a é di dọ̀ dèdè. 26Vó ní e a náa vaá nda à lele sĩ́ ló téá gbĩ́ gè íná kùbmà e. Vó ní e a náa vaá nda à belí nen bé kpọ̀g e bè náa dọ kẽ dìb fọ́ọ́lọ́ é. 27M̀ nèà kpọ̀ té vaá lẹ̀ẹ̀là bel ló nà bá belí nen e a tú kpọ̀g bòmmà a ló agẹlẹ, kọ bé, boo tṍó e nda ni vee Lé Kpẹa nè dõòna gbò, Bàrì náa kpoolà nda lọl gbàà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\