1 JỌ́Ọ̀N 1

1Nu e e gé émí máií kil ló Mon Bel dùm. Mon Belí beè dì be sĩ́ bàlà boo à kalá dàà togó. Beele beè dã́e mon vaá è mònmàe dẽe. E beè ẹ̀vie vaá è daáe bá ló. 2Dùmi beè tú a ló zogè gbò nen. Beele beè mònmàe dẽe, vaá kátogóí è gé élá nen di tõ̀ò ló dùm e bè náa tá e a beè di ló Tẹ̀ vaá à tú a ló zogèi. 3Nu e beele beè dã̀ vaá mòn ní e e gé vee nè boolo é, kọ bé boolo nè beele láá ié gbaa ló, belí bé e beele nè Tẹ̀ nè a Sã́áná, Jíìzọ̀s Kráìst, íè gbaa ló naa. 4È gé émí nuí mái kọ bé beéle ṍ kààgà ḿmá. 5Kpẹa e beele beè dã́ gã́ Jíìzọ̀s Kráìst vaá beele gé vee nè boolo kọlà kọ Bàrì dú ẹ́ẹ́ dee vaá mè tọ́ọ̀ kà gín á géé m. 6Be è kọ́ à íe gbaa ló e a di zẹ̀ẹ̀ beele nè ẹ̀ẹ̀ boo tṍó e e gé kyãa m gín, è gé kpọ́ kyáá bel vaá née gé náa nu e a lelà. 7Sõò be è kyãa m ẹ́ẹ́ dee, belí bé e ẹlẹ di m ẹ́ẹ́ dee naa, è gé zọ ene gbaá ló, vaá mii a Sã́áná, Jíìzọ̀s, gé lógíi lọl m dénè pọ́lọ́. 8Be è kọ́ pọ́lọ́ á géí bá, è gé kẹlẹ bẹẹ bá, vaá kà kà bel á géí m. 9Sõò be è kọ́ bẹẹ pọ́lọ́ tẹlẹ bàlà kẽ, Bàrì ólò naa nu e a lelà vaá náa ólò lọẹ a zìgà nu. Vóá à é ia ló bẹẹ pọ́lọ́ nèi vaá logíi lọl m dénè nu e bè náa lelà. 10Be è kọ́ mè è gáà siè tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́, è gé tú Bàrì kolmá nen kyáá bel, e a náa kọ a mon bel á géí m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\