1 JỌ́Ọ̀N 2

1Pá nà nvín e m vulè, m̀ gé émí nuí mái kọ bé nóo síì pọ́lọ́. Sõò be à íe nen e a sí pọ́lọ́, è íè ene nen e a ólò lói bel boo nè Tẹ̀--vaá níá nen lé lab dògò, e a kọlà Jíìzọ̀s Kráìst. 2Ẹlẹ ní e a vááá gyọ́ọ boo bẹẹ pọ́lọ́ é, vaá níì boo áá beéle pọ́lọ́ nì, sõò boo pọ́lọ́ bõ̀ònà bàlà boo. 3È nyímà kọ è nyímàe ló, é be è sẹlẹ a lẹ̀ẹ̀là. 4Nen e a kọ́ à nyímàèe ló vaá náa sẹlẹ a lẹ̀ẹ̀là gé kpọ́ kyáá bel, vaá tọ́ọ̀ kà kà kà bel á géé m. 5Sõò kọ̀láá nen e a sẹlẹ a mon bel ní e vulà Bàrì palà ge gbõoma m é. Nee bé e è é náa vaá nyimá kọ è dièé m̄í: 6Kọ̀láá nen e a kọ́ à dièé m á tõo dùm e ẹlẹ, Jíìzọ̀s Kráìst, beè tõo. 7Pá nà lé kóò, ním̄ gé émí ãa lẹ̀ẹ̀là mái, sõò níì nómá lẹ̀ẹ̀là e a beè dìí bá aa kà dàà togó, e a náámá mon bel e o beè dãiá. 8Sõò m ene sĩ́ deè, lẹ̀ẹ̀là e m gé émí máií dú ãa, boo bée kọ gín gé téní àà vaá kà lèlà bá ẹ́ẹ́ dee a dalà togó e a gé mo. Níí dọ́ bàlà kẽ m bọọ dùm, belí bé e a di m dùm Kráìst naa. 9Kọ̀láá nen e a kọ́ à die m ẹ́ẹ́ dee vaá à ọví a vígà di dí m gín tẹlẹ̀ vóí. 10Kọ̀láá nen e a vulè a vígà di m ẹ́ẹ́ dee, vaá tọ́ọ̀ nu e a é sívèe á géé m. 11Sõò kọ̀láá nen e a ọ́ví a vígà di m gín. À gé kyãa m kùkùù gín vaá náa nyímá kĩ e a gé tã́ànè, boo bée kọ gín kọlíe boo dẽe. 12M̀ gé émí kpáí má boolo, e pá nà nvín e m vulè, boo bée kọ Bàrì di boo bée Kráìst vaá ia ló bọọ pọ́lọ́ nèi. 13M̀ gé émí kpáí má boolo, e pá nà tẹ̀, boo bée kọ boolo nyímàì ló nen e ẹlẹ ní e a beè dì aa kà dàà togó é. M̀ gé émí kpáí má boolo, e gbò ãa gbálà, boo bée kọ boolo o béi Pọ́lọ́ Nená elii bá. 14M̀ émì kpá má boolo, e pá nà nvín, boo bée kọ boolo o nyímai ló Tẹ̀. M̀ émì kpá má boolo, e pá nà tẹ̀, boo bée kọ boolo nyímàì ló nen e ẹlẹ ní e a beè dì aa kà dàà togó é. M̀ émì kpá má boolo, e gbò ãa gbálà, boo bée kọ kpóó dìí ló, mon bel Bàrì tõoí m, vaá ò bei Pọ́lọ́ Nená elii bá. 15Ó gá vulei bàlà boo à bè nu bàlà boo. Tọ́ọ̀ nen e a vulè bàlà boo náa vulè Tẹ̀, 16boo bée kọ dénè nu bàlà boo, e a dì belí tàn nom kpá ló, nè pẹ̀lẹ̀ súú dẽe, nè ẽ́éga e a di m dùm, náa aa bá Tẹ̀ sõò à aa bàlà booí. 17Bàlà booí nè dénè a kpéè é téní tà, sõò nen e a náa bùlà Bàrì é di dọ̀ dèdè. 18Pá nà nvín, è íná dee dee nvée tṍó! O beè dãi kọ Nen Ọ́b Kráìst gé dú. Vaá kátogóí gbele tõ̀ò gbò ọ́b Kráìst a dú, e a náa kọ é nyimá kọ è íná dee dee nvée tṍó. 19Gbòi aàí ló àà, sõò bà náa beè dũunài. Boo bée kọ be bà á dũunài, bà gá è beè gbẹaí ló. Sõò bà ààí ló àà kọ bé dénè nen nyímá kọ tọ́ọ̀ ọ̀và náa dũunài. 20Sõò Nen Káíá beè tú a Nyómá Káí nèi. Vóá dénè bọ̀ì nyímàì ló kà kà bel. 21Ním̄ émì kpáí mái kọ nóo nyímàì ló kà kà bel. Tãa vó, m̀ émì kpáí mái boo bée kọ ò nyímàì ló kà kà bel vaá nyimai kọ tọ́ọ̀ kà kyáá bel náa aa bá nen kà kà bel. 22Nen e a amà sàn kọ Jíìzọ̀s dú Kráìst ní nen kyáá bel é. Na nen ní Nen Ọ́b Kráìst e--ẹlẹ ní e a amà sàn Tẹ̀ nè Sã́áná é. 23Boo bée kọ tọ́ọ̀ nen e a amà sàn Sã́áná vaá Tẹ̀ nè ẹ̀ẹ̀ à dìà á gé. Sõò nen e a kọ́ kpẹa Sã́ánáá tẹlẹ bàlà kẽ ní e a dú kọ Tẹ̀ nè ẹ̀ẹ̀ dìànà gé é. 24Sõò boolo monii kọ ò túì nu e o beè dãi lọlii kà dàà togóá gbẹaí m. Be nu e o beè dãi lọlii kà dàà togóá gbẹ́aí m, boolo é gboó gbẹanai gé m Tẹ̀ nè Sã́áná. 25Vaá dùm e bè náa tá ní e a dú nu e a beè zìgà nèi é. 26M̀ émì gbò nuí mái kilma ló gbò e bà gé gbĩ́ ge dàgẹ̀i. 27Sõò Nyómá Káí e Kráìst beè nèiá dìí m, naa kọ bíi kọ nen á kpáá noomài nu á gé. Boo bée kọ a Nyómá Káí gé nóomài nu e a kil ló dénè nu, vaá nu e a gé nóomài dú kà kà, níì kyáá nì. Gbẹaí m Kráìst belí bé e Nyómá Káí ni nóomài naa. 28Kátogóí, e pá nà nvín e m vulè, gbẹaié m, kọ bé lói láá taaá gè eláé sĩ́ tṍó e a é dú vaá kẹ́ẹ aa ló gè siíi, naa ní e e é gṍ sĩ́ lọlie ló. 29Ò nyímàì kọ ẹlẹ, Kráìst, dú nen lé lab dògò, naa kọ kọ̀láá nen e a náa nu e a léémá Bàrì ní e a dú nvín Bàrì e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\