1 JỌ́Ọ̀N 3

1Ni ẹvii bé e Tẹ̀ vulèi naa, vaá naa kọ beele é kọ̀là pá nvín Bàrì--níá kà lèlà bé e e dì naa é. Vó ní e a kọ́ bàlà boo á gá nyimái ló é, boo bée kọ bà náa beè nyimá ló Bàrì. 2Gbò e m vulè, kátogóí bẹ̀ì pá nvín Bàrì, vaá nu e e é bélí gáà palà ge dọ bàlà kẽ. Sõò è nyímà kọ tṍó e Kráìst é dọ́ bàlà kẽ, mè è é bélíe, boo bée kọ è é moníe m kà lèlà a mèà. 3Kọ̀láá nen e a íe na kà ból dẽe sĩ́ boo Bàrì ólò õ̀ònà a ló, belí bé e ẹlẹ, Bàrì, õoà naa. 4Kọ̀láá nen e a tõo m dùm gè sí pọ́lọ́ dọ log Bàrì, boo bée kọ gè sí pọ́lọ́ dú gè gbaalá log. 5Ò nyímàì kọ Kráìst beè dú ló gè tú pọ́lọ́ lọl ló gbò nen. Tọ́ọ̀ kà pọ́lọ́ á gé m ẹlẹ. 6Tọ́ọ̀ nen e a tõo m Kráìst náa ólò kil sĩ́ ló gè sí pọ́lọ́. Kọ̀láá nen e a kil sĩ́ ló gè sí pọ́lọ́ gáà gbĩe mòn à bè ge nyimae ló. 7Tọ́ọ̀ nen á gá kẹlẹ́i, e pá nà nvín e m vulè! Nen e a náa nu e a léémá Bàrì dú nen lé lab dògò, belí bé e Kráìst dú nen lé lab dògò naa. 8Nen e a tõo m dùm gè sí pọ́lọ́ dú ló Pọ́lọ́ Nyómá, boo bée kọ Pọ́lọ́ Nyómá beè sí pọ́lọ́ domá kà dàà togó. Nu e Sã́áná Bàrì beè dú ló kọlà ge kyọ̀ sĩ́ bá tóm Pọ́lọ́ Nyómá. 9Tọ́ọ̀ nen e a dú nvín Bàrì náa ólò tõo m dùm gè sí pọ́lọ́, boo bée kọ dùm Bàrì sí súú gbẹaé m. Náa é láá kil sĩ́ ló gè sí pọ́lọ́, boo bée kọ ẹ̀ẹ̀ nvín Bàrì. 10Nee kele e a di zẹ̀ẹ̀ pá nvín Bàrì nè pá nvín zọí: Tọ́ọ̀ nen e bè náa náa nu e a léémá Bàrì à bè ge vùlè a vígà, níì nvín Bàrì nì. 11Kpẹa e o beè dãi lọlii kà dàà togó kọlà kọ é mòn kọ é vulè ene, 12vaá mè é gá belí Kéìn, e a beè dú nvín Pọ́lọ́ Nená, vaá à fẹ́ a vígà. Vaá éé ní e a beè di boo fẹ́e é? A beè fẹ́e boo bée kọ ńlẹ láb beè dú pọ́lọ́ vaá ní a vígà à dú lé. 13Boo bée vó, á gá bọọí ló, e pá nà vígà, be pá bàlà boo ọ́víi. 14È nyímà kọ beele è aa bá ú bã bá dùm, boo bée kọ è vulè bẹẹ vígà. Nen e bè náa vulè nen gbẹ́á bá ú. 15Kọ̀láá nen e a ọ́ví a vígà dú nen fẹ̀ nen, vaá ò nyímàì kọ tọ́ọ̀ nen fẹ̀ nen náa íe dùm e bè náa tá e a tõoé m. 16Ge kọ Kráìst beè tú a dùm peeí boo ní e a kọ́ é nyimá nu e vulà súú dẽe ló kọlà e. À dú lé kọ beele é tuna gé beéle dùm pee boo bẹẹ vígà. 17Nen e a íe nu vaá à mòn a vígà e bíi dìé ló vaá maaná sĩ́ lọlie ló é téní ãà vaá kọ vulà Bàrì dièé m é? 18Pá nà nvín e m vulè! Naanii mè née é íe vulà e a é gbẹ́aí boo kpá bẹ́lẹ́ bũunu nè m gã́. Naanii kọ á dú kà kà vulà e a é dọ́ bàlà kẽ m láb dògò. 19Níí nu e a é náa kọ é nyimá kọ è gé nyoonèè nvée kà kà bel, vaá à náa kọ nyíei á aga boo tṍó e e di kè sĩ́ Bàrì e. 20Be nyíei bẽ́gèi bel, Bàrì el boo nyíe e a dìí m vaá à nyimá dénè nu. 21Pá nà lé kóò, be nyíei náa bẽ́gèi bel, nyíei é aga kè sĩ́ Bàrì, 22vaá kọ̀láá nu e e banié bá, à é náa nèi, boo bée kọ è gé sẹlẹ a lẹ̀ẹ̀là vaá naa nu e a léémáe. 23A lẹ̀ẹ̀là kọlà kọ é dẹlẹ nyíe boo a Sã́áná, Jíìzọ̀s Kráìst, nè ge kọ é vùlè ene belí bé e a beè lẹ̀ẹ̀là naa. 24Kọ̀láá nen e a sẹlẹ a lẹ̀ẹ̀là tõo m ẹlẹ vaá ẹlẹ à tõoé m. Tení dú ló Nyómá Káí e a beè nèiá ní e e nyímà kọ à tõoí m é.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\