1 JỌ́Ọ̀N 4

1Pá nà lé kóò, ó gá zigai ló dénè nyómá, sõò palà ge ẹvii be à dú gé Nyómá e a aa bá Bàrì. Boo bée kọ à íe gbele tõ̀ò gbò e bà kpọ́ kyáá kọ baála gbò kọ́ bùlà Bàrì e bà ni zaala bàlà boo. 2Nee bé e o é náanii vaá nyimai ló Nyómá Bàrìi: Kọ̀láá kà nyómá e a kọ́ tẹlẹ bàlà kẽ kọ Jíìzọ̀s beè mèà dú nen boo bàlà booí aa bá Bàrì. 3Kọ̀láá kà nyómá e a amà sàn kọ Jíìzọ̀s beè mea dú nen náa aa bá Bàrì. Níá nyómá Nen Ọ́b Kráìst. O beè dãi kọ à é dú, vaá kátogóí a íná bàlà booí. 4Sõò boolo aalii bá Bàrì, e pá nà nvín e m vulè, vaá o béi gbò e bà kpọ́ kyáá kọ baala gbò kọ́ bùlà Bàrì elii bá, boo bée kọ nen e a di m boolo el nen e a di m pá bàlà boo. 5Baala pá bàlà boo. Vóá bà ló bel belí pá bàlà boo, vaá pá bàlà boo à pãanéva tṍ ló. 6Sõò beele aa bá Bàrì. Kọ̀láá nen e a nyímá ló Bàrì ólò pãanéi tṍ ló. Kọ̀láá nen e bè náa aa bá Bàrì náa ólò pãanéi tṍ ló. Níá sĩ́ deè e e é láá nyimá ló Nyómá kà kà bel lọl ló nyómá kẹ̀lẹ̀ e. 7Pá nà lé kóò! Naanii mè é vulè ene, boo bée kọ vulà aa bá Bàrì. Kọ̀láá nen e a vulè nen aa bá Bàrì vaá nyima ló Bàrì. 8Nen e bè náa vulè nen náa nyímá ló Bàrì, boo bée kọ Bàrì dú vulà. 9Sĩ́ deè e Bàrì tẹ́lẹ̀ a vula bàlà kẽ nèi kọlà vóí: À lẹẹlà áá kà a Sã́áná tẹlẹ bàlà booí kọ bé è íe dùm tenmáé bá. 10Níí ní e a zógè vulà e: Náa dú kọ beele beè vùlè Bàrì, sõò ẹlẹ ní e a vulè beele vaá lẹ̀ẹ̀là a Sã́áná kọ á vaaá gyọ́ọ boo bẹẹ pọ́lọ́ é. 11Pá nà lé kóò, be Bàrì vulè beele naa vó, à bọ́ ló kọ beele é vùlè ene. 12Tọ́ọ̀ nen gáà mòn Bàrì. Sõò be è vulè ene, Bàrì é tõoí m vaá a vulà é gboó gbõomaí m. 13È nyímà kọ à tõo m beele vaá beele è tõoé m, boo bée kọ à néi a Nyómá Káí. 14È monì vaá kọ́ nè gbò nen kọ Tẹ̀ beè lẹ̀ẹ̀là a Sã́áná kọ á gé dùùlà bàlà boo. 15Kọ̀láá nen e a kọ́ tẹlẹ bàlà kẽ kọ Jíìzọ̀s dú Sã́áná Bàrì, Bàrì tõoé m vaá ẹlẹ à tõo m Bàrì. 16Beele è nyímá bé e Bàrì vulèi naa, vaá è dẹlẹ nyíe boo a vulà. Bàrì dú vulà, vaá nen e a tõo m vulà tõo m Bàrì, vaá Bàrì à tõoé m. 17Bàrì tú a vulà gbõomeí m kọ bé lói láá taaá Dee Bèèla Bel. Vaá è é láá ié na kà táàà lóí, boo bée kọ dì belí bé e ẹlẹ dì naa, vóá bé e beele, e e di boo bàlà booí, dìnà gé naa é. 18Pọ̀ á gé ló vulà. Tãa vó, vulà e a gbõoma ólò kpó pọ̀. Pọ̀ ólò faalá kpọ̀ té, vaá nen e a sííá pọ̀ gáà ie vulà e a gbõoma. 19Beele vulè, boo bée kọ ẹlẹ beè zẹẹ́ vùlè beele. 20Be nen kọ́, “Nda vulè Bàrì,” vaá ọví a vígà, ẹ̀ẹ̀ nen kyáá bel. Boo bée kọ nen e bè náa vulè a vígà, e a mon, náa é láá vulè Bàrì, e bè à gáà mòn. 21Níí ní lẹ̀ẹ̀là e Bàrì beè nèi é: Kọ̀láá nen e a vulè Bàrì á vùlènà gé a vígà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\